ပြည်ကုလားပဲဈေးငြိမ်ပေမယ့် အရောင်းအဝယ်လိုက်နေ

Mon, 10/10/2011 - 06:36 -- Anonymous (not verified)

ပြည်ကုလားပဲဈေးမှာ ယခင်တစ်ပတ်က တစ်တင်း ၂၁၀၀၀ ကျပ်ဖြင့် အရောင်းအဝယ်ရှိခဲ့ပြီး၊ ယခုတစ်ပတ် မှာလည်း တစ်တင်း ၂၁၀၀၀ ကျပ်ဖြင့် ဈေးငြိမ်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်လျက်ရှိပါတယ်။ ယခုတစ်ပတ်အတွင်း အောင်လံ ဘက်မှ ကုလားပဲ အဝင်ရှိခဲ့တယ်လို့