ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO EXPORT GROUP 2016-2017(30-9-2016) 2015-2016(30-9-2015) INCREASE/
DECREASE
GOVERNMENT
SECTOR
PRIVATE
SECTOR
TOTAL GOVERNMENT
SECTOR
PRIVATE
SECTOR
TOTAL GOVERNMENT
SECTOR
PRIVATE
SECTOR
TOTAL
1 AGRICULTURAL
PRODUCTS
0.043 1376.387 1376.43   1270.764 1270.764 0.043 105.623 105.666
2 ANIMAL PRODUCTS   3.186 3.186   2.935 2.935   0.251 0.251
3 MARINE PRODUCTS   228.572 228.572   190.875 190.875   37.697 37.697
4 MINERALS 247.545 135.426 382.971 326.567 381.792 708.359 -79.022 -246.366 -325.388
5 FOREST PRODUCTS 0.998 112.468 113.466 2.793 85.452 88.245 -1.795 27.016 25.221
6 MANFACTURINGGOODS 1352.613 1239.994 2592.607 2174.79 573.144 2747.934 -822.177 666.85 -155.327
7 OTHER PRODUCTS 203.042 673.067 876.109 127.111 73.096 200.207 75.931 599.971 675.902
  TOTAL 1804.241 3769.100 5573.341 2631.261 2578.058 5209.319 -827.02 1191.042 364.022

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

Pages