( ဂ ) မြန်မာနိုင်ငံသားအပြည့်အဝဆောင်ရွက်သည့်ကုမ္ပဏီ(၂၁)ခု

Tue, 09/13/2022 - 11:03 -- eiprdep
စဉ် ကုမ္ပဏီအမည် လက်လီ/
လက်ကား
ရောင်းချ/ ဖြန့်ဖြူးမည့်
ကုန်ပစ္စည်း အုပ်စုစာရင်း
မှတ်ပုံတင်
အမှတ်နှင့်ခွင့်ပြု
သည့်ရက်စွဲ
ပသကနံပါတ်နှင့်
သက်တမ်း
ပသက၌
မှတ်ပုံတင်ပြုလုပ်ပြီး/မပြီး
City Mart Holding Co.,Ltd လက်လီ မီနီမားကက်တွင် ရောင်းချမည့်ပစ္စည်းများ R-0002/2018
(10-10-2018) to
(9-10-2023)
  113516550
(31-7-2024 )
-
MYANMAR AGRIBUSINESS PUBLIC CORPORATION(MAPCO) LIMITED လက်လီ/
လက်ကား
လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်း၊ မျိုးစေ့၊ စိုက်ပျိုးရေး
သွင်းအားစုများနှင့် စိုက်ပျိုးရေး သုံးပစ္စည်းများ၊  လယ်ယာသုံးစက် ကိရိယာများ၊ စက်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး၊
WR - 0001 / 2018
(26-12-2018) to
(25-12-2023)
152260156
(4-4-2025)
-
Myanmar R F S Trading Co., Ltd. လက်ကား အချိုရည်နှင့် နွားနို့ဗူးများ W-0004/2019
(14-1-2019) to
(13-1-2024)
104346987
(11-8-2023)
-
MYANMAR GOLDEN BYTER COMPANY
 LIMITED
လက်လီ/
လက်ကား
စိုက်ပျိုးရေးသွင်းအားစုများ
(ပိုးသတ်ဆေးအမျိုးမျိုး)
WR - 0010 / 2019
(21-8-2019) to
(20-8-2024)
  103231965
(19-8-2024)
-
MYANMAR BYTER AGRO TECH COMPANY
 LIMITED
လက်လီ/
လက်ကား
စိုက်ပျိုးရေးသွင်းအားစုများ
(ပိုးသတ်ဆေးအမျိုး
မျိုး)
WR - 0011/2019
(21-8-2019) to
(20-8-2024)
  103218462
(1-12-2020)
-
JJ-PUN TRADING CO.,LTD လက်ကား ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်း၊ ဆေးရုံသုံးကိရိယာများ၊ မျိုးစေ့၊ စိုက်ပျိုးရေးသွင်းအားစုများနှင့် စိုက်ပျိုးရေး
သုံးပစ္စည်းများ၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး
ပစ္စည်းများနှင့် ကိရိယာများ၊ စက်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး
နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး(၂ တန်နှင့် ၂.၂ တန်
အောက်ရှိ Forklift အပါအဝင်)၊ မော်တော်ယာဉ်
အပိုပစ္စည်းများနှင့် ယန္တရားများ၏အပိုပစ္စည်းများ၊
စက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း သုံးဓာတုပစ္စည်းများ၊
လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ၊ စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများ
W - 0023/2019
(21-8-2019) to
(20-8-2024)
114388572
(17-12-2024 )
ပြီး
SHU SAN INDUSTRY COMPANY LIMITED လက်လီ/
လက်ကား
မျိုးစေ့၊စိုက်ပျိုးရေးသွင်းအားစုများနှင့်စိုက်ပျိုးရေး
သုံးပစ္စည်းများ၊ လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းများ
WR-0012/2019
(27-8-2019) to
(26-8-2024)
193750338
(24-2-2021 )
-
MYANMAR SHWE THEIN TRADING
COMPANY LIMITED
လက်လီ/
လက်ကား
စိုက်ပျိုးရေးသွင်းအားစုများ(ပိုးသတ်ဆေး၊ ပေါင်းသတ်ဆေးနှင့် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ)
(အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၂၃/၂၀၁၉အရခွင့်ပြု)
WR- 0013/2019
(30-8-2019) to
(29-8-2024)
108927712
(2-1-2021)
-
OKKAR THIRI COMPANY LIMITED လက်လီ   R - 0006/2019
(13-11-2019) to
(12-11-2024)
157657755
(30-6-2025)
-
၁၀ SEA LION COMPANY LIMITED လက်လီ/
လက်ကား
Medical Equipments, Medicine, Medical Devices, Brand New Machines, Machine Tools, Machine Components, Training Equipments and Laboratory Supplies WR-0018/2019
(17.12.2019) to
(16.12.2024)
126098065
(31-7-2023 )
-
၁၁ Dagon Win Win Co., Ltd. လက်လီ/
လက်ကား
လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ၊စားသောက်ကုန်ပစ္စည်း
များ၊အိမ်သုံးကုန်ပစ္စည်းများ၊မီးဖိုချောင်သုံးကုန်
ပစ္စည်းများ ၊ အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများ ၊
လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ၊ စက်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးနှင့်
ဆက်စပ်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး
WR-0022/2020
(29.4.2020) to
(28.4.2025)
116505266
(30-9-2020 )
-
၁၂ G AND G LTD. လက်လီ/
လက်ကား
လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ(အဝတ် အထည်၊ နာရီ၊ အလှကုန်ပစ္စည်း များအပါအဝင်)၊ စားသောက်
ကုန်ပစ္စည်းများ(လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းများ (နိုင်ငံ၏လိုအပ်ချက်အရ တင်သွင်းရောင်းချခွင့် မပြုသောပစ္စည်းများမှအပ)၊ ရေထွက်ကုန်ပစ္စည်း
များ၊ တိရစ္ဆာန်ထွက်ကုန်ပစ္စည်းများ၊ အသင့်စား
သုံးနိုင်သည့် စားသောက်ကုန်များ၊ အချိုရည်အမျိုး
မျိုး၊ ပြည်တွင်းတွင်ထုတ်လုပ်သောယမကာများ)၊
ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်း၊ ဆေးရုံသုံးကိရိယာများ၊
စာရေးကိရိယာများ
WR-0026/2020
(16-7-2020) to
(15-7-2025)
189415184
(8-8-2020)
-
၁၃  ASIA LIGHT CO., LTD. လက်လီ/
လက်ကား
လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ၊ စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများ၊ အိမ်သုံးကုန်ပစ္စည်းများ၊ မီးဖိုချောင်သုံးကုန်ပစ္စည်း များ၊ ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်း၊ စာရေးကိရိယာများ၊ အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများ၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ၊ စက်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး၊ ကလေးကစားစရာပစ္စည်းများ၊ အမှတ်တရ လက်ဆောင်ပစ္စည်းနှင့် လက်မှုပစ္စည်းအမျိုးမျိုး WR-0025/2020
(27-7-2020) to
(26-7-2025)
105619316
(1-12-1994)
-
၁၄ CAPITAL RETAIL LTD. လက်လီ နှင့် လက်ကား လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ (အဝတ်အထည်၊ နာရီ၊ အလှ
ကုန်ပစ္စည်းများအပါအဝင်)၊ စားသောက်ကုန်ပစ္စည်း
များ (လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းများ၊ ရေထွက်ကုန်
ပစ္စည်းများ၊ တိရစ္ဆာန်ထွက်ကုန်ပစ္စည်းများ၊အသင့်စား
သုံးနိုင်သည့်စားသောက်ကုန်များ၊ အချိုရည်အမျိုးမျိုး၊
ပြည်တွင်းတွင်ထုတ်လုပ်သောယမကာများ)၊ အိမ်သုံး
ကုန်ပစ္စည်း များ(ကြွေထည်၊  မြေထည်၊ ဖန်နှင့် ဖန်
ထည်ပစ္စည်းများ အပါအဝင်)၊ မီးဖိုချောင်သုံးကုန်
ပစ္စည်းများ၊ ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်း၊ ဆေးရုံသုံးကိရိယာ
များ၊ စာရေးကိရိယာများ၊ ပရိဘောဂပစ္စည်းများ၊
အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများ၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ၊
အားကစားပစ္စည်းများ
WR-0028/2020
(8-9-2020) to
(7-9-2025)
101294358
(22-7-2025)
-
၁၅  JDS CO., LTD. လက်လီ/
လက်ကား
 ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်း၊ ဆေးရုံသုံးကိရိယာများ WR-0029/2020
(11-11-2020) to
(10-11-2025)
133811087
(31-10-2024)
-
၁၆ M.Y Industrial Ingredients Co., Ltd. လက်လီ/
လက်ကား
စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများ၊ စက်မှု ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းသုံးဓာတုပစ္စည်းများ WR-0032/2021
(15-1-2021) to
(14-1-2026)
112191976
(13-7-2022)
-
၁၇ Premium International Spirits Myanmar (PRISMM) Co., Ltd.  လက်လီ/
လက်ကား
စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများ WR-00033/2021
(20-1-2021) to
(19-1-2026)
127121761
(26-8-2025)
-
၁၈ Kubota (G.B.S) Co.,Ltd  လက်လီ/
လက်ကား
လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာများ WR-00034/2022
(18-7-2022)to
(17-7-2027)
100800608
(10-9-2025)
-
၁၉ GOOD BROTHERS’
HARDWARE MART Co.,Ltd. 
လက်လီ/
လက်ကား
လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာများ W-00035/2022
(20-7-2022)to
(19-7-2027)
127386234
(4-1-2026) 
-
၂၀ GOOD BROTHERS
(CHEMICAL) Co.,Ltd. 
လက်လီ/
လက်ကား
မျိုးစေ့၊စိုက်ပျိုးရေးသွင်းအားစုများနှင့်
 စိုက်ပျိုးရေးသုံးပစ္စည်းများ   
WR-00036/2022
(5-8-2022)to
(4-8-2027)
101046354
(10-7-2026) 
-
၂၁ GOOD BROTHERS' Co.,Ltd.  လက်လီ/
လက်ကား
လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာများ WR-00037/2022
(8-8-2022)to
(7-8-2027)
195908206
(31-3-2025) 
-