ဆက်သွယ်ရေးမူဝါဒဆိုင်ရာ ကြီးကြပ်မှုလုပ်ငန်းကော်မတီသို့ တင်ပြ၍ ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးမှ ဆက်သွယ် ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ ထောက်ခံချက်ထုတ်ပေးသော ဆက်သွယ်ရေးစက်ပစ္စည်းများစာရင်း

Wed, 04/24/2013 - 08:00 -- admin

စဉ်       အမိုျးအစား                                                         အမိုျးအစား

၁။          တဲလက်စ်                                                                           1.Telex

၂။          ကြိုးမဲ့တယ်လီဖုန်း/ ဂြိုလ်တုဆက်သွယ်ရေးဖုန်း                             2.Cordless Telephone, Satellite Phone

၃။          ဂြိုလ်တုရုပ်မြင်သံကြားစက်နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ                         3.Satellite Receiver & Accessories

၄။          ဆက်သွယ်ရေးလွှင့်/ဖမ်းစက်များနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ                  4.Transceiver/ Receiver/Transmitter & Accessories

၅။          လမ်းလျှောက်စကားပြောစက်များ                                              5.Walkie Talkies/ Handheld Radios

၆။          ရေကြောင်းသုံးဆက်သွယ်ရေးစက်ပစ္စည်းများ                              6. Navigational Communication Equipments

                                                                                                       (a) GPS Plotter

                                                                                                       (b) Echo Sounder

                                                                                                       (c) MarineRadar (ရေဒါကြီးကြပ်မှုကော်မတီသို့ တင်ပြရန်)

                                                                                                       (d) Marine Transceiver

                                                                                                       (e) Fish Finder

                                                                                                       (f) Radio Telephone

                                                                                                       (g) Radio Direction Finder

                                                                                                       (h) Auto Pilot

                                                                                                       ( i )Marine Receiver

                                                                                                       (j) Colour Navigator

                                                                                                       (k) Emergency Position Indicting Radio Beacon

                                                                                                       (l) Search & Rescue Radar Transponder

                                                                                                           (ရေဒါကြီးကြပ်မှုကော်မတီသို့တင်ပြရန်)

                                                                                                      (m) Sonar etc………

၇။ လေကြောင်းသုံးဆက်သွယ်ရေးစက်ပစ္စည်းများ                                        7.Aeronautical Communication Equipments

                                                                                                        (a) Radio Beacon Station

                                                                                                        (b) Transceivers/ Receiver

                                                                                                        (c) Distance Measuring Equipment

                                                                                                        (d) Public Address

                                                                                                        (e) Direction Finder

                                                                                                        (f) Radar(ရေဒါကြီးကြပ်မှု    ကော်မတီသို့တင်ပြရန်)

                                                                                                        (g) Intercom

                                                                                                        (h) Voice Recorder

                                                                                                        (i) UHF Microwave Link

                                                                                                        (j) ConsoleSwitching Equipment & Solar Power Unit

                                                                                                        (k) Micro Wave Link etc………………..

၈။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရေကြောင်းဂြိုလ်တုဆက်သွယ်ရေးစခန်း                          8. Inmarsat Communication Equipment

၉။ ဆက်သွယ်ရေးလွှင့်/ဖမ်းစခန်းများ                                                           9. B.T.S(Base Tranceiver Stations

၁၀။ မိုက်ကရိုဝေ့ဖ်ဆက်ကြောင်းများနှင့် ရေဒီယိုဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းများ             10. Microwave Link/ Digital MicrowaveRadioEquipmnet

၁၁။   အိတ်ချိန်း                                                                                     11. Exchanges

၁၂။ အင်တာနက်ဆက်သွယ်ရေးစက်ပစ္စည်းများ(ကြိုးရှိ/ ကြိုးမဲ့)                           12. Internet Communication Equipments (Wire and Wireless)\

၁၃။ VSAT နှင့် အပိုပစ္စည်းများ(ဂြိုလ်တုဆက်သွယ်ရေးစနစ်)                             13. Very Small Aparture Terminal and Accessories

၁၄။ လှိုင်းနှုန်းတိုင်းတာစက်နှင့်ဆက်သွယ်ရေးသုံးမီတာများ                               14. Spectrum Analyzer and Communication Test Meters

၁၅။ ဆက်သွယ်ရေးစာတိုက်နှင့်ကြေးနန်းဝန်ကြီးဌာနမှ

     အခါအားလျော်စွာ သတ်မှတ်သည့် ဆက်သွယ်ရေး

     စက်ပစ္စည်းများ