ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ ပို႕ကုန္အုပ္စု ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၁၁-၈-၂၀၁၇) ထိ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ (၁၁-၈-၂၀၁၆) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
လယ္ယာထြက္ပစၥည္း   ၁၁၅၁.၅၄၂ ၁၁၅၁.၅၄၂ ၀.၀၄၃ ၁၁၈၁.၀၆၄ ၁၁၈၁.၁၀၇ -၀.၀၄၃ -၂၉.၅၂၂ -၂၉.၅၆၅
တိရိစာၦန္ထြက္   ၅.၀၀၅ ၅.၀၀၅   ၂.၄၀၉ ၂.၄၀၉   ၂.၅၉၆ ၂.၅၉၆
ေရထြက္   ၁၈၉.၉၄၈ ၁၈၉.၉၄၈   ၁၇၃.၆၂၉ ၁၇၃.၆၂၉   ၁၆.၃၁၉ ၁၆.၃၁၉
သတၱဳတြင္းထြက္ ၂၄.၀၀၃ ၃၅၀.၀၁၄ ၃၇၄.၀၁၇ ၁၇၈.၉၅၇ ၈၄.၇၃၈ ၂၆၃.၆၉၅ -၁၅၄.၉၅၄ ၂၆၅.၂၇၆ ၁၁၀.၃၂၂
သစ္ေတာထြက္ ၂.၆၉၅ ၈၀.၁၈၉ ၈၂.၈၈၄ ၀.၇၉၂ ၈၄.၈၇၇ ၈၅.၆၆၉ ၁.၉၀၃ -၄.၆၈၈ -၂.၇၈၅
စက္မႈကုန္ေခ်ာ ၁၀၉၃.၈၈၅ ၁၁၀၀.၁၈၁ ၂၁၉၄.၀၆၆ ၁၀၁၅.၀၀၂ ၆၉၉.၁၁၅ ၁၇၁၄.၁၁၇ ၇၈.၈၈၃ ၄၀၁.၀၆၆ ၄၇၉.၉၄၉
အျခား ၁၆၃.၀၄၆ ၄၉၂.၀၄၄ ၆၅၅.၀၉၀ ၁၉၆.၃၁၁ ၅၃၁.၉၉၆ ၇၂၈.၃၀၇ -၃၃.၂၆၅ -၃၉.၉၅၂ -၇၃.၂၁၇
  စုစုေပါင္း ၁၂၈၃.၆၂၉ ၃၃၆၈.၉၂၃ ၄၆၅၂.၅၅၂ ၁၃၉၁.၁၀၅ ၂၇၅၇.၈၂၈ ၄၁၄၈.၉၃၃ -၁၀၇.၄၇၆ ၆၁၁.၀၉၅ ၅၀၃.၆၁၉

ဇစ္ျမစ္ - Customs 

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

 

Pages