ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳအေျခအေနမ်ားအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ စခန္းအမည္ (၁-၄-၂၀၁၇ မွ ၁၂-၅-၂၀၁၇ ထိ) (၁-၄-၂၀၁၆ မွ ၁၂-၅-၂၀၁၆ထိ) ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ (တိုး/ေလ်ာ့)
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
မူဆယ္ ၃၃၈.၃၈၇ ၁၉၁.၇၁၀ ၅၃၀.၀၉၇ ၃၃၃.၃၇၀ ၁၂၂.၁၇၉ ၄၅၅.၅၄၉ ၅.၀၁၇ ၆၉.၅၃၁ ၇၄.၅၄၈
လြယ္ဂ်ယ္ ၂၇.၈၉၈ ၁.၈၉၃ ၂၉.၇၉၁ ၁၃.၅၅၁ ၂.၂၄၈ ၁၅.၇၉၉ ၁၄.၃၄၇ -၀.၃၅၅ ၁၃.၉၉၂
ခ်င္းေရႊေဟာ္ ၄၂.၄၄၁ ၅.၀၇၅ ၄၇.၅၁၆ ၅၀.၃၁၆ ၆.၃၃၂ ၅၆.၆၄၈ -၇.၈၇၅ -၁.၂၅၇ -၉.၁၃၂
ကန္ပိုက္တီး ၁၈.၃၅၄ ၄.၅၄၄ ၂၂.၈၉၈ ၁၀.၈၀၄ ၆.၇၀၅ ၁၇.၅၀၉ ၇.၅၅၀ -၂.၁၆၁ ၅.၃၈၉
က်ိဳင္းတံု ၀.၀၀၄ ၀.၁၉၃ ၀.၁၉၇ ၀.၁၆၁ ၀.၃၇၆ ၀.၅၃၇ -၀.၁၅၇ -၀.၁၈၃ -၀.၃၄၀
တာခ်ီလိတ္ ၁.၆၆၂ ၈.၀၉၁ ၉.၇၅၃ ၀.၈၅၀ ၇.၆၆၈ ၈.၅၁၈ ၀.၈၁၂ ၀.၄၂၃ ၁.၂၃၅
ျမ၀တီ ၅.၉၃၁ ၇၅.၂၁၄ ၈၁.၁၄၅ ၄.၉၀၅ ၅၆.၂၈၇ ၆၁.၁၉၂ ၁.၀၂၆ ၁၈.၉၂၇ ၁၉.၉၅၃
ေကာ့ေသာင္း ၁၁.၁၉၀ ၆.၇၀၃ ၁၇.၈၉၃ ၇.၁၆၆ ၆.၅၀၉ ၁၃.၆၇၅ ၄.၀၂၄ ၀.၁၉၄ ၄.၂၁၈
ျမိတ္ ၁၅.၂၈၆ ၇.၆၄၇ ၂၂.၉၃၃ ၁၃.၈၅၂ ၃.၆၇၀ ၁၇.၅၂၂ ၁.၄၃၄ ၃.၉၇၇ ၅.၄၁၁
၁၀ နဘုလယ္/
ထီးခီး
၀.၈၆၄ ၀.၀၂၃ ၀.၈၈၇ ၂.၁၅၅ ၀.၀၂၁ ၂.၁၇၆ -၁.၂၉၁ ၀.၀၀၂ -၁.၂၈၉
၁၁ ေမာေတာင္ ၀.၂၆၂ ၀.၂၃၀ ၀.၄၉၂ ၀.၁၉၇ ၀.၀၄၄ ၀.၂၄၁ ၀.၀၆၅ ၀.၁၈၆ ၀.၂၅၁
၁၂ မယ္စဲ့ ၀.၀၃၂ ၀.၀၇၇ ၀.၁၀၉       ၀.၀၃၂ ၀.၀၇၇ ၀.၁၀၉
၁၃ စစ္ေတြ ၀.၃၁၄ ၀.၀၁၀ ၀.၃၂၄ ၀.၃၀၅ ၀.၁၆၆ ၀.၄၇၁ ၀.၀၀၉ -၀.၁၅၆ -၀.၁၄၇
၁၄ ေမာင္ေတာ ၁.၀၃၅   ၁.၀၃၅ ၀.၄၂၇ ၀.၀၀၅ ၀.၄၃၂ ၀.၆၀၈ -၀.၀၀၅ ၀.၆၀၃
၁၅ တမူး ၂.၂၄၈ ၀.၅၁၃ ၂.၇၆၁ ၄.၆၃၈ ၃.၈၁၈ ၈.၄၅၆ -၂.၃၉၀ -၃.၃၀၅ -၅.၆၉၅
၁၆ ရိဒ္ ၂.၈၃၉ ၂.၁၈၇ ၅.၀၂၆ ၂.၀၈၀ ၀.၉၄၀ ၃.၀၂၀ ၀.၇၅၉ ၁.၂၄၇ ၂.၀၀၆
  စုစုေပါင္း ၄၆၈.၇၄၇ ၃၀၄.၁၁၀ ၇၇၂.၈၅၇ ၄၄၄.၇၇၇ ၂၁၆.၉၆၈ ၆၆၁.၇၄၅ ၂၃.၉၇၀ ၈၇.၁၄၂ ၁၁၁.၁၁၂

ဇစ္ျမစ္ - Customs

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုုန္သြယ္မွဳပမာဏ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

ပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

 

Pages