ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ ပို႕ကုန္အုပ္စု ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၁၂-၅-၂၀၁၇) ထိ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ (၁၂-၅-၂၀၁၆) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
လယ္ယာထြက္ပစၥည္း   ၃၇၃.၉၃၀ ၃၇၃.၉၃၀   ၃၄၄.၂၃၆ ၃၄၄.၂၃၆   ၂၉.၆၉၄ ၂၉.၆၉၄
တိရိစာၦန္ထြက္   ၁.၆၄၃ ၁.၆၄၃   ၀.၆၇၀ ၀.၆၇၀   ၀.၉၇၃ ၀.၉၇၃
ေရထြက္   ၆၄.၂၅၆ ၆၄.၂၅၆   ၅၂.၁၁၄ ၅၂.၁၁၄   ၁၂.၁၄၂ ၁၂.၁၄၂
သတၱဳတြင္းထြက္ ၁၀.၀၉၈ ၈၁.၆၂၇ ၉၁.၇၂၅ ၀.၂၀၀ ၁၁.၈၅၄ ၁၂.၀၅၄ ၉.၈၉၈ ၆၉.၇၇၃ ၇၉.၆၇၁
သစ္ေတာထြက္ ၀.၈၆၄ ၂၇.၃၈၈ ၂၈.၂၅၂ ၀.၁၉၆ ၁၇.၂၁၁ ၁၇.၄၀၇ ၀.၆၆၈ ၁၀.၁၇၇ ၁၀.၈၄၅
စက္မႈကုန္ေခ်ာ ၂၃၁.၅၂၄ ၂၁၈.၅၅၂ ၄၅၀.၀၇၆ ၂၆၅.၉၆၈ ၂၁၆.၁၅၂ ၄၈၂.၁၂၀ -၃၄.၄၄၄ ၂.၄၀၀ -၃၂.၀၄၄
အျခား ၈၄.၉၅၄ ၁၃၁.၃၆၁ ၂၁၆.၃၁၅ ၂.၉၅၇ ၁၅၈.၁၇၆ ၁၆၁.၁၃၃ ၈၁.၉၉၇ -၂၆.၈၁၅ ၅၅.၁၈၂
  စုစုေပါင္း ၃၂၇.၄၄၀ ၈၉၈.၇၅၇ ၁၂၂၆.၁၉၇ ၂၆၉.၃၂၁ ၈၀၀.၄၁၃ ၁၀၆၉.၇၃၄ ၅၈.၁၁၉ ၉၈.၃၄၄ ၁၅၆.၄၆၃

ဇစ္ျမစ္ - Customs 

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

 

Pages