ဥပဒေများ

၂၀၁၉ခုနှစ်၊ မတ်လ (၁၁)ရက်နေ့တွင် တီထွင်မှုမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် (၇) ဖြင့် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။

 

၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၃၀ ရက်နေ့တွင် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေ ကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ်(၃) ဖြင့် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။

 

၂၀၁၉ခုနှစ်၊ မေလ ၂၄ ရက်နေ့တွင် စာပေနှင့်အနုပညာမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ်(၁၅)ဖြင့် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။

Attachment Files:

Pages

Subscribe to ဥပဒေများ