ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပသွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး - အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် သွင်းကုန်အုပ်စု ၂၀၁၅-၂၀၁၆  (၂၉-၁-၂၀၁၆)ထိ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ (၂၉-၁-၂၀၁၅) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ပစ္စည်း ၁၈၄၉.၆၅၈ ၅၁၆၃.၇၃၇ ၇၀၁၃.၃၉၅ ၁၆၃၀.၃၅၁ ၄၈၄၂.၇၆၅ ၆၄၇၃.၁၁၆ ၂၁၉.၃၀၇ ၃၂၀.၉၇၂ ၅၄၀.၂၇၉
လုပ်ငန်းသုံးကုန်ကြမ်းပစ္စည်း ၃၃၅.၈၇၈ ၃၆၅၇.၇၁၆ ၃၉၉၃.၅၉၄ ၄၃၇.၈၅၃ ၄၂၁၁.၀၈၂ ၄၆၄၈.၉၃၅ -၁၀၁.၉၇၅ -၅၅၃.၃၆၆ -၆၅၅.၃၄၁
လူသုံးကုန်ပစ္စည်း ၄၀.၇၉၀ ၂၆၂၂.၆၅၇ ၂၆၆၃.၄၄၇ ၁၉၃.၇၆၂ ၂၁၉၂.၄၁၄ ၂၃၈၆.၁၇၆ -၁၅၂.၉၇၂ ၄၃၀.၂၄၃ ၂၇၇.၂၇၁
  စုစုပေါင်း ၂၂၂၆.၃၂၆ ၁၁၄၄၄.၁၁၀ ၁၃၆၇၀.၄၃၆ ၂၂၆၁.၉၆၆ ၁၁၂၄၆.၂၆၁ ၁၃၅၀၈.၂၂၇ -၃၅.၆၄၀ ၁၉၇.၈၄၉ ၁၆၂.၂၀၉

ဇစ်မြစ်- Customs

ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပသွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှု ပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

Pages