တစ်ဆင့်ဖြတ်သန်းကုန်သွယ်မှု (Transit Trade) စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရာတွင် အောက်ပါလုပ်ထုံး လုပ်နည်းများအတိုင်း ဆောင်ရွက် ရမည်-

Wed, 04/24/2013 - 07:42 -- admin

(က) နိုင်ငံသားထုတ်ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်များသာ တစ်ဆင့်ဖြတ်သန်းကုန်သွယ်မှု (Transit Trade) စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုသည်။

( ခ ) တစ်ဆင့်ဖြတ်သန်းကုန်သွယ်မှု (Transit Trade) လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့် ထုတ်ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်သည် ကုန်ပစ္စည်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းကို တရားဝင် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခွင့် ရရှိပြီးဖြစ်ရမည်။

( ဂ ) ကုန်ပစ ္စည်းကို မြန်မာနိုင်ငံအား ဖြတ်သန်းသယ်ပို့၍ နယ်နမိတ်ချင်း ထိစပ်နေသော အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတစ်ခုမှ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံ/ အခြားနိုင်ငံတစ်ခုသို့ တင်ပို့သည့် (သို့) အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံ/ အခြားနိုင်ငံတစ်ခုမှ နယ်နမိတ်ချင်းထိစပ်နေသော အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံတစ်ခုသို့ တင်သွင်းသည့် ကိစ္စရပ်များအတွက် ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုသည်။

(ဃ) တစ်ဆင့်ဖြတ်သန်းကုန်သွယ်မှု (Transit Trade) စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့် ကုန်ပစ္စည်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ ကုန်ရောင်းသူနှင့် ကုန်လက်ခံသူနိုင်ငံက တင်ပို့/ တင်သွင်းခွင့်ပြုသည့် ကုန်ပစ္စည်းများ ဖြစ်ရမည်။

( င ) တစ်ဆင့်ဖြတ်သန်းကုန်သွယ်မှု (Transit Trade) စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းရပ်တစ်ခုချင်းအတွက် နိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင် က ကြိုတင် လိုင်စင် လျှောက် ထားပြီး ခွင့်ပြုချက် ရရှိပြီးမှ တင်သွင်းတင်ပို့ရမည်။ လိုင်စင်လျှောက်ထား ခြင်းကို Point of Entry အလိုက် အောက်ပါဌာနများတွင် လျှောက်ထားရမည်-

       (၁) ကုန်ပစ္စည်းများကို နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းတစ်ခုမှ တင်သွင်းပါက နယ်စပ်ကုန် သွယ်ရေး ဦးစီးဌာနတွင် လျှောက်ထားရမည်။

       (၂) ကုန်ပစ္စည်းများကို ပင်လယ်ရေကြောင်းနှင့် လေကြောင်းမှ တင်သွင်းပါက ကုန်သွယ်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနတွင် လျှောက်ထားရမည်။

( စ ) ကုန်ရောင်းသူ(သို့)ကုန်လက်ခံသူမှ မြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်ထံသို့ တစ်ဆင့် ဖြတ်သန်းကုန်သွယ်မှု(Transit Trade)လုပ်ငန်းအတွက် တရားဝင်လုပ်ငန်း အပ်နံှ သည့် အထောက် အထား (Contract/ Agreement) နှင့် ကုန်ရောင်း သူနိုင်ငံမှ တစ်ပို့ခွင့်လိုင်စင်/ ပါမစ်၊ ကုန်လက်ခံသူနိုင်ငံမှ တင်သွင်းခွင့်လိုင်စင်/ ပါမစ်များကို တင်ပြရမည်။

(ဆ) ကုန်ပစ္စည်းများအတွက် စီမံခန့်ခွဲခကြေးကို သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း (Transit Trade) လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့် နိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်မှ တရား ဝင်ပေးချေရ မည်။

( ဇ ) ကုန်စ္စည်းများအတွက်ကျသင့်သည့် သယ်ယူပို့ဆောင်ခ၊ ကော်မရှင်ခနှင့် အခြား စရိတ်များအတွက် (Transit Trade) လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့် နိုင်ငံသား လုပ်ငန်းရှင် ထံသို့ လုပ်ငန်း အပ်နံှသူက ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အခွန်ဝန်ကြီးဌာနက သတ်မှတ် လက်ခံသော ငွေကြေး အမျိုးအစားဖြင့် သတ်မှတ်ခွင့်ပြုသည့် နည်းလမ်းများ အတိုင်း ကြိုတင်ပေးချေရမည်။

( ဈ ) တစ်ဆင့်ဖြတ်သန်းကုန်သွယ်မှ (Transit Trade) လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် ခွင့်ပြုချက်ရ ရှိပြီးသည့် ကုန်ပစ္စည်း ဆိပ်ကမ်း/နေရာတစ်ခုခုသို့ တင်သွင်းရောက်ရှိ သည်မှ တင်ပို့ပေး ရမည့် ဆိပ်ကမ်း/နေရာသို့ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း အရောက်တင်ပို့ရမည်။ မြန်မာနိုင်ငံအ တွင်း ဆိုင်းငံ့သိုလှောင်ထိန်းသိမ်းထားခြင်းကို ခွင့်မပြုပါ။

(ည) ကုန်ပစ္စည်းများ ဖြတ်သန်းသယ်ဆောင်မည့် ပို့ဆောင်မှုနည်းလမ်းများနှင့် ခရီးလမ်းကြောင်းကို ကြိုတင်တင်ပြရမည်ဖြစ်ပြီး သတ်မှတ်ခွင့်ပြုသည့်လမ်းကြောင်း၊ ပို့ဆောင်မှုနည်းလမ်း နှင့်သာ ဖြတ်သန်းသယ်ယူခွင့်ပြုသည်။

( ဋ ) မြန်မာနိုင်ငံအား ဖြတ်သန်းသယ်ပို့သည့် ကုန်ပစ္စည်းများကို အလုံးစုံ အာမခံထားရှိ ပြီးဖြစ် ရမည်။ အကယ်၍ အလုံးစုံ အာမခံ မပါရှိသေး ပါက မြန်မာ့အာမခံ လုပ်ငန်းတွင် လုပ်ငန်းအပ် နံှသူ၏စရိတ်ဖြင့် လိုအပ်သည့် အာမခံများ ထားရှိရမည်။

( ဌ ) အကြောင်းအမိုျးမိုျးကြောင့် တစ်ဖက်နိုင်ငံမှ ကုန်ပစ္စည်းများကို လက်ခံခြင်းမပြုပါ က လုပ်ငန်းအပ်နံှသူ၏ စရိတ်ဖြင့် ကုန်တင်ပို့သူထံ ပြန်လည်တင်ပို့ရမည်။