ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2017-2018
(16-6-2017)
2016-2017
(16-6-2016)
INCREASE/
DECREASE
2017-2018
(16-6-2017)
2016-2017
(16-6-2016)
INCREASE/
DECREASE
2017-2018
(16-6-2017)
2016-2017
(16-6-2016)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 1591.763 1333.243 258.52 3323.039 2627.001 696.038 4914.802 3960.244 954.558
2 BORDER 883.143 903.001 -19.858 596.28 525.729 70.551 1479.423 1428.73 50.693
  TOTAL 2474.906 2236.244 238.662 3919.319 3152.73 766.589 6394.225 5388.974 1005.251

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

 

Pages