ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ ပို႕ကုန္အုပ္စု ၂၀၁၆-၂၀၁၇ (၁၃-၁-၂၀၁၇) ထိ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ (၁၃-၁-၂၀၁၆) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
လယ္ယာထြက္ပစၥည္း ၀.၀၄၃ ၂၁၂၉.၃၀၇ ၂၁၂၉.၃၅၀   ၁၉၂၁.၂၄၈ ၁၉၂၁.၂၄၈ ၀.၀၄၃ ၁၈၈.၇၄၁ ၂၀၈.၁၀၂
တိရိစာၦန္ထြက္   ၆.၆၈၅ ၆.၆၈၅   ၆.၀၄၅ ၆.၀၄၅   ၀.၂၅၁ ၀.၆၄၀
ေရထြက္   ၄၁၇.၃၁၇ ၄၁၇.၃၁၇   ၃၄၆.၁၅၁ ၃၄၆.၁၅၁   ၆၂.၇၄၆ ၇၁.၁၆၆
သတၱဳတြင္းထြက္ ၃၈၆.၃၇၀ ၃၆၃.၈၉၆ ၇၅၀.၂၆၆ ၄၃၆.၃၆၆ ၄၄၆.၀၄၉ ၈၈၂.၄၁၅ -၄၀.၁၄၂ -၁၁၁.၁၄၇ -၁၃၂.၁၄၉
သစ္ေတာထြက္ ၂.၀၆၈ ၁၈၃.၀၆၂ ၁၈၅.၁၃၀ ၄.၆၉၂ ၁၅၁.၄၄၆ ၁၅၆.၁၃၈ -၂.၄၅၉ ၂၉.၂၇၁ ၂၈.၉၉၂
စက္မႈကုန္ေခ်ာ ၂၁၃၅.၂၃၆ ၁၇၇၆.၁၄၆ ၃၉၁၁.၃၈၂ ၃၄၄၅.၅၆၂ ၁၀၀၀.၀၃၉ ၄၄၄၅.၆၀၁ -၁၂၉၈.၅၂၀ ၆၃၂.၀၃၅ -၅၃၄.၂၁၉
အျခား ၂၀၀.၇၂၃ ၁၀၄၀.၆၈၆ ၁၂၄၁.၄၀၉ ၁၄၇.၂၃၀ ၂၈၃.၁၀၄ ၄၃၀.၃၃၄ ၆၃.၆၇၃ ၇၈၂.၈၉၄ ၈၁၁.၀၇၅
  စုစုေပါင္း ၂၇၂၄.၄၄၀ ၅၉၁၇.၀၉၉ ၈၆၄၁.၅၃၉ ၄၀၃၃.၈၅၀ ၄၁၅၄.၀၈၂ ၈၁၈၇.၉၃၂ -၁၂၇၇.၄၀၅ ၁၅၈၄.၇၉၁ ၄၅၃.၆၀၇

ဇစ္ျမစ္ - Customs 

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

 

Pages