ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ ပို႕ကုန္အုပ္စု ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၅-၁-၂၀၁၈) ထိ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ (၅-၁-၂၀၁၇) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
လယ္ယာထြက္ပစၥည္း   ၂၂၆၈.၁၂၅ ၂၂၆၈.၁၂၅ ၀.၀၄၃ ၂၁၁၁.၀၉၄ ၂၁၁၁.၁၃၇ -၀.၀၄၃ ၁၅၇.၀၃၁ ၁၅၆.၉၈၈
တိရိစာၦန္ထြက္   ၂၂.၄၁၄ ၂၂.၄၁၄   ၆.၅၅၅ ၆.၅၅၅   ၁၅.၈၅၉ ၁၅.၈၅၉
ေရထြက္   ၅၀၁.၈၀၈ ၅၀၁.၈၀၈   ၄၁၂.၈၈၇ ၄၁၂.၈၈၇   ၈၈.၉၂၁ ၈၈.၉၂၁
သတၱဳတြင္းထြက္ ၂၉၅.၇၄၆ ၇၄၉.၈၀၂ ၁၀၄၅.၅၄၈ ၄၀၃.၉၆၉ ၃၆၃.၄၅၃ ၇၆၇.၄၂၂ -၁၀၈.၂၂၃ ၃၈၆.၃၄၉ ၂၇၈.၁၂၆
သစ္ေတာထြက္ ၁၁.၇၅၅ ၁၆၀.၂၃၂ ၁၇၁.၉၈၇ ၂.၀၀၅ ၁၇၉.၅၉၆ ၁၈၁.၆၀၁ ၉.၇၅၀ -၁၉.၃၆၄ -၉.၆၁၄
စက္မႈကုန္ေခ်ာ ၂၅၆၄.၉၄၆ ၂၃၆၈.၆၂၂ ၄၉၃၃.၅၆၈ ၂၃၂၈.၈၆၀ ၁၇၁၇.၉၃၈ ၄၀၄၆.၇၉၈ ၂၃၆.၀၈၆ ၆၅၀.၆၈၄ ၈၈၆.၇၇၀
အျခား ၇၂၆.၁၁၈ ၁၀၆၁.၄၈၈ ၁၇၈၇.၆၀၆ ၂၅၁.၂၇၅ ၁၀၉၇.၃၈၂ ၁၃၄၈.၆၅၇ ၄၇၄.၈၄၃ -၃၅.၈၉၄ ၄၃၈.၉၄၉
  စုစုေပါင္း ၃၅၉၈.၅၆၅ ၇၁၃၂.၄၉၁ ၁၀၇၃၁.၀၅၆ ၂၉၈၆.၁၅၂ ၅၈၈၈.၉၀၅ ၈၈၇၅.၀၅၇ ၆၁၂.၄၁၃ ၁၂၄၃.၅၈၆ ၁၈၅၅.၉၉၉

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

 

Pages