၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ်ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေအားယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

Thu, 03/03/2016 - 08:01 -- dccaadmin
   တန်ဖိုး - အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် အကြောင်းအရာ ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏ
၂၀၁၅-၂၀၁၆
(၂၆-၂-၂၀၁၆)
၂၀၁၄-၂၀၁၅
(၂၆-၂-၂၀၁၅)
တိုး/လျော့ ၂၀၁၅-၂၀၁၆
(၂၆-၂-၂၀၁၆)
၂၀၁၄-၂၀၁၅
(၂၆-၂-၂၀၁၅)
တိုး/လျော့ ၂၀၁၅-၂၀၁၆
(၂၆-၂-၂၀၁၆)
၂၀၁၄-၂၀၁၅
(၂၆-၂-၂၀၁၅)
တိုး/လျော့
ပင်လယ်ရေကြောင်း ၅၈၇၃.၁၁၉ ၆၈၃၂.၁၀၅ -၉၅၈.၉၈၆ ၁၂၅၄၆.၉၁၉ ၁၂၈၉၆.၃၀၃ -၃၄၉.၃၈၄ ၁၈၄၂၀.၀၃၈ ၁၉၇၂၈.၄၀၈ -၁၃၀၈.၃၇၀
နယ်စပ် ၄၀၃၉.၇၅၃ ၃၆၈၁.၈၆၇ ၃၅၇.၈၈၆ ၂၃၂၉.၉၇၆ ၂၁၄၃.၀၄၆ ၁၈၆.၉၃၀ ၆၃၆၉.၇၂၉ ၅၈၂၄.၉၁၃ ၅၄၄.၈၁၆
  ပေါင်း ၉၉၁၂.၈၇၂ ၁၀၅၁၃.၉၇၂ -၆၀၁.၁၀၀ ၁၄၈၇၆.၈၉၅ ၁၅၀၃၉.၃၄၉ -၁၆၂.၄၅၄ ၂၄၇၈၉.၇၆၇ ၂၅၅၅၃.၃၂၁ -၇၆၃.၅၅၄

ဇစ်မြစ် - Customs 

ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပသွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှု ပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း