ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳအေျခအေနမ်ားအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ စခန္းအမည္ (၁-၄-၂၀၁၆ မွ ၁၃-၁-၂၀၁၇ ထိ) (၁-၄-၂၀၁၅ မွ ၁၃-၁-၂၀၁၆ထိ) ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ (တိုး/ေလ်ာ့)
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
မူဆယ္ ၂၅၁၂.၉၄၀ ၁၂၅၅.၇၅၁ ၃၇၆၈.၆၉၁ ၂၈၆၇.၄၉၀ ၁၂၆၆.၁၀၅ ၄၁၃၃.၅၉၅ -၃၅၄.၅၅၀ -၁၀.၃၅၄ -၃၆၄.၉၀၄
လြယ္ဂ်ယ္ ၁၂၅.၃၁၂ ၁၂.၈၉၈ ၁၃၈.၂၁၀ ၄၈.၃၀၁ ၉.၄၉၆ ၅၇.၇၉၇ ၇၇.၀၁၁ ၃.၄၀၂ ၈၀.၄၁၃
ခ်င္းေရႊေဟာ္ ၄၁၀.၈၀၈ ၄၃.၉၄၁ ၄၅၄.၇၄၉ ၂၂၈.၇၅၈ ၄၄.၀၉၈ ၂၇၂.၈၅၆ ၁၈၂.၀၅၀ -၀.၁၅၇ ၁၈၁.၈၉၃
ကန္ပိုက္တီး ၄၀.၅၄၆ ၃၀.၄၇၆ ၇၁.၀၂၂ ၁၇.၀၁၁ ၅၆.၃၁၂ ၇၃.၃၂၃ ၂၃.၅၃၅ -၂၅.၈၃၆ -၂.၃၀၁
က်ိဳင္းတံု ၁.၅၇၈ ၂.၁၈၇ ၃.၇၆၅ ၅.၃၉၆ ၆.၃၆၅ ၁၁.၇၆၁ -၃.၈၁၈ -၄.၁၇၈ -၇.၉၉၆
တာခ်ီလိတ္ ၁၁.၆၃၉ ၄၅.၇၈၃ ၅၇.၄၂၂ ၈.၆၃၈ ၄၆.၁၈၃ ၅၄.၈၂၁ ၃.၀၀၁ -၀.၄၀၀ ၂.၆၀၁
ျမ၀တီ ၄၃.၇၉၁ ၆၄၇.၀၄၆ ၆၉၀.၈၃၇ ၃၀.၂၃၉ ၅၁၇.၆၉၀ ၅၄၇.၉၂၉ ၁၃.၅၅၂ ၁၂၉.၃၅၆ ၁၄၂.၉၀၈
ေကာ့ေသာင္း ၄၀.၉၁၃ ၄၅.၃၉၇ ၈၆.၃၁၀ ၃၁.၀၆၆ ၆၂.၆၀၂ ၉၃.၆၆၈ ၉.၈၄၇ -၁၇.၂၀၅ -၇.၃၅၈
ျမိတ္ ၁၁၉.၂၂၈ ၃၁.၉၄၇ ၁၅၁.၁၇၅ ၁၀၈.၈၈၂ ၂၂.၇၅၉ ၁၃၁.၆၄၁ ၁၀.၃၄၆ ၉.၁၈၈ ၁၉.၅၃၄
၁၀ နဘုလယ္/
ထီးခီး
၁၀.၁၈၈ ၀.၄၀၉ ၁၀.၅၉၇ ၀.၆၀၇ ၁၁.၀၁၉ ၁၁.၆၂၆ ၉.၅၈၁ -၁၀.၆၁၀ -၁.၀၂၉
၁၁ ေမာေတာင္ ၁.၆၁၆ ၀.၆၇၀ ၂.၂၈၆ ၀.၃၁၅ ၂.၀၁၅ ၂.၃၃၀ ၁.၃၀၁ -၁.၃၄၅ -၀.၀၄၄
၁၂ မယ္စဲ့ ၀.၁၂၂ ၀.၀၅၈ ၀.၁၈၀       ၀.၁၂၂ ၀.၀၅၈ ၀.၁၈၀
၁၃ စစ္ေတြ ၃.၃၃၆ ၀.၁၇၈ ၃.၅၁၄ ၄.၂၉၇ ၀.၇၆၄ ၅.၀၆၁ -၀.၉၆၁ -၀.၅၈၆ -၁.၅၄၇
၁၄ ေမာင္ေတာ ၄.၀၇၇ ၀.၀၂၇ ၄.၁၀၄ ၃.၉၄၀ ၀.၀၇၂ ၄.၀၁၂ ၀.၁၃၇ -၀.၀၄၅ ၀.၀၉၂
၁၅ တမူး ၃၃.၆၅၇ ၉.၅၈၉ ၄၃.၂၄၆ ၂၅.၁၃၉ ၈.၃၀၄ ၃၃.၄၄၃ ၈.၅၁၈ ၁.၂၈၅ ၉.၈၀၃
၁၆ ရိဒ္ ၁၈.၂၃၄ ၈.၈၈၂ ၂၇.၁၁၆ ၁၄.၁၈၁ ၃.၈၅၇ ၁၈.၀၃၈ ၄.၀၅၃ ၅.၀၂၅ ၉.၀၇၈
  စုစုေပါင္း ၃၃၇၇.၉၈၅ ၂၁၃၅.၂၃၉ ၅၅၁၃.၂၂၄ ၃၃၉၄.၂၆၀ ၂၀၅၇.၆၄၁ ၅၄၅၁.၉၀၁ -၁၆.၂၇၅ ၇၇.၅၉၈ ၆၁.၃၂၃

ဇစ္ျမစ္ - Customs

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုုန္သြယ္မွဳပမာဏ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

ပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

 

Pages