ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပသွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO IMPORT GROUP 2022-2023 (6-5-2022) 2021-2022 (Mini Budget) (6-5-2022) INCREASE/
DECREASE
GOVERNMENT
SECTOR
PRIVATE
SECTOR
TOTAL GOVERNMENT
SECTOR
PRIVATE
SECTOR
TOTAL GOVERNMENT
SECTOR
PRIVATE
SECTOR
TOTAL
1 CAPITAL GOODS 32.865 312.832 345.697 19.262 380.640 399.902 13.603 -67.808 -54.205
2 INTERMEDIATE GOODS 4.134 478.528 482.662 3.370 461.216 464.586 0.764 17.312 18.076
3 CONSUMER GOODS 0.747 307.765 308.512 1.826 330.333 332.159 -1.079 -22.568 -23.647
4 CMP   306.333 306.333   89.142 89.142   217.191 217.191
  TOTAL 37.746 1405.458 1443.204 24.458 1261.331 1285.789 13.288 144.127 157.415

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

Pages