ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနစခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်/သွင်းကုန် (၁-၄-၂၀၂၂ မှ ၉-၁၂-၂၀၂၂ ထိ) ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နှိုင်းယှဉ်ချက်စာရင်း

Fri, 12/16/2022 - 04:03 -- dccaadmin
တန်ဖိုး-ကန်ဒေါ်လာသန်းပေါင်း
စဉ် စခန်းအမည် (၁-၄-၂၀၂၂ မှ ၉-၁၂-၂၀၂၂ ထိ) (၁-၄-၂၀၂၁ မှ ၉-၁၂-၂၀၂၁ ထိ) နှိုင်းယှဉ်ချက်(တိုး/လျော့)
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
  မြန်မာ-တရုတ် ၁၅၃၆.၂၄၁ ၂၈၇.၉၇၆ ၁၈၂၄.၂၁၇ ၁၃၇၆.၇၆၇ ၃၇၉.၁၈၉ ၁၇၅၅.၉၅၆ ၁၅၉.၄၇၄ -၉၁.၂၁၃ ၆၈.၂၆၁
မူဆယ် ၁၃၄၁.၄၇၇ ၁၇၅.၃၁၅ ၁၅၁၆.၇၉၂ ၁၂၃၉.၅၉၃ ၂၇၄.၄၈၆ ၁၅၁၄.၀၇၉ ၁၀၁.၈၈၄ -၉၉.၁၇၁ ၂.၇၁၃
လွယ်ဂျယ် ၅၉.၈၀၆ ၂၇.၅၀၆ ၈၇.၃၁၂ ၄၈.၁၃၆ ၂၁.၇၅၄ ၆၉.၈၉၀ ၁၁.၆၇၀ ၅.၇၅၂ ၁၇.၄၂၂
ချင်းရွှေဟော် ၈၄.၆၁၇ ၇၄.၅၂၅ ၁၅၉.၁၄၂ ၅၀.၃၂၉ ၇၅.၂၃၄ ၁၂၅.၅၆၃ ၃၄.၂၈၈ -၀.၇၀၉ ၃၃.၅၇၉
ကံပိုက်တီ ၄၇.၃၀၆ ၈.၀၃၃ ၅၅.၃၃၉ ၃၁.၀၅၆ ၂.၁၃၂ ၃၃.၁၈၈ ၁၆.၂၅၀ ၅.၉၀၁ ၂၂.၁၅၁
ကျိုင်းတုံ ၃.၀၃၅ ၂.၅၉၇ ၅.၆၃၂ ၇.၆၅၃ ၅.၅၈၃ ၁၃.၂၃၆ -၄.၆၁၈ -၂.၉၈၆ -၇.၆၀၄
  မြန်မာ-ထိုင်း ၂၄၄၈.၂၆၅ ၁၁၅၄.၂၉၉ ၃၆၀၂.၅၆၄ ၂၁၄၂.၄၃၄ ၁၁၅၂.၈၀၉ ၃၂၉၅.၂၄၃ ၃၀၅.၈၃၁ ၁.၄၉၀ ၃၀၇.၃၂၁
တာချီလိတ် ၃၅.၁၈၉ ၇၀.၄၆၃ ၁၀၅.၆၅၂ ၂၄.၀၈၈ ၅၁.၉၈၈ ၇၆.၀၇၆ ၁၁.၁၀၁ ၁၈.၄၇၅ ၂၉.၅၇၆
မြဝတီ ၅၂၅.၉၄၉ ၉၉၂.၇၄၅ ၁၅၁၈.၆၉၄ ၇၃၀.၅၇၀ ၉၆၈.၄၃၆ ၁၆၉၉.၀၀၆ -၂၀၄.၆၂၁ ၂၄.၃၀၉ -၁၈၀.၃၁၂
ကော့သောင်း ၁၃၀.၈၁၆ ၁၆.၈၃၉ ၁၄၇.၆၅၅ ၁၃၀.၀၉၉ ၃၄.၀၇၁ ၁၆၄.၁၇၀ ၀.၇၁၇ -၁၇.၂၃၂ -၁၆.၅၁၅
မြိတ် ၁၄.၀၀၅ ၆၆.၄၃၄ ၈၀.၄၃၉ ၂၆.၉၀၆ ၄၇.၀၆၂ ၇၃.၉၆၈ -၁၂.၉၀၁ ၁၉.၃၇၂ ၆.၄၇၁
ထီးခီး ၁၇၃၄.၇၃၀ ၆.၇၂၃ ၁၇၄၁.၄၅၃ ၁၂၂၃.၄၅၈ ၂၉.၁၀၄ ၁၂၅၂.၅၆၂ ၅၁၁.၂၇၂ -၂၂.၃၈၁ ၄၈၈.၈၉၁
  ထီးခီး (ပုံမှန်)                  
မောတောင် ၇.၅၇၆ ၀.၅၃၆ ၈.၁၁၂ ၇.၃၁၃ ၂.၀၁၂ ၉.၃၂၅ ၀.၂၆၃ -၁.၄၇၆ -၁.၂၁၃
မယ်စဲ့                  
  မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ၁၉.၅၃၃ ၀.၁၄၄ ၁၉.၆၇၇ ၁၆.၄၂၉ ၀.၈၀၆ ၁၇.၂၃၅ ၃.၁၀၄ -၀.၆၆၂ ၂.၄၄၂
စစ်တွေ ၅၉.၂၄၀ ၄၀.၅၈၅ ၉၉.၈၂၅ ၉.၆၅၉ ၂၃၇.၀၉၈ ၂၄၆.၇၅၇ ၄၉.၅၈၁ -၁၉၆.၅၁၃ -၁၄၆.၉၃၂
  စစ်တွေ (ပုံမှန်) ၉.၀၉၃ ၀.၁၀၇ ၉.၂၀၀ ၉.၆၅၉ ၀.၇၃၄ ၁၀.၃၉၃ -၀.၅၆၆ -၀.၆၂၇ -၁.၁၉၃
  ကျောက်ဖြူဇုန်မှစာရင်း ၅၀.၁၄၇ ၄၀.၄၇၈ ၉၀.၆၂၅   ၂၃၆.၃၆၄ ၂၃၆.၃၆၄ ၅၀.၁၄၇ -၁၉၅.၈၈၆ -၁၄၅.၇၃၉
​မောင်တော ၁၀.၄၄၀ ၀.၀၃၇ ၁၀.၄၇၇ ၆.၇၇၀ ၀.၀၇၂ ၆.၈၄၂ ၃.၆၇၀ -၀.၀၃၅ ၃.၆၃၅
  မြန်မာ-အိန္ဒိယ ၇.၀၄၀ ၄.၅၈၇ ၁၁.၆၂၇ ၄၂.၉၂၆ ၁.၉၁၀ ၄၄.၈၃၆ -၃၅.၈၈၆ ၂.၆၇၇ -၃၃.၂၀၉
တမူး ၇.၀၄၀ ၄.၅၈၇ ၁၁.၆၂၇ ၄.၂၃၇ ၁.၀၉၅ ၅.၃၃၂ ၂.၈၀၃ ၃.၄၉၂ ၆.၂၉၅
ရိဒ်       ၃၈.၆၈၉ ၀.၈၁၅ ၃၉.၅၀၄ -၃၈.၆၈၉ -၀.၈၁၅ -၃၉.၅၀၄
  မြန်မာ-လာအို                  
ကျိုင်းလပ်                  
  စုစုပေါင်း ၄၀၆၁.၂၂၆ ၁၄၈၆.၉၂၅ ၅၅၄၈.၁၅၁ ၃၅၇၈.၅၅၆ ၁၇၅၀.၉၄၂ ၅၃၂၉.၄၉၈ ၄၈၂.၆၇၀ -၂၆၄.၀၁၇ ၂၁၈.၆၅၃