သွင်းကုန်လိုင်စင်ကြေး သတ်မှတ်နှုန်းထားများ

Wed, 04/24/2013 - 08:48 -- admin

သွင်းကုန်လိုင်စင် (CIF) တန်ဖိုး အပေါ်မူတည်၍ အောက်ပါနှုန်းထားများအတိုင်း လိုင်စင်ကြေးအား ကောက်ခံလျှက်ရှိပါသည်-

ဆိပ်ကမ်းရောက်တန်ဖိုး                                                                  သွင်းကုန်လိုင်စင်ကြေး

ကျပ် ၅၀၀၀၀၀၀                 အထိ                                                             ကျပ်  ၃၀၀၀၀

ကျပ် ၅၀၀၀၀၀၁                 မှ                    ကျပ် ၁၀၀၀၀၀၀၀ အထိ             ကျပ် ၅၀၀၀၀

ကျပ်၁၀၀၀၀၀၀၁                မှ                    ကျပ် ၅၀၀၀၀၀၀၀ အထိ             ကျပ် ၆၀၀၀၀

ကျပ်၅၀၀၀၀၀၀၁                 မှ                    ကျပ် ၁၅၀၀၀၀၀၀၀ အထိ          ကျပ် ၈၀၀၀၀

ကျပ် ၁၅၀၀၀၀၀၀၁ကျပ်နှင့်အထက်                                                            ကျပ် ၉၀၀၀၀