သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE

အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာကုုန္သြယ္မွုု

Post date: 20/05/2016

အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ စီးပြားေရးၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈမွာ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံအတြက္လည္း အေရးႀကီးေၾကာင္းႏွင့္ ေနာက္ထပ္ သံုးႏွစ္အတြင္း ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈအေနျဖင့္ ဂ်ပန္ယန္း ၇၅၀ ဘီလီယံ သံုးစြဲ သြားမည္ကိုလည္း ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ခ်ဴလာေလာင္ကြန္းတကၠသိုလ္၌ ထပ္ေလာင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။အဆိုပါေျခလွမ္းစတင္မႈသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့ ဂ်ပန္ ႏ...

နယ္စပ္ကုုန္သြယ္မွုု

1
2
3
Post Date: 20/05/2016

စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနသည္ သစ္သီး၀လံ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သည့္ ေတာင္သူမ်ား၊ ပို႔ကုန္/သြင္းကုန္လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္လိုသည့္ ကုန္သည္လုပ္ငန္းရွင္ငယ္ေလး မ်ား အား တစ္ဖက္ႏိုင္ငံႏွင့္ ကုန္သြယ္မွုလြယ္ကူစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ လူတစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္မွု လုပ္ငန္းရွ

Post Date: 18/05/2016

ကသာခ႐ိုင္ စုိက္ပ်ိဳးေရးထုတ္ကုန္ ေနၾကာသီးႏွံ စုိက္ ဧက ၄၈၆၂၀ ရွိပါတယ္။ ေလွာ္ေနၾကာမ်ိဳးကို အမ်ားအျပား စုိက္ပ်ိဳးေပမယ့္ ဆီစားေနၾကာ စုိက္ပ်ိဳးသူ ရာခုိင္ႏႈန္းနည္း ေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ေလွာ္ေနၾကာ ထက္ ဆီစားေ နၾကာ စုိက္ပ်ိဳးပါက အက်ိဳးအျမတ္ ပုိမိုရရွိေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားက အသိပညာေပးမႈမ်ားေၾကာင့္ ေနၾ

Post Date: 18/05/2016

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ နယ္စပ္႐ွိ ေမာင္ေတာကုန္သြယ္ေရး စခန္းမွ တစ္ဖက္ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ ႏိုင္ငံသို႔ ဧၿပီ ၃၀ ရက္မွ ေမ ၆ ရက္အထိ ကာလအတြင္း သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းအုပ္စုျဖစ္တဲ့ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀၁၂ တန္ဖိုး ရွိ ၀ါး ၁၂၅၀၀၀ ကီလိုနဲ႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၄၉၇ တန္ဖိုးရွိ ႀကိမ္ ၉၀၆၂ ကီလို တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ယခင္တစ္ပတ္က တင္ပို႔မ

How do I remove the Polldaddy.com link from my poll or survey?

Fri, 05/10/2013 - 08:53 -- admin

The link to Polldaddy.com only appears in polls and surveys that appear in a free account. They are removed from all content in both our Pro and Corporate accounts. If you have recently signed up for a Pro account and the link has remained in your polls, simple edit and re-save the poll to remove it.

If you have a free account, you can remove the link to Polldaddy in your polls and surveys by upgrading your account today.

Subscribe to Commerce RSS