စာပေနှင့်အနုပညာမူပိုင်ခွင့် မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လျှောက်ထားမည့်သူများ သိရှိဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် လမ်းညွှန်ချက်များ