ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပသြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ သြင္းကုန္အုပ္စု ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၁၃-၁၀-၂၀၁၇) ထိ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ (၁၃-၁၀-၂၀၁၆) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကုန္ပစၥည္း ၃၆၀.၉၄၅ ၃၁၂၇.၂၅၂ ၃၄၈၈.၁၉၇ ၁၁၂.၈၇၀ ၃၂၃၇.၆၀၀ ၃၃၅၀.၄၇၀ ၂၄၈.၀၇၅ -၁၁၀.၃၄၈ ၁၃၇.၇၂၇
လုပ္ငန္းသံုးကုန္ၾကမ္းပစၥည္း ၆၉.၀၅၅ ၃၆၈၇.၇၅၉ ၃၇၅၆.၈၁၄ ၅၇.၁၁၆ ၂၆၃၇.၅၇၇ ၂၆၉၄.၆၉၃ ၁၁.၉၃၉ ၁၀၅၀.၁၈၂ ၁၀၆၂.၁၂၁
လူသံုးကုန္ပစၥည္း ၈၂.၆၂၉ ၂၃၁၆.၂၁၈ ၂၃၉၈.၈၄၇ ၃၈.၇၅၅ ၁၉၂၃.၆၅၅ ၁၉၆၂.၄၁၀ ၄၃.၈၇၄ ၃၉၂.၅၆၃ ၄၃၆.၄၃၇
  စုစုေပါင္း ၅၁၂.၆၂၉ ၉၁၃၁.၂၂၉ ၉၆၄၃.၈၅၈ ၂၀၈.၇၄၁ ၇၇၉၈.၈၃၂ ၈၀၀၇.၅၇၃ ၃၀၃.၈၈၈ ၁၃၃၂.၃၉၇ ၁၆၃၆.၂၈၅

Pages