မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးများ သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားခြင်း

Wed, 04/24/2013 - 07:36 -- admin

      မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးများနှင့် ယင်းဆေးဝါးများ ထုတ်လုပ် ရာ၌ အသုံးပြုသည့် ထိန်းခုျပ်ဓါတုပစ္စည်း (၂၆) မိုျး၊ စိတ်ကို ပြောင်း လဲစေသော ဆေးဝါးများ (၁၁၅) မိုျး၊ မူးယစ်ဆေးဝါးများ (၁၂၅) မိုျးအား တင်သွင်းခွင့်ပြုရာတွင် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ၏ (၇.၃.၂၀၀၃) ရက်စွဲပါ အမိန့် ကြော်ငြာစာ အမှတ်၊ ၁/၂၀၀၃ အရ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး ဌာန ၏ ထောက်ခံချက်ဖြင့် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထောက်ခံသည့် အရေအတွက်များအတိုင်းသာ တင်သွင်းခွင့်ပြုသည်။

     မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးများထုတ်လုပ်ရာ၌ အသုံးပြုသည့် ထိန်းခုျပ်ဓါတုပစ0x081စည်းများ (၂၆) မိုျးအား ပြည်ပမှ တင် သွင်းခြင်း ဆောင်ရွက် လိုသည့် လုပ်ငန်းရှင်များသည် မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးများအန္တရာယ် တားဆီး ကာကွယ်ရေး ဗဟိုအဖွဲ့ ၏ ထောက်ခံချက် ကို ကြိုတင်ရယူရန်နှင့် ယင်းကော်မတီ ၏ ထောက်ခံချက် ပူးတွဲတင်ပြ၍ သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားရမည်။