ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ ပို႕ကုန္အုပ္စု ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၉-၃-၂၀၁၈) ထိ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ (၉-၃-၂၀၁၇) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
လယ္ယာထြက္ပစၥည္း   ၂၈၅၁.၃၇၆ ၂၈၅၁.၃၇၆ ၀.၀၄၃ ၂၆၉၆.၃၉၉ ၂၆၉၆.၄၄၂ -၀.၀၄၃ ၁၅၄.၉၇၇ ၁၅၄.၉၃၄
တိရိစာၦန္ထြက္   ၄၆.၅၈၆ ၄၆.၅၈၆   ၉.၅၆၁ ၉.၅၆၁   ၃၇.၀၂၅ ၃၇.၀၂၅
ေရထြက္   ၆၄၈.၀၀၀ ၆၄၈.၀၀၀   ၅၃၅.၉၂၅ ၅၃၅.၉၂၅   ၁၁၂.၀၇၅ ၁၁၂.၀၇၅
သတၱဳတြင္းထြက္ ၇၅၄.၄၃၀ ၉၃၁.၈၁၉ ၁၆၈၆.၂၄၉ ၄၅၂.၉၂၀ ၄၈၀.၅၉၂ ၉၃၃.၅၁၂ ၃၀၁.၅၁၀ ၄၅၁.၂၂၇ ၇၅၂.၇၃၇
သစ္ေတာထြက္ ၁၂.၂၀၆ ၁၈၆.၉၇၆ ၁၉၉.၁၈၂ ၃.၆၄၆ ၂၁၈.၄၄၇ ၂၂၂.၀၉၃ ၈.၅၆၀ -၃၁.၄၇၁ -၂၂.၉၁၁
စက္မႈကုန္ေခ်ာ ၃၂၅၀.၄၈၅ ၂၉၈၈.၈၄၅ ၆၂၃၉.၃၃၀ ၂၈၃၆.၈၁၈ ၂၂၂၆.၉၇၄ ၅၀၆၃.၇၉၂ ၄၁၃.၆၆၇ ၇၆၁.၈၇၁ ၁၁၇၅.၅၃၈
အျခား ၇၃၃.၆၁၅ ၁၂၃၆.၂၄၉ ၁၉၆၉.၈၆၄ ၂၆၉.၄၁၇ ၁၃၃၉.၇၆၀ ၁၆၀၉.၁၇၇ ၄၆၄.၁၉၈ -၁၀၃.၅၁၁ ၃၆၀.၆၈၇
  စုစုေပါင္း ၄၇၅၀.၇၃၆ ၈၈၈၉.၈၅၁ ၁၃၆၄၀.၅၈၇ ၃၅၆၂.၈၄၄ ၇၅၀၇.၆၅၈ ၁၁၀၇၀.၅၀၂ ၁၁၈၇.၈၉၂ ၁၃၈၂.၁၉၃ ၂၅၇၀.၀၈၅

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

Pages