ပြည်မတ်ပဲဈေးမြင့်လာခဲ့

Fri, 06/29/2012 - 07:56 -- Anonymous (not verified)

ပန်းတောင်း၊ ဝက်ထီးကန်၊ ပေါင်းတလည်၊ ပေါက်ခေါင်းဘက်မှ မတ်ပဲအဝင်နည်းလာခဲ့ပြီး၊ ပြည်ပွဲရုံများကို တစ်နေ့ အိတ် ၂၀၀- ၃၀၀ ခန့်သာ အဝင်ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ယခုတစ်ပတ် မတ်ပဲဈေးမှာ ပဲတစ်တင်းကို ၁၃၃၀၀ ကျပ် - ၁၄၀၀၀ ကျပ်ထိ