ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-4-2016  TO 23-9-2016 ) ( 1-4-2015  TO 23-9-2015 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 1463.128 751.604 2214.732 1696.587 751.130 2447.717 -233.459 0.474 -232.985
2 LWEJEL 68.793 8.603 77.396 25.006 6.045 31.051 43.787 2.558 46.345
3 CHIN SHWEHAW 253.866 33.619 287.485 147.331 28.089 175.420 106.535 5.530 112.065
4 KANPITETEE 18.825 16.847 35.672 5.200 16.614 21.814 13.625 0.233 13.858
5 KYAING TONG 1.388 1.600 2.988 3.298 4.142 7.440 -1.910 -2.542 -4.452
6 TARCHILEIK 6.824 26.167 32.991 6.373 27.624 33.997 0.451 -1.457 -1.006
7 MYAWADDY 24.873 374.253 399.126 13.002 267.407 280.409 11.871 106.846 118.717
8 KAWTHAUNG 18.264 25.124 43.388 14.398 30.473 44.871 3.866 -5.349 -1.483
9 MYEIK 67.881 16.937 84.818 74.795 13.031 87.826 -6.914 3.906 -3.008
10 NABULAE
/HTEE KHEE
8.821 0.151 8.972 0.181 7.170 7.351 8.640 -7.019 1.621
11 MAWTAUNG 0.828 0.180 1.008 0.101 0.247 0.348 0.727 -0.067 0.660
12 SITTWE 1.628 0.170 1.798 2.364 0.008 2.372 -0.736 0.162 -0.574
13 MAUNG DAW 2.672 0.026 2.698 2.231 0.025 2.256 0.441 0.001 0.442
14 TAMU 24.746 8.462 33.208 11.679 4.884 16.563 13.067 3.578 16.645
15 RHI 9.228 4.352 13.580 7.256 2.450 9.706 1.972 1.902 3.874
  TOTAL 1971.765 1268.095 3239.860 2009.802 1159.339 3169.141 -38.037 108.756 70.719

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

Pages