ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-4-2016  TO 23-12-2016 ) ( 1-4-2015  TO 23-12-2015 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 2314.432 1168.088 3482.520 2718.723 1170.843 3889.566 -404.291 -2.755 -407.046
2 LWEJEL 111.264 12.085 123.349 43.632 8.803 52.435 67.632 3.282 70.914
3 CHIN SHWEHAW 373.833 42.040 415.873 207.059 40.612 247.671 166.774 1.428 168.202
4 KANPITETEE 37.986 28.640 66.626 10.737 54.572 65.309 27.249 -25.932 1.317
5 KYAING TONG 1.502 2.094 3.596 4.816 5.976 10.792 -3.314 -3.882 -7.196
6 TARCHILEIK 10.579 42.222 52.801 8.122 43.155 51.277 2.457 -0.933 1.524
7 MYAWADDY 40.071 601.451 641.522 24.409 485.486 509.895 15.662 115.965 131.627
8 KAWTHAUNG 35.834 42.037 77.871 28.348 58.007 86.355 7.486 -15.970 -8.484
9 MYEIK 107.943 29.724 137.667 100.995 21.451 122.446 6.948 8.273 15.221
10 NABULAE
/HTEE KHEE
9.871 0.396 10.267 0.413 10.414 10.827 9.458 -10.018 -0.560
11 MAWTAUNG 1.442 0.593 2.035 0.296 1.586 1.882 1.146 -0.993 0.153
12 MESE 0.101 0.038 0.139       0.101 0.038 0.139
13 SITTWE 2.896 0.178 3.074 3.933 0.393 4.326 -1.037 -0.215 -1.252
14 MAUNG DAW 3.620 0.027 3.647 3.439 0.067 3.506 0.181 -0.040 0.141
15 TAMU 33.182 9.522 42.704 23.270 7.761 31.031 9.912 1.761 11.673
16 RHI 16.836 7.976 24.812 12.991 3.512 16.503 3.845 4.464 8.309
  TOTAL 3101.392 1987.111 5088.503 3191.183 1912.638 5103.821 -89.791 74.473 -15.318

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

Pages