ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳအေျခအေနမ်ားအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ စခန္းအမည္ (၁-၄-၂၀၁၇ မွ ၁၆-၆-၂၀၁၇ ထိ) (၁-၄-၂၀၁၆ မွ ၁၆-၆-၂၀၁၆ထိ) ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ (တိုး/ေလ်ာ့)
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
မူဆယ္ ၆၃၁.၈၄၄ ၃၇၁.၉၇၈ ၁၀၀၃.၈၂၂ ၆၇၉.၈၇၄ ၃၀၁.၇၇၅ ၉၈၁.၆၄၉ -၄၈.၀၃၀ ၇၀.၂၀၃ ၂၂.၁၇၃
လြယ္ဂ်ယ္ ၄၉.၆၈၀ ၄.၀၀၅ ၅၃.၆၈၅ ၂၈.၅၆၄ ၄.၅၇၆ ၃၃.၁၄၀ ၂၁.၁၁၆ -၀.၅၇၁ ၂၀.၅၄၅
ခ်င္းေရႊေဟာ္ ၁၀၁.၆၀၂ ၁၁.၀၃၁ ၁၁၂.၆၃၃ ၁၀၆.၆၂၀ ၁၂.၆၈၃ ၁၁၉.၃၀၃ -၅.၀၁၈ -၁.၆၅၂ -၆.၆၇၀
ကန္ပိုက္တီး ၂၉.၁၃၁ ၁၀.၅၂၃ ၃၉.၆၅၄ ၁၅.၀၅၂ ၁၀.၆၂၄ ၂၅.၆၇၆ ၁၄.၀၇၉ -၀.၁၀၁ ၁၃.၉၇၈
က်ိဳင္းတံု ၀.၀၂၃ ၀.၂၅၉ ၀.၂၈၂ ၀.၈၂၁ ၀.၇၆၆ ၁.၅၈၇ -၀.၇၉၈ -၀.၅၀၇ -၁.၃၀၅
တာခ်ီလိတ္ ၃.၆၀၅ ၁၄.၁၂၉ ၁၇.၇၃၄ ၃.၂၇၃ ၁၁.၆၄၉ ၁၄.၉၂၂ ၀.၃၃၂ ၂.၄၈၀ ၂.၈၁၂
ျမ၀တီ ၁၁.၈၂၀ ၁၄၉.၅၃၄ ၁၆၁.၃၅၄ ၁၁.၁၃၀ ၁၅၄.၇၃၂ ၁၆၅.၈၆၂ ၀.၆၉၀ -၅.၁၉၈ -၄.၅၀၈
ေကာ့ေသာင္း ၁၅.၁၀၁ ၁၇.၅၆၅ ၃၂.၆၆၆ ၁၂.၅၅၂ ၁၃.၀၄၈ ၂၅.၆၀၀ ၂.၅၄၉ ၄.၅၁၇ ၇.၀၆၆
ျမိတ္ ၂၃.၃၃၄ ၁၂.၄၉၄ ၃၅.၈၂၈ ၂၄.၈၁၆ ၇.၀၉၀ ၃၁.၉၀၆ -၁.၄၈၂ ၅.၄၀၄ ၃.၉၂၂
၁၀ နဘုလယ္/
ထီးခီး
၁.၉၁၄ ၀.၀၆၀ ၁.၉၇၄ ၂.၇၉၇ ၀.၀၄၀ ၂.၈၃၇ -၀.၈၈၃ ၀.၀၂၀ -၀.၈၆၃
၁၁ ေမာေတာင္ ၀.၅၅၂ ၀.၄၃၆ ၀.၉၈၈ ၀.၂၃၉ ၀.၀၇၂ ၀.၃၁၁ ၀.၃၁၃ ၀.၃၆၄ ၀.၆၇၇
၁၂ မယ္စဲ့ ၀.၀၆၇ ၀.၁၂၀ ၀.၁၈၇       ၀.၀၆၇ ၀.၁၂၀ ၀.၁၈၇
၁၃ စစ္ေတြ ၀.၆၈၆ ၀.၀၁၃ ၀.၆၉၉ ၀.၆၄၅ ၀.၁၆၉ ၀.၈၁၄ ၀.၀၄၁ -၀.၁၅၆ -၀.၁၁၅
၁၄ ေမာင္ေတာ ၂.၂၄၁   ၂.၂၄၁ ၁.၁၆၄ ၀.၀၁၀ ၁.၁၇၄ ၁.၀၇၇ -၀.၀၁၀ ၁.၀၆၇
၁၅ တမူး ၄.၈၇၀ ၁.၄၀၈ ၆.၂၇၈ ၁၀.၆၈၉ ၆.၂၈၈ ၁၆.၉၇၇ -၅.၈၁၉ -၄.၈၈၀ -၁၀.၆၉၉
၁၆ ရိဒ္ ၆.၆၇၄ ၂.၇၂၅ ၉.၃၉၉ ၄.၇၆၅ ၂.၂၀၇ ၆.၉၇၂ ၁.၉၀၉ ၀.၅၁၈ ၂.၄၂၇
  စုစုေပါင္း ၈၈၃.၁၄၃ ၅၉၆.၂၈၀ ၁၄၇၉.၄၂၃ ၉၀၃.၀၀၁ ၅၂၅.၇၂၉ ၁၄၂၈.၇၃၀ -၁၉.၈၅၈ ၇၀.၅၅၁ ၅၀.၆၉၃

ဇစ္ျမစ္ - Customs

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုုန္သြယ္မွဳပမာဏ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

ပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

 

Pages