မူပိုင်ခွင့်ဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းလျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း