မြန်မာနိုင်ငံစားသုံးသူကာကွယ်ရေးကော်မရှင် ဒုတိယဥက္ကဌများ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခြင်း

Tue, 09/20/2022 - 07:03 -- comsumer

မြန်မာနိုင်ငံစားသုံးသူကာကွယ်ရေးကော်မရှင်သည် စားသုံးသူကာကွယ်ရေးဥပဒေပုဒ်မ ၅ အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ မြန်မာနိုင်ငံစားသုံးသူကာကွယ်ရေးကော်မရှင်၏ ဒုတိယဥက္ကဌများအား ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်လိုက်သည်-