ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ ပို႕ကုန္အုပ္စု ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၁၆-၆-၂၀၁၇) ထိ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ (၁၆-၆-၂၀၁၆) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
လယ္ယာထြက္ပစၥည္း   ၇၄၂.၀၂၉ ၇၄၂.၀၂၉   ၇၇၄.၃၈၂ ၇၇၄.၃၈၂   -၃၂.၃၅၃ -၃၂.၃၅၃
တိရိစာၦန္ထြက္   ၂.၉၄၈ ၂.၉၄၈   ၁.၃၄၁ ၁.၃၄၁   ၁.၆၀၇ ၁.၆၀၇
ေရထြက္   ၁၀၉.၁၄၅ ၁၀၉.၁၄၅   ၁၀၂.၁၇၂ ၁၀၂.၁၇၂   ၆.၉၇၃ ၆.၉၇၃
သတၱဳတြင္းထြက္ ၁၀.၇၄၄ ၁၈၂.၅၁၄ ၁၉၃.၂၅၈ ၀.၇၄၈ ၄၁.၀၄၉ ၄၁.၇၉၇ ၉.၉၉၆ ၁၄၁.၄၆၅ ၁၅၁.၄၆၁
သစ္ေတာထြက္ ၁.၇၅၅ ၅၁.၁၂၆ ၅၂.၈၈၁ ၀.၃၉၃ ၄၃.၈၀၉ ၄၄.၂၀၂ ၁.၃၆၂ ၇.၃၁၇ ၈.၆၇၉
စက္မႈကုန္ေခ်ာ ၄၇၀.၈၉၂ ၄၉၇.၆၈၇ ၉၆၈.၅၇၉ ၅၄၁.၅၆၂ ၃၉၉.၄၈၀ ၉၄၁.၀၄၂ -၇၀.၆၇၀ ၉၈.၂၀၇ ၂၇.၅၃၇
အျခား ၁၁၆.၂၇၉ ၂၈၉.၇၈၇ ၄၀၆.၀၆၆ ၁၁.၄၈၅ ၃၁၉.၈၂၃ ၃၃၁.၃၀၈ ၁၀၄.၇၉၄ -၃၀.၀၃၆ ၇၄.၇၅၈
  စုစုေပါင္း ၅၉၉.၆၇၀ ၁၈၇၅.၂၃၆ ၂၄၇၄.၉၀၆ ၅၅၄.၁၈၈ ၁၆၈၂.၀၅၆ ၂၂၃၆.၂၄၄ ၄၅.၄၈၂ ၁၉၃.၁၈၀ ၂၃၈.၆၆၂

ဇစ္ျမစ္ - Customs 

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

 

Pages