ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2016-2017
(23-9-2016)
2015-2016
(23-9-2015)
INCREASE/
DECREASE
2016-2017
(23-9-2016)
2015-2016
(23-9-2015)
INCREASE/
DECREASE
2016-2017
(23-9-2016)
2015-2016
(23-9-2015)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 3326.263 3199.517 126.746 5843.651 6460.626 -616.975 9169.914 9660.143 -490.229
2 BORDER 1971.765 2009.802 -38.037 1268.095 1159.339 108.756 3239.86 3169.141 70.719
  TOTAL 5298.028 5209.319 88.709 7111.746 7619.965 -508.219 12409.774 12829.284 -419.510

Source: Customs

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

Pages