တင်ပို့တင်သွင်းခွင့်ပြုသည့် နည်းလမ်းများ

Wed, 04/24/2013 - 09:02 -- admin

(က) Normal LC (or) TT စနစ်

( ခ ) CMP စနစ်

( ဂ ) Transit Trade စနစ်

(ဃ) FOC Permit (ကုန်သွယ်မှုသဘောမသက်ရောက်ဘဲ ကုန်ဖိုးငွေပေးချေခြင်းမရှိသည့် ကိစ္စ ရပ်များ) ဥပမာ- နမူနာပေးခြင်း၊ လှူဒါန်းခြင်း

( င ) Draw Back စနစ် (MIC ၏ သဘောတူခွင့်ပြုပြီးသော ကိစ္စရပ်များနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ယာယီအသုံးပြုပြီး မူလနိုင်ငံသို့ပြန်လည်

        ယူဆောင်သွားရမည့် ကုန်ပစ္စည်းများအတွက်သာ)

( စ ) Loan In Kind စနစ် (MIC ၏ ခွင့်ပြုချက်ရရှိရန် လိုပါသည်။)

(ဆ) Capital In Kind စနစ် (MIC ၏ ခွင့်ပြုချက်ရရှိရန် လိုပါသည်။)

( ဇ ) Deferred Payment စနစ် (အစိုးရဌာနများ)

( ဈ ) Open General Licence (OGL) စနစ် (အထွေထွေတင်သွင်းခွင့်အမိန့်)