စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပို့ကုန်/သွင်းကုန် ( ၁-၄-၂၀၂၂ ) မှ (၉-၁၂-၂၀၂၂ ) ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နှိုင်းယှဉ်ချက်စာရင်း (CSO ၊ အကောက်ခွန်နှင့် ညှိနှိုင်းစာရင်း)

Fri, 12/16/2022 - 04:06 -- dccaadmin
တန်ဖိုး-ဒေါ်လာသန်းပေါင်း
စဉ် အကြောင်းအရာ ( ၁ - ၄ - ၂၀၂၂  မှ ၉-၁၂-၂၀၂၂ ထိ ) ( ၁ - ၄ - ၂၀၂၁  မှ ၉-၁၂-၂၀၂၁ ထိ ) နှိုင်းယှဉ်ချက်(တိုး/လျော့)
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပင်လယ်ရေကြောင်း ၇၄၇၃.၈၇၀ ၁၀၅၁၅.၉၀၁ ၁၇၉၈၉.၇၇၁ ၆၃၈၇.၇၇၈ ၇၇၂၉.၉၈၀ ၁၄၁၁၇.၇၅၈ ၁၀၈၆.၀၉၂ ၂၇၈၅.၉၂၁ ၃၈၇၂.၀၁၃
နယ်စပ် ၄၀၆၁.၂၂၆ ၁၄၈၆.၉၂၅ ၅၅၄၈.၁၅၁ ၃၅၇၈.၅၅၆ ၁၇၅၀.၉၄၂ ၅၃၂၉.၄၉၈ ၄၈၂.၆၇၀ -၂၆၄.၀၁၇ ၂၁၈.၆၅၃
  စုစုပေါင်း ၁၁၅၃၅.၀၉၆ ၁၂၀၀၂.၈၂၆ ၂၃၅၃၇.၉၂၂ ၉၉၆၆.၃၃၄ ၉၄၈၀.၉၂၂ ၁၉၄၄၇.၂၅၇ ၁၅၆၈.၇၆၂ ၂၅၂၁.၉၀၄ ၄၀၉၀.၆၆၆