ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊သွင်းကုန်၊ကုန်သွယ်မှု ပမာဏအခြေအနေ

                                                                                                                                                     USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
OVERSEA BORDER TOTAL OVERSEA BORDER TOTAL OVERSEA BORDER TOTAL
1 2019-2020 10493.150 7187.939 17681.089 15603.360 3447.496 19050.856 26096.510 10635.435 36731.945
2 2020-2021 8454.400 6908.884 15363.284 11427.249 3258.809 14686.058 19881.649 10167.693 30049.342
3 2021-2022
(Mini Budget)
5620.634 2687.788 8308.422 7037.735 927.260 7964.995 12658.369 3615.048 16273.417
4 2022-2023 10508.094 6112.083 16620.177 14868.298 2484.424 17352.722 25376.392 8596.507 33972.899
5 2023-2024
Up To July
2934.919 2245.923 5180.842 4721.897 1244.644 5966.541 7656.816 3490.567 11147.383

Source: Customs ;

Pages