ကုန်အညွှန်းအမှတ်အသား ဖော်ပြခြင်းဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်

Fri, 06/03/2022 - 05:29 -- comsumer

မြန်မာနိုင်ငံစားသုံးသူကာကွယ်ရေးကော်မရှင်သည် စားသုံးသူကာကွယ်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၈၃၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ ကုန်အညွှန်းအမှတ်ဖော်ပြခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဤညွှန်ကြားချက်အား ထုတ်ပြန်ထားရှိခဲ့ပါသည်။