ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနတွင် တိုက်ရိုက်ထောက်ခံချက်ရယူနိုင်သော ဆက်သွယ်ရးစက်ပစ္စည်းစာရင်း

Wed, 04/24/2013 - 08:46 -- admin

(က) Private Automatic Branch Exchanges (PABX. EPABX)

( ခ ) တယ်လီဖုန်းအမျိုးမျိုး (Personal use အတွက် ၂ လုံးအထိ ခွင့်ပြုချက်ရယူရန်မလို)

( ဂ ) Cordless Telephone (ဂြိုလ်တုဖုန်းမပါ)

(ဃ) Postal Equipments (Frankling Machine, Stamping Machine, Cancelling Machine--- etc.)

( င ) ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနမှ အခါအားလျော်စွာ သတ်မှတ်သည့် ဆက်သွယ်ရေး စက်ပစ္စည်းများ