ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳအေျခအေနမ်ားအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ စခန္းအမည္ (၁-၄-၂၀၁၇ မွ ၉-၃-၂၀၁၈ ထိ) (၁-၄-၂၀၁၆ မွ ၉-၃-၂၀၁၇ ထိ) ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ (တိုး/ေလ်ာ့)
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
မူဆယ္ ၃၇၉၇.၈၆၀ ၁၅၈၁.၂၄၅ ၅၃၇၉.၁၀၅ ၃၄၈၁.၀၁၄ ၁၅၁၂.၈၆၂ ၄၉၉၃.၈၇၆ ၃၁၆.၈၄၆ ၆၈.၃၈၃ ၃၈၅.၂၂၉
လြယ္ဂ်ယ္ ၁၉၈.၁၃၁ ၁၂.၅၄၈ ၂၁၀.၆၇၉ ၁၆၉.၈၃၉ ၁၄.၉၃၆ ၁၈၄.၇၇၅ ၂၈.၂၉၂ -၂.၃၈၈ ၂၅.၉၀၄
ခ်င္းေရႊေဟာ္ ၅၀၀.၁၃၃ ၄၃.၅၅၁ ၅၄၃.၆၈၄ ၄၉၅.၁၉၀ ၅၄.၀၇၀ ၅၄၉.၂၆၀ ၄.၉၄၃ -၁၀.၅၁၉ -၅.၅၇၆
ကန္ပိုက္တီး ၇၀.၅၀၉ ၂၉.၂၀၄ ၉၉.၇၁၃ ၅၆.၈၄၅ ၃၆.၇၉၅ ၉၃.၆၄၀ ၁၃.၆၆၄ -၇.၅၉၁ ၆.၀၇၃
က်ိဳင္းတံု ၀.၂၁၄ ၁.၅၇၂ ၁.၇၈၆ ၂.၀၅၇ ၂.၃၃၃ ၄.၃၉၀ -၁.၈၄၃ -၀.၇၆၁ -၂.၆၀၄
တာခ်ီလိတ္ ၁၄.၁၅၄ ၆၅.၆၂၁ ၇၉.၇၇၅ ၁၃.၅၃၇ ၆၇.၈၆၀ ၈၁.၃၉၇ ၀.၆၁၇ -၂.၂၃၉ -၁.၆၂၂
ျမ၀တီ ၇၄.၀၉၂ ၇၅၉.၇၅၀ ၈၃၃.၈၄၂ ၅၅.၇၉၇ ၈၀၉.၇၇၉ ၈၆၅.၅၇၆ ၁၈.၂၉၅ -၅၀.၀၂၉ -၃၁.၇၃၄
ေကာ့ေသာင္း ၁၂၇.၅၆၀ ၅၆.၈၆၉ ၁၈၄.၄၂၉ ၆၂.၀၁၁ ၅၉.၀၀၁ ၁၂၁.၀၁၂ ၆၅.၅၄၉ -၂.၁၃၂ ၆၃.၄၁၇
ျမိတ္ ၁၇၆.၆၁၄ ၇၀.၂၉၅ ၂၄၆.၉၀၉ ၁၄၆.၂၂၉ ၄၆.၅၇၂ ၁၉၂.၈၀၁ ၃၀.၃၈၅ ၂၃.၇၂၃ ၅၄.၁၀၈
၁၀ နဘုလယ္/
ထီးခီး
၄.၅၄၂ ၇၉.၂၂၃ ၈၃.၇၆၅ ၁၀.၈၇၃ ၀.၆၆၁ ၁၁.၅၃၄ -၆.၃၃၁ ၇၈.၅၆၂ ၇၂.၂၃၁
၁၁ ေမာေတာင္ ၄.၃၇၀ ၂.၂၃၅ ၆.၆၀၅ ၂.၁၄၅ ၀.၈၃၁ ၂.၉၇၆ ၂.၂၂၅ ၁.၄၀၄ ၃.၆၂၉
၁၂ မယ္စဲ့ ၀.၃၇၅ ၀.၄၄၀ ၀.၈၁၅ ၀.၂၁၈ ၀.၁၃၆ ၀.၃၅၄ ၀.၁၅၇ ၀.၃၀၄ ၀.၄၆၁
၁၃ စစ္ေတြ ၁၂.၅၁၄ ၀.၆၅၄ ၁၃.၁၆၈ ၄.၀၃၈ ၀.၁၈၄ ၄.၂၂၂ ၈.၄၇၆ ၀.၄၇၀ ၈.၉၄၆
၁၄ ေမာင္ေတာ ၁၂.၉၁၉   ၁၂.၉၁၉ ၅.၆၃၉ ၀.၀၂၆ ၅.၆၆၅ ၇.၂၈၀ -၀.၀၂၆ ၇.၂၅၄
၁၅ တမူး ၃၉.၂၄၆ ၃.၁၉၁ ၄၂.၄၃၇ ၃၆.၆၂၅ ၉.၉၉၇ ၄၆.၆၂၂ ၂.၆၂၁ -၆.၈၀၆ -၄.၁၈၅
၁၆ ရိဒ္ ၂၄.၅၁၈ ၁၅.၆၃၂ ၄၀.၁၅၀ ၂၃.၁၆၉ ၁၃.၁၆၆ ၃၆.၃၃၅ ၁.၃၄၉ ၂.၄၆၆ ၃.၈၁၅
  စုစုေပါင္း ၅၀၅၇.၇၅၁ ၂၇၂၂.၀၃၀ ၇၇၇၉.၇၈၁ ၄၅၆၅.၂၂၆ ၂၆၂၉.၂၀၉ ၇၁၉၄.၄၃၅ ၄၉၂.၅၂၅ ၉၂.၈၂၁ ၅၈၅.၃၄၆

ဇစ္ျမစ္ - Customs

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုုန္သြယ္မွဳပမာဏ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

ပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

Pages