သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုအပ်သော ကုန်စည်လိုင်းများမှ ဖြေလျှော့သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ

Wed, 12/21/2016 - 08:19 -- eiprdep

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၈၆/၂၀၁၆ ဖြင့် ထုတ်ပြန်လိုက်သော သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားရန် လိုအပ်သော ကုန်စည်လိုင်းများမှ ဖြေလျှော့သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ

နှစ်အလိုက်အမိန့်ကြော်ငြာစာများ