ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2017-2018
(26-5-2017)
2016-2017
(26-5-2016)
INCREASE/
DECREASE
2017-2018
(26-5-2017)
2016-2017
(26-5-2016)
INCREASE/
DECREASE
2017-2018
(26-5-2017)
2016-2017
(26-5-2016)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 1138.568 751.96 386.608 2338.306 1705.743 632.563 3476.874 2457.703 1019.171
2 BORDER 572.659 689.957 -117.298 412.502 341.958 70.544 985.161 1031.915 -46.754
  TOTAL 1711.227 1441.917 269.31 2750.808 2047.701 703.107 4462.035 3489.618 972.417

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

 

Pages