ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္ ကုုန္သြယ္မွဳပမာဏအေျခအေနအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ အေၾကာင္းအရာ ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ
၂၀၁၇-၂၀၁၈
(၉-၃-၂၀၁၈)
၂၀၁၆-၂၀၁၇
(၉-၃-၂၀၁၇)
တိုး/ေလ်ာ့ ၂၀၁၇-၂၀၁၈
(၉-၃-၂၀၁၈)
၂၀၁၆-၂၀၁၇
(၉-၃-၂၀၁၇)
တိုး/ေလ်ာ့ ၂၀၁၇-၂၀၁၈
(၉-၃-၂၀၁၈)
၂၀၁၆-၂၀၁၇
(၉-၃-၂၀၁၇)
တိုး/ေလ်ာ့
ပယ္လယ္ေရေၾကာင္း ၈၅၈၂.၈၃၆ ၆၅၀၅.၂၇၆ ၂၀၇၇.၅၆၀ ၁၄၇၅၃.၄၄၂ ၁၃၀၉၁.၅၄၁ ၁၆၆၁.၉၀၁ ၂၃၃၃၆.၂၇၈ ၁၉၅၉၆.၈၁၇ ၃၇၃၉.၄၆၁
နယ္စပ္ ၅၀၅၇.၇၅၁ ၄၅၆၅.၂၂၆ ၄၉၂.၅၂၅ ၂၇၂၂.၀၃၀ ၂၆၂၉.၂၀၉ ၉၂.၈၂၁ ၇၇၇၉.၇၈၁ ၇၁၉၄.၄၃၅ ၅၈၅.၃၄၆
  ေပါင္း ၁၃၆၄၀.၅၈၇ ၁၁၀၇၀.၅၀၂ ၂၅၇၀.၀၈၅ ၁၇၄၇၅.၄၇၂ ၁၅၇၂၀.၇၅၀ ၁၇၅၄.၇၂၂ ၃၁၁၁၆.၀၅၉ ၂၆၇၉၁.၂၅၂ ၄၃၂၄.၈၀၇

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

နယ္စခန္းမ်ားအလိုက္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

Pages