၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ် ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေအားယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

Fri, 03/03/2023 - 03:22 -- dccaadmin
        တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် အကြောင်းအရာ ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏ
၂၀၂၂-၂၀၂၃
(၂၄-၂-၂၀၂၃) 
၂၀၂၁-၂၀၂၂
(၂၄-၂-၂၀၂၂) 
တိုး/လျော့ ၂၀၂၂-၂၀၂၃
(၂၄-၂-၂၀၂၃) 
၂၀၂၁-၂၀၂၂
(၂၄-၂-၂၀၂၂) 
တိုး/လျော့ ၂၀၂၂-၂၀၂၃
(၂၄-၂-၂၀၂၃) 
၂၀၂၁-၂၀၂၂
(၂၄-၂-၂၀၂၂) 
တိုး/လျော့
ပင်လယ်ရေကြောင်း ၉၆၂၅.၃၄၁ ၈၈၅၄.၁၇၃ ၇၇၁.၁၆၈ ၁၃၅၂၄.၂၄၈ ၁၀၉၂၁.၃၇၈ ၂၆၀၂.၈၇၀ ၂၃၁၄၉.၅၈၉ ၁၉၇၇၅.၅၅၁ ၃၃၇၄.၀၃၈
နယ်စပ် ၅၄၁၀.၃၅၉ ၄၅၈၆.၅၇၉ ၈၂၃.၇၈၀ ၂၂၃၂.၃၈၆ ၂၁၈၈.၈၁၄ ၄၃.၅၇၂ ၇၆၄၂.၇၄၅ ၆၇၇၅.၃၉၃ ၈၆၇.၃၅၂
  ​ပေါင်း ၁၅၀၃၅.၇၀၀ ၁၃၄၄၀.၇၅၂ ၁၅၉၄.၉၄၈ ၁၅၇၅၆.၆၃၄ ၁၃၁၁၀.၁၉၂ ၂၆၄၆.၄၄၂ ၃၀၇၉၂.၃၃၄ ၂၆၅၅၀.၉၄၄ ၄၂၄၁.၃၉၀

ဇစ်မြစ်- Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်