သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE

အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာကုုန္သြယ္မွုု

Post date: 11/02/2016

လူဦးေရသန္း ၆၅၀ ရွိတဲ့ အာဆီယံေစ်းကြက္မွာ ေရာင္းအားျမႇင့္တင္ႏုိင္မယ့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ရွာေဖြၾကဖုိ႔ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအားအင္ဒုိနီးရွားစက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနကတုိက္တြန္းထားေၾကာင္းအန္တာရာနယူးစ္သ တင္းမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။''လူဦးေရ  သန္း ၆၅၀ ရွိတဲ့ အာဆီယံေစ်းကြက္ကလက္ရွိတုိးတက္ ေနတဲ့  ကြၽန္ေတာ္တုိ႔...

ျပည္တြင္းကုုန္သြယ္မွုု

Post date: 11/02/2016

ကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန ႐ံုးခ်ဳပ္နဲ႔ လမ္းၫႊန္ခ်က္ျဖင့္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ထုတ္ ေၾကးမံုသတင္းစာႏွင့္ ၁၄ ရက္ထုတ္ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာမ်ားတြင္ေၾက ညာ ခဲ့သည့္စံမညီေျမပဲဆီ ၁၈ မ်ိဳးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လိုအပ္သလို ထိေရာက္စြာအေရးယူႏိုင္ရန္၊ စားသံုးသူ...

နယ္စပ္ကုုန္သြယ္မွုု

1
2
3
Post Date: 05/02/2016

ဇန္န၀ါရီလ တတိယပတ္တြင္ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ရွိ မူဆယ္ (၁၀၅) မိုင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွ ဇန္န၀ါရီလတတိယပတ္မွာ ကန္ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၅၅၇ သန္း တန္ဖိုးရွိ ေျပာင္းတန္ခ်ိန္ ၂၄၆၉၉ တန္ခြဲနဲ႔ ခ်င္းေရႊေဟာ္မွကန္ေဒၚလာသု ည ဒသမ ၁၄၂ သန္းဖိုးရွိ ေျပာင္း ၆၃၁ တန္ခြဲ တင္ပို႔ခဲ့ပါတယ္။ယခင္သီတင္းပတ္က မူဆယ္္မွ ၃၀၅၄၆ တန္ေက်ာ္နဲ႔ ခ်င္းေရ

Post Date: 04/02/2016

           စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မံုရြာၿမိဳ႕၊ ခ်င္းတြင္း ရတနာေစ်းႏွင့္ ျမသလႅာစ်းမ်ားတြင္ ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်လ်က္ ရွိေသာ အႏၲရာယ္ရွိ စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ဇန္န၀ါရီလ ၂၆ ရက္ ေန႔လယ္က စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ စား သံုး သူ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႕ ဥကၠ႒၊ စီမံ/စီးပြား ၀န္ႀကီး ဦးစိန္ေမာင္းႏွ

Post Date: 03/02/2016

ျမန္မာ-တ႐ုတ္ နယ္စပ္ရွိမူဆယ္ (၁၀၅) မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွ ဇန္န၀ါရီလ ၁၆ ရက္မွ ၂၂ ရက္ထိကာလ အတြင္း ကန္ေဒၚလာ ၁၁၈၀၀၀ တန္ဖိုးရွိ ဆီးဆံတန္ ၃၀ ေက်ာ္ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ခဲ့ပါတယ္။  ယခင္သီတင္းပတ္က  မူဆယ္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွ ကန္ေဒၚလာ ၆၄၀၀ တန္ဖိုးရွိ ဆီးဆံ ၁၆ တန္ေက်ာ္ တင္ပို႔ခဲ့တာမို႔ ယခုသီတင္းပတ္မွ

How do I remove the Polldaddy.com link from my poll or survey?

Fri, 05/10/2013 - 08:53 -- admin

The link to Polldaddy.com only appears in polls and surveys that appear in a free account. They are removed from all content in both our Pro and Corporate accounts. If you have recently signed up for a Pro account and the link has remained in your polls, simple edit and re-save the poll to remove it.

If you have a free account, you can remove the link to Polldaddy in your polls and surveys by upgrading your account today.

Subscribe to Commerce RSS