ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ ပို႕ကုန္အုပ္စု ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၁၃-၁၀-၂၀၁၇) ထိ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ (၁၃-၁၀-၂၀၁၆) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
လယ္ယာထြက္ပစၥည္း   ၁၅၅၄.၂၁၁ ၁၅၅၄.၂၁၁ ၀.၀၄၃ ၁၄၇၂.၀၀၃ ၁၄၇၂.၀၄၆ -၀.၀၄၃ ၈၂.၂၀၈ ၈၂.၁၆၅
တိရိစာၦန္ထြက္   ၉.၁၁၉ ၉.၁၁၉   ၃.၇၂၁ ၃.၇၂၁   ၅.၃၉၈ ၅.၃၉၈
ေရထြက္   ၃၁၄.၄၉၂ ၃၁၄.၄၉၂   ၂၅၅.၇၆၄ ၂၅၅.၇၆၄   ၅၈.၇၂၈ ၅၈.၇၂၈
သတၱဳတြင္းထြက္ ၂၀၃.၈၂၈ ၄၉၄.၇၇၈ ၆၉၈.၆၀၆ ၃၂၁.၄၃၃ ၁၃၈.၂၆၃ ၄၅၉.၆၉၆ -၁၁၇.၆၀၅ ၃၅၆.၅၁၅ ၂၃၈.၉၁၀
သစ္ေတာထြက္ ၄.၆၆၁ ၁၁၄.၇၅၀ ၁၁၉.၄၁၁ ၁.၀၅၆ ၁၁၈.၁၂၆ ၁၁၉.၁၈၂ ၃.၆၀၅ -၃.၃၇၆ ၀.၂၂၉
စက္မႈကုန္ေခ်ာ ၁၆၉၉.၂၉၀ ၁၆၈၄.၇၀၆ ၃၃၈၃.၉၉၆ ၁၄၁၉.၈၃၀ ၁၃၄၇.၃၅၄ ၂၇၆၇.၁၈၄ ၂၇၉.၄၆၀ ၃၃၇.၃၅၂ ၆၁၆.၈၁၂
အျခား ၆၃၈.၀၀၇ ၆၃၆.၀၁၉ ၁၂၇၄.၀၂၆ ၁၉၉.၅၇၃ ၇၈၇.၈၀၉ ၉၈၇.၃၈၂ ၄၃၈.၄၃၄ -၁၅၁.၇၉၀ ၂၈၆.၆၄၄
  စုစုေပါင္း ၂၅၄၅.၇၈၆ ၄၈၀၈.၀၇၅ ၇၃၅၃.၈၆၁ ၁၉၄၁.၉၃၅ ၄၁၂၃.၀၄၀ ၆၀၆၄.၉၇၅ ၆၀၃.၈၅၁ ၆၈၅.၀၃၅ ၁၂၈၈.၈၈၆

ဇစ္ျမစ္ - Customs 

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

 

Pages