ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳအေျခအေနမ်ားအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ စခန္းအမည္ (၁-၄-၂၀၁၇ မွ ၇-၄-၂၀၁၇ ထိ) (၁-၄-၂၀၁၆ မွ ၇-၄-၂၀၁၆ထိ) ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ (တိုး/ေလ်ာ့)
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
မူဆယ္ ၃၉.၉၅၇ ၅၀.၀၉၅ ၉၀.၀၅၂ ၃၇.၃၂၆ ၂၄.၆၃၄ ၆၁.၉၆၀ ၂.၆၃၁ ၂၅.၄၆၁ ၂၈.၀၉၂
လြယ္ဂ်ယ္ ၂.၃၆၂ ၀.၂၆၇ ၂.၆၂၉ ၂.၉၈၉ ၀.၁၂၃ ၃.၁၁၂ -၀.၆၂၇ ၀.၁၄၄ -၀.၄၈၃
ခ်င္းေရႊေဟာ္ ၅.၉၃၇ ၀.၆၁၄ ၆.၅၅၁ ၁၁.၁၄၉ ၁.၀၁၂ ၁၂.၁၆၁ -၅.၂၁၂ -၀.၃၉၈ -၅.၆၁၀
ကန္ပိုက္တီး ၄.၃၈၅ ၀.၆၇၆ ၅.၀၆၁ ၁.၀၅၉ ၁.၁၁၃ ၂.၁၇၂ ၃.၃၂၆ -၀.၄၃၇ ၂.၈၈၉
က်ိဳင္းတံု   ၀.၁၁၂ ၀.၁၁၂ ၀.၁၁၇ ၀.၂၀၅ ၀.၃၂၂ -၀.၁၁၇ -၀.၀၉၃ -၀.၂၁၀
တာခ်ီလိတ္ ၀.၂၁၈ ၁.၄၁၄ ၁.၆၃၂   ၀.၈၇၂ ၀.၈၇၂ ၀.၂၁၈ ၀.၅၄၂ ၀.၇၆၀
ျမ၀တီ ၁.၅၈၁ ၂၃.၂၁၇ ၂၄.၇၉၈ ၀.၉၁၂ ၉.၃၅၁ ၁၀.၂၆၃ ၀.၆၆၉ ၁၃.၈၆၆ ၁၄.၅၃၅
ေကာ့ေသာင္း ၄.၀၃၉ ၁.၃၁၁ ၅.၃၅၀ ၁.၂၀၁ ၂.၂၅၈ ၃.၄၅၉ ၂.၈၃၈ -၀.၉၄၇ ၁.၈၉၁
ျမိတ္ ၂.၆၅၈ ၁.၉၀၄ ၄.၅၆၂ ၃.၁၆၈ ၁.၀၀၂ ၄.၁၇၀ -၀.၅၁၀ ၀.၉၀၂ ၀.၃၉၂
၁၀ နဘုလယ္/
ထီးခီး
၀.၁၃၇ ၀.၀၀၁ ၀.၁၃၈ ၀.၀၉၉ ၀.၀၁၄ ၀.၁၁၃ ၀.၀၃၈ -၀.၀၁၃ ၀.၀၂၅
၁၁ ေမာေတာင္ ၀.၀၇၅ ၀.၀၁၂ ၀.၀၈၇ ၀.၀၀၈ ၀.၀၀၃ ၀.၀၁၁ ၀.၀၆၇ ၀.၀၀၉ ၀.၀၇၆
၁၂ မယ္စဲ့                  
၁၃ စစ္ေတြ ၀.၀၃၈ ၀.၀၀၄ ၀.၀၄၂ ၀.၁၀၃   ၀.၁၀၃ -၀.၀၆၅ ၀.၀၀၄ -၀.၀၆၁
၁၄ ေမာင္ေတာ ၀.၁၀၁   ၀.၁၀၁ ၀.၀၆၈   ၀.၀၆၈ ၀.၀၃၃   ၀.၀၃၃
၁၅ တမူး ၀.၂၆၁ ၀.၁၀၇ ၀.၃၆၈ ၁.၀၂၂ ၀.၉၅၀ ၁.၉၇၂ -၀.၇၆၁ -၀.၈၄၃ -၁.၆၀၄
၁၆ ရိဒ္ ၀.၇၄၂ ၀.၄၅၅ ၁.၁၉၇ ၀.၂၅၆ ၀.၁၅၆ ၀.၄၁၂ ၀.၄၈၆ ၀.၂၉၉ ၀.၇၈၅
  စုစုေပါင္း ၆၂.၄၉၁ ၈၀.၁၈၉ ၁၄၂.၆၈၀ ၅၉.၄၇၇ ၄၁.၆၉၃ ၁၀၁.၁၇၀ ၃.၀၁၄ ၃၈.၄၉၆ ၄၁.၅၁၀

ဇစ္ျမစ္ - Customs

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုုန္သြယ္မွဳပမာဏ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

ပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

 

Pages