သွင်းကုန်အခြေခံမူ

Wed, 04/24/2013 - 09:04 -- admin
              မြန်မာနိုင်ငံ၏ သွင်းကုန်ဆိုင်ရာအခြေခံမူသည် နိုင်ငံတော်အတွက် အဓိကလိုအပ်သောရင်းနှီးမြှုပ်နံှ မှုကုန်ပစ္စည်းများ၊ လုပ်ငန်းသုံးကုန်ပစ္စည်းများ၊ အခြား အရေးကြီးကုန်ပစ္စည်းများ နှင့် ပြည်သူ့ကျန်းမာ ရေး အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများ၊ ပြည်ပပို့ကုန်တိုးမြှင့်တင်ပို့ရေး အထောက် အကူပြုကုန်ပစ္စည်းများကို ဦးစားပေး တင်သွင်းရန်နှင့် ပြည်ပသွင်းကုန် အစားထိုး ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း များကို အားပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။