တစ်ဆင့်ဖြတ်သန်းကုန်သွယ်မှု (Transit Trade) စနစ်ဖြင့် လိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် အောက်ပါစည်းကမ်းချက်များ အတိုင်း လျှောက်ထား ရမည် ဖြစ်သည်-

Wed, 04/24/2013 - 07:40 -- admin

(က) အမိုျးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နံှမှုနှင့်ကုမ္ပဏီ များ ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန ၏ ရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်။

( ခ ) ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာန၏ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်။

(ဂ) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း ဝင်မှတ်ပုံတင်။

( ဃ ) တိရစ္ဆာန်ထွက်ကုန်ပစ္စည်းများ (အသားနှင့်ဘေးထွက်ပစ္စည်းများ) သယ်ယူပို့ဆောင်မည်ဆိုပါက ကုန်ပို့မည့်နိုင်ငံ၏ ကျန်းမာရေးထောက်ခံ ချက် နှင့် မွေးမြူရေး နှင့် ရေလုပ်ငန်း ဝန်ကြီး ဌာန၊ မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ ရောဂါ ရှာဖွေ ထိန်းချုပ်ရေး ဌာနခွဲ၏ ထောက်ခံ ချက်။

( င ) မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေး ဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး၏ တိရစ္ဆာန်ထွက် ကုန်ပစ္စည်းများ အမည်၊ အရေအတွက်၊ ဈေးနှုန်းများပါဝင်သည့် သဘောထား ထောက်ခံ ချက်။

( စ ) မျိုးစေ့ဆိုပါက ကုန်ပို့မည့်နိုင်ငံ၏ (Phythosantary Certificate)။

( ဆ) ကုန်ပို့သူနှင့် ကုန်လက်ခံသူတို့၏ လိပ်စာအပြည့်အစုံ၊ ဆက်သွယ်ရမည့် ဖုန်းနံပါတ်၊ ဖက်(စ်)နံပါတ်၊ အီးမေး(လ်)။