ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပသြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ သြင္းကုန္အုပ္စု ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၁၁-၈-၂၀၁၇) ထိ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ (၁၁-၈-၂၀၁၆) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကုန္ပစၥည္း ၁၉၁.၅၇၀ ၂၂၃၂.၂၈၄ ၂၄၂၃.၈၅၄ ၇၆.၈၂၄ ၂၂၇၈.၅၃၄ ၂၃၅၅.၃၅၈ ၁၁၄.၇၄၆ -၄၆.၂၅၀ ၆၈.၄၉၆
လုပ္ငန္းသံုးကုန္ၾကမ္းပစၥည္း ၄၇.၀၁၁ ၂၅၉၄.၂၄၅ ၂၆၄၁.၂၅၆ ၄၂.၈၄၀ ၁၇၅၅.၅၀၄ ၁၇၉၈.၃၄၄ ၄.၁၇၁ ၈၃၈.၇၄၁ ၈၄၂.၉၁၂
လူသံုးကုန္ပစၥည္း ၇၂.၉၈၀ ၁၅၉၃.၅၆၇ ၁၆၆၆.၅၄၇ ၃၃.၈၇၈ ၁၂၉၁.၄၄၇ ၁၃၂၅.၃၂၅ ၃၉.၁၀၂ ၃၀၂.၁၂၀ ၃၄၁.၂၂၂
  စုစုေပါင္း ၃၁၁.၅၆၁ ၆၄၂၀.၀၉၆ ၆၇၃၁.၆၅၇ ၁၅၃.၅၄၂ ၅၃၂၅.၄၈၅ ၅၄၇၉.၀၂၇ ၁၅၈.၀၁၉ ၁၀၉၄.၆၁၁ ၁၂၅၂.၆၃၀

ဇစ္ျမစ္ - Customs 

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

ပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ႏိႈင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

 

Pages