မြေသြဇာဥပဒေဆိုင်ရာ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်၊ လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးခွင့်ပြု ကာလနှင့် သက်တမ်းတိုး မှတ်ပုံတင်ခ၊ လိုင်စင်ခ နှုန်းထားများအား သတ်မှတ်ချက်များ

Wed, 04/24/2013 - 07:19 -- admin

လယ်ယာစိုက်ပိုျးရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ မြေဩဇာကော်မတီ၏ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ (၂၇) ရက် စာအမှတ်၊ မြေဩဇာ/၂၀၁၂(၅၄၆) အရ မြေဩဇာ ဥပဒေ ဆိုင်ရာ မှတ်ပုံတင် လက်မှတ်၊ လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးခွင့်ပြုကာလနှင့် သက်တမ်းတိုး မှတ်ပုံတင်ခ၊ လိုင်စင်ခ နှုန်းထား များအား အောက်ပါအတိုင်း သတ်မှတ် လိုက်သည်-

စဉ်

လက်မှတ်၊ လိုင်စင်အမျိုးအစား

သက်တမ်းတိုးမြှင့်ရန်

ခွင့်ပြုကာလ (နှစ်)  

မှတ်ပုံတင်ခ/လိုင်စင်ခ(ကျပ်)

၁။

တင်သွင်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်

တစ်နှစ်အတွက် ၃၀၀၀၀/-

၂။

တင်သွင်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်

တစ်နှစ်အတွက် ၃၀၀၀၀/-

၃။

ထုတ်လုပ်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်

တစ်နှစ်အတွက် ၂၀၀၀၀/-

၄။

ပေါင်းစပ်၊ ရောနှော၊ ပြန်လည်ထုတ်ပိုး(သို့)သိုလှောင်ခြင်းလိုင်စင်

နှစ်နှစ်အတွက် ၅၀၀၀၀/-

၅။

ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းလိုင်စင်ဓါတ်မြေသြဇာတင်သွင်းခြင်း

နှစ်နှစ်အတွက် ၅၀၀၀၀/-