အမိန့်ကြော်ငြာစာများ

၂၀၁၉ အမိန့်ကြော်ငြာစာအကျဉ်းချုပ်

၂၀၁၉ အမိန့်ကြော်ငြာစာအကျဉ်းချုပ်

စဉ် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် အကြောင်းအရာ Post date
1 ကြီး/ကော်၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၆၀/၂၀၁၉ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွက် ပြည်ပမှ မော်တော်ယာဉ် တင်သွင်းခြင်း တွင် ထုတ်လုပ်သည့်ခုနှစ် သတ်မှတ်သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ 31/10/2019
2 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၅၈/၂၀၁၉ ပြောင်းလဲကောက်ခံသွားမည့် သွင်းကုန်လိုင်စင်ကြေးများ သတ်မှတ်ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ 29/10/2019
3 SOP ထုတ်ပြန်ခြင်း ရွှေ၊ လက်ဝတ်ရတနာ၊ ရွှေဖြင့်ပြုလုပ်သော အနုပညာပစ္စည်းနှင့် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ တင်ပို့/တင်သွင်းခွင့်ပြုရန်အတွက် လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့် (SOP) 02/08/2019
4 ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ( ၃၄ / ၂၀၁၉ ) စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနအား အခွင့်အာဏာအပ်နှင်းသည့် ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ 21/06/2019
5 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၂၈/၂၀၁၉ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး စက်ယန္တရားများနှင့် လုပ်ငန်းသုံး ယန္တရား များ တင်သွင်းရာတွင် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် စည်းကမ်းချက်များ 12/06/2019
6 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၂၇/၂၀၁၉ မော်တော်ယာဉ်အရောင်းပြခန်း (Show Room) တွင် ရောင်းချရန် မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းရာတွင် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် စည်းကမ်းချက်များ 12/06/2019
7 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၂၆/၂၀၁၉ လုပ်ငန်းသုံးမော်တော်ယာဉ်အရောင်းစင်တာ (Sale Centre) တွင် ရောင်းချရန် မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းရာတွင် လိုက်နာဆောင်ရွက် ရမည့် စည်းကမ်းချက်များ 12/06/2019
8 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၂၅/၂၀၁၉ မော်တော်ယာဉ်အရောင်းစင်တာ (Sale Centre) တွင် ရောင်းချရန် မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းရာတွင် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် စည်းကမ်းချက်များ 12/06/2019
9 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂၄/၂၀၁၉ ပြည်တွင်းတွင်ထုတ်လုပ်သော ကုန်ပစ္စည်းအချို့ကို နိုင်ငံခြား ကုမ္ပဏီများအား တင်ပို့ခွင့်ပြုခြင်း 11/06/2019
10 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂၃/၂၀၁၉ ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် လက်လီ/လက်ကားရောင်းချခွင့် မှတ်ပုံတင်ရန် ကိစ္စအတွက် ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ 23/05/2019
11 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂၂/၂၀၁၉ Automatic Import Licensing နှင့် Non -Automatic Import Licensing အဖြစ်ခွဲခြားသတ်မှတ်၍ ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ 22/05/2019
12 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၆/၂၀၁၉ စက်ပစ္စည်း (Used Machine) များကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွက် ဆက်လက်၍ အထူးကိစ္စရပ်အနေဖြင့် တင်သွင်းခွင့်ပြုခြင်း 25/01/2019
13 စားသုံးသူအကာအကွယ်ပေးရေးဗဟိုကော်မတီ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁/၂၀၁၉ "စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ" လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် ညွှန်ကြားချက် 20/01/2019

လက်ရှိကောက်ခံလျက်ရှိသော လိုင်စင်ကြေးနှုန်းထားများကို လိုင်စင်လျောက်ထားမှုတန်ဖိုးများနှင့် ဆီလျော်မှုရှိစေရေးအတွက် ပြောင်းလဲကောက်ခံသွားမည့် သွင်းကုန်လိုင်စင်ကြေးများ သတ်မှတ်ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ

မြန်မာနိုင်ငံစားသုံးသူကာကွယ်ရေးကော်မရှင်သည် စားသုံးသူကာကွယ်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၈၃၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ ကုန်အညွှန်းအမှတ်ဖော်ပြခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဤညွှန်ကြားချက်အား ထုတ်ပြန်ထားရှိခဲ့ပါသည်။ 

ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့် အရေးကြီးကုန်စည်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုဥပဒေ ပုဒ်မ၄(ခ)အရ တိရစ္ဆာန်တစ်မျိုးမျိုးကို အရေးကြီးကုန်စည်အဖြစ် သတ်မှတ်ကြေညာပြီး ယင်းတိရစ္ဆာန်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတ်ဖြတ်မှု၊ ဖမ်းဆီးမှု၊ ခိုင်းစေမှု၊ မွေးမြူမှု၊ တင်သွင်းမှု၊ တင်ပို့မှု၊ ရောင်းဝယ်မှု၊ လက်ဝယ်ထားမှု၊ သိုလ

၂၀၁၉ ခုနှစ် ပြက္ခဒိန်နှစ်အတွက် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးစက်ယန္တရားများနှင့် လုပ်ငန်းသုံးယန္တရားများအား အရောင်းပြခန်း (Show Room) များတွင် ရောင်းချရန် တင်သွင်းရာတွင် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် စည်းကမ်းချက်များ ထုတ်ပြန်ကြေငြာခြင်း

၂၀၁၉ ခုနှစ် ပြက္ခဒိန်နှစ်အတွက် မော်တော်ယာဉ်အရောင်းပြခန်း (Show Room) တွင် ရောင်းချရန် မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းရာတွင် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် စည်းကမ်းချက်များ ထုတ်ပြန်ကြေငြာခြင်း

၂၀၁၉ ခုနှစ် ပြက္ခဒိန်နှစ်အတွက် လုပ်ငန်းသုံးမော်တော်ယာဉ် အရောင်းစင်တာ (Sale Centre) တွင် ရောင်းချရန် မော်တော်ယာဉ် တင်သွင်းရာတွင် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် စည်းကမ်းချက်များ ထုတ်ပြန်ကြေငြာခြင်း

၂၀၁၉ ခုနှစ် ပြက္ခဒိန်နှစ်အတွက် မော်တော်ယာဉ်အရောင်းစင်တာ (Sale Centre) တွင် ရောင်းချရန် မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းရာတွင် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် စည်းကမ်းချက်များ ထုတ်ပြန်ကြေငြာခြင်း

နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများ၊ နိုင်ငံခြားဖက်စပ်ကုမ္ပဏီများကို  ပြည်တွင်းတွင် ထုတ်လုပ်သည့် ကုန်ပစ္စည်း (၇) မျိုးအား လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် အညီ ထုပ်လုပ်သူများထံမှ တစ်ဆင့်ဝယ်ယူ၍ ပြည်ပသို့ တင်ပို့ခွင့်ပြုသည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ

Pages

နှစ်အလိုက်အမိန့်ကြော်ငြာစာများ

သတင်းအချက်အလက်များ