ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-4-2017  TO 13-10-2017 ) ( 1-4-2016  TO 13-10-2016 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 1756.897 898.851 2655.748 1871.679 905.258 2776.937 -114.782 -6.407 -121.189
2 LWEJEL 90.896 8.276 99.172 73.696 9.756 83.452 17.200 -1.480 15.720
3 CHIN SHWEHAW 249.719 32.598 282.317 293.040 37.363 330.403 -43.321 -4.765 -48.086
4 KANPITETEE 38.812 19.244 58.056 24.809 18.983 43.792 14.003 0.261 14.264
5 KYAING TONG 0.119 0.814 0.933 1.390 1.926 3.316 -1.271 -1.112 -2.383
6 TARCHILEIK 7.499 33.025 40.524 8.110 36.437 44.547 -0.611 -3.412 -4.023
7 MYAWADDY 34.658 431.832 466.490 31.191 449.795 480.986 3.467 -17.963 -14.496
8 KAWTHAUNG 49.053 37.480 86.533 22.892 29.254 52.146 26.161 8.226 34.387
9 MYEIK 57.574 36.842 94.416 80.716 19.621 100.337 -23.142 17.221 -5.921
10 NABULAE
/HTEE KHEE
2.681 0.263 2.944 8.976 0.282 9.258 -6.295 -0.019 -6.314
11 MAWTAUNG 1.934 1.073 3.007 0.979 0.270 1.249 0.955 0.803 1.758
12 MESE 0.089 0.223 0.312       0.089 0.223 0.312
13 SITTWE 5.184 0.045 5.229 1.994 0.172 2.166 3.190 -0.127 3.063
14 MAUNG DAW 5.147   5.147 3.070 0.026 3.096 2.077 -0.026 2.051
15 TAMU 14.658 2.355 17.013 29.643 9.085 38.728 -14.985 -6.730 -21.715
16 RHI 13.591 5.129 18.720 11.834 5.492 17.326 1.757 -0.363 1.394
  TOTAL 2328.511 1508.050 3836.561 2464.019 1523.720 3987.739 -135.508 -15.670 -151.178

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

 

Pages