စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပို့ကုန်/သွင်းကုန် ( ၁-၄-၂၀၂၂ ) မှ (၂-၁၂-၂၀၂၂ ) ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နှိုင်းယှဉ်ချက်စာရင်း (CSO ၊ အကောက်ခွန်နှင့် ညှိနှိုင်းစာရင်း)

Fri, 12/09/2022 - 04:41 -- dccaadmin
တန်ဖိုး-ဒေါ်လာသန်းပေါင်း
စဉ် အကြောင်းအရာ ( ၁ - ၄ - ၂၀၂၂  မှ ၂-၁၂-၂၀၂၂ ထိ ) ( ၁ - ၄ - ၂၀၂၁  မှ ၂-၁၂-၂၀၂၁ ထိ ) နှိုင်းယှဉ်ချက်(တိုး/လျော့)
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပင်လယ်ရေကြောင်း ၇၂၅၇.၃၄၀ ၁၀၂၅၅.၀၃၇ ၁၇၅၁၂.၃၇၇ ၆၁၇၁.၇၅၅ ၇၄၅၉.၇၉၀ ၁၃၆၃၁.၅၄၅ ၁၀၈၅.၅၈၅ ၂၇၉၅.၂၄၇ ၃၈၈၀.၈၃၂
နယ်စပ် ၃၉၁၃.၈၀၃ ၁၄၅၈.၅၅၂ ၅၃၇၂.၃၅၅ ၃၅၅၄.၀၀၁ ၁၇၁၅.၄၈၅ ၅၂၆၉.၄၈၆ ၃၅၉.၈၀၂ -၂၅၆.၉၃၃ ၁၀၂.၈၆၉
  စုစုပေါင်း ၁၁၁၇၁.၁၄၃ ၁၁၇၁၃.၅၈၉ ၂၂၈၈၄.၇၃၂ ၉၇၂၅.၇၅၆ ၉၁၇၅.၂၇၅ ၁၈၉၀၁.၀၃၁ ၁၄၄၅.၃၈၇ ၂၅၃၈.၃၁၄ ၃၉၈၃.၇၀၁