ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပသြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ သြင္းကုန္အုပ္စု ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၁၆-၆-၂၀၁၇)ထိ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ (၁၆-၆-၂၀၁၆) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကုန္ပစၥည္း ၁၃၂.၈၉၆ ၁၂၈၉.၇၃၃ ၁၄၂၂.၆၂၉ ၄၉.၁၇၆ ၁၃၃၅.၅၈၃ ၁၃၈၄.၇၅၉ ၈၃.၇၂၀ -၄၅.၈၅၀ ၃၇.၈၇၀
လုပ္ငန္းသံုးကုန္ၾကမ္းပစၥည္း ၃၃.၄၄၁ ၁၅၁၁.၉၉၈ ၁၅၄၅.၄၃၉ ၁၉.၉၅၅ ၉၆၉.၃၉၀ ၉၈၉.၃၄၅ ၁၃.၄၈၆ ၅၄၂.၆၀၈ ၅၅၆.၀၉၄
လူသံုးကုန္ပစၥည္း ၃၁.၂၅၈ ၉၁၉.၉၉၃ ၉၅၁.၂၅၁ ၂၆.၄၁၄ ၇၅၂.၂၁၂ ၇၇၈.၆၂၆ ၄.၈၄၄ ၁၆၇.၇၈၁ ၁၇၂.၆၂၅
  စုစုေပါင္း ၁၉၇.၅၉၅ ၃၇၂၁.၇၂၄ ၃၉၁၉.၃၁၉ ၉၅.၅၄၅ ၃၀၅၇.၁၈၅ ၃၁၅၂.၇၃၀ ၁၀၂.၀၅၀ ၆၆၄.၅၃၉ ၇၆၆.၅၈၉

ဇစ္ျမစ္ - Customs 

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

ပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ႏိႈင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

 

Pages