ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳအေျခအေနမ်ားအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ စခန္းအမည္ (၁-၄-၂၀၁၆ မွ ၁၇-၂-၂၀၁၇ ထိ) (၁-၄-၂၀၁၅ မွ ၁၇-၂-၂၀၁၆ထိ) ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ (တိုး/ေလ်ာ့)
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
မူဆယ္ ၂၈၉၇.၂၀၇ ၁၃၉၉.၅၆၁ ၄၂၉၆.၇၆၈ ၃၃၈၄.၂၆၆ ၁၄၀၂.၀၀၀ ၄၇၈၆.၂၆၆ -၄၈၇.၀၅၉ -၂.၄၃၉ -၄၈၉.၄၉၈
လြယ္ဂ်ယ္ ၁၅၀.၈၆၁ ၁၃.၈၀၄ ၁၆၄.၆၆၅ ၅၆.၈၃၀ ၁၀.၇၇၆ ၆၇.၆၀၆ ၉၄.၀၃၁ ၃.၀၂၈ ၉၇.၀၅၉
ခ်င္းေရႊေဟာ္ ၄၅၄.၈၀၆ ၄၈.၄၆၆ ၅၀၃.၂၇၂ ၂၅၅.၀၇၁ ၄၇.၇၃၉ ၃၀၂.၈၁၀ ၁၉၉.၇၃၅ ၀.၇၂၇ ၂၀၀.၄၆၂
ကန္ပိုက္တီး ၄၈.၇၄၃ ၃၃.၈၅၉ ၈၂.၆၀၂ ၂၁.၄၃၃ ၆၁.၁၁၁ ၈၂.၅၄၄ ၂၇.၃၁၀ -၂၇.၂၅၂ ၀.၀၅၈
က်ိဳင္းတံု ၂.၀၅၇ ၂.၂၁၈ ၄.၂၇၅ ၅.၈၇၃ ၆.၇၄၃ ၁၂.၆၁၆ -၃.၈၁၆ -၄.၅၂၅ -၈.၃၄၁
တာခ်ီလိတ္ ၁၂.၃၂၄ ၅၄.၃၅၉ ၆၆.၆၈၃ ၈.၉၄၂ ၅၂.၃၀၁ ၆၁.၂၄၃ ၃.၃၈၂ ၂.၀၅၈ ၅.၄၄၀
ျမ၀တီ ၅၀.၆၄၀ ၇၂၃.၇၃၂ ၇၇၄.၃၇၂ ၃၆.၂၂၉ ၅၉၁.၆၂၂ ၆၂၇.၈၅၁ ၁၄.၄၁၁ ၁၃၂.၁၁၀ ၁၄၆.၅၂၁
ေကာ့ေသာင္း ၅၁.၉၁၁ ၅၃.၂၇၉ ၁၀၅.၁၉၀ ၃၆.၄၇၀ ၇၂.၂၅၆ ၁၀၈.၇၂၆ ၁၅.၄၄၁ -၁၈.၉၇၇ -၃.၅၃၆
ျမိတ္ ၁၃၄.၀၆၉ ၄၀.၁၄၈ ၁၇၄.၂၁၇ ၁၂၂.၆၄၁ ၂၅.၅၁၈ ၁၄၈.၁၅၉ ၁၁.၄၂၈ ၁၄.၆၃၀ ၂၆.၀၅၈
၁၀ နဘုလယ္/
ထီးခီး
၁၀.၅၃၁ ၀.၅၂၆ ၁၁.၀၅၇ ၀.၈၄၈ ၁၁.၁၀၃ ၁၁.၉၅၁ ၉.၆၈၃ -၁၀.၅၇၇ -၀.၈၉၄
၁၁ ေမာေတာင္ ၁.၈၉၉ ၀.၇၄၃ ၂.၆၄၂ ၀.၃၄၃ ၂.၀၅၂ ၂.၃၉၅ ၁.၅၅၆ -၁.၃၀၉ ၀.၂၄၇
၁၂ မယ္စဲ့ ၀.၁၉၇ ၀.၁၀၂ ၀.၂၉၉       ၀.၁၉၇ ၀.၁၀၂ ၀.၂၉၉
၁၃ စစ္ေတြ ၃.၇၅၆ ၀.၁၈၂ ၃.၉၃၈ ၄.၆၈၂ ၀.၉၇၁ ၅.၆၅၃ -၀.၉၂၆ -၀.၇၈၉ -၁.၇၁၅
၁၄ ေမာင္ေတာ ၅.၀၃၁ ၀.၀၂၇ ၅.၀၅၈ ၄.၄၂၂ ၀.၀၇၈ ၄.၅၀၀ ၀.၆၀၉ -၀.၀၅၁ ၀.၅၅၈
၁၅ တမူး ၃၅.၃၂၁ ၉.၆၃၇ ၄၄.၉၅၈ ၂၇.၆၂၆ ၉.၂၈၈ ၃၆.၉၁၄ ၇.၆၉၅ ၀.၃၄၉ ၈.၀၄၄
၁၆ ရိဒ္ ၂၁.၁၈၉ ၁၁.၄၄၅ ၃၂.၆၃၄ ၁၆.၉၃၉ ၄.၇၆၄ ၂၁.၇၀၃ ၄.၂၅၀ ၆.၆၈၁ ၁၀.၉၃၁
  စုစုေပါင္း ၃၈၈၀.၅၄၂ ၂၃၉၂.၀၈၈ ၆၂၇၂.၆၃၀ ၃၉၈၂.၆၁၄ ၂၂၉၈.၃၂၂ ၆၂၈၀.၉၃၆ -၁၀၂.၀၇၂ ၉၃.၇၆၆ -၈.၃၀၆

ဇစ္ျမစ္ - Customs

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုုန္သြယ္မွဳပမာဏ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

ပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

 

Pages