ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳအေျခအေနမ်ားအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ စခန္းအမည္ (၁-၄-၂၀၁၇ မွ ၁၃-၁၀-၂၀၁၇ ထိ) (၁-၄-၂၀၁၆ မွ ၁၃-၁၀-၂၀၁၆ထိ) ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ (တိုး/ေလ်ာ့)
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
မူဆယ္ ၁၇၅၆.၈၉၇ ၈၉၈.၈၅၁ ၂၆၅၅.၇၄၈ ၁၈၇၁.၆၇၉ ၉၀၅.၂၅၈ ၂၇၇၆.၉၃၇ -၁၁၄.၇၈၂ -၆.၄၀၇ -၁၂၁.၁၈၉
လြယ္ဂ်ယ္ ၉၀.၈၉၆ ၈.၂၇၆ ၉၉.၁၇၂ ၇၃.၆၉၆ ၉.၇၅၆ ၈၃.၄၅၂ ၁၇.၂၀၀ -၁.၄၈၀ ၁၅.၇၂၀
ခ်င္းေရႊေဟာ္ ၂၄၉.၇၁၉ ၃၂.၅၉၈ ၂၈၂.၃၁၇ ၂၉၃.၀၄၀ ၃၇.၃၆၃ ၃၃၀.၄၀၃ -၄၃.၃၂၁ -၄.၇၆၅ -၄၈.၀၈၆
ကန္ပိုက္တီး ၃၈.၈၁၂ ၁၉.၂၄၄ ၅၈.၀၅၆ ၂၄.၈၀၉ ၁၈.၉၈၃ ၄၃.၇၉၂ ၁၄.၀၀၃ ၀.၂၆၁ ၁၄.၂၆၄
က်ိဳင္းတံု ၀.၁၁၉ ၀.၈၁၄ ၀.၉၃၃ ၁.၃၉၀ ၁.၉၂၆ ၃.၃၁၆ -၁.၂၇၁ -၁.၁၁၂ -၂.၃၈၃
တာခ်ီလိတ္ ၇.၄၉၉ ၃၃.၀၂၅ ၄၀.၅၂၄ ၈.၁၁၀ ၃၆.၄၃၇ ၄၄.၅၄၇ -၀.၆၁၁ -၃.၄၁၂ -၄.၀၂၃
ျမ၀တီ ၃၄.၆၅၈ ၄၃၁.၈၃၂ ၄၆၆.၄၉၀ ၃၁.၁၉၁ ၄၄၉.၇၉၅ ၄၈၀.၉၈၆ ၃.၄၆၇ -၁၇.၉၆၃ -၁၄.၄၉၆
ေကာ့ေသာင္း ၄၉.၀၅၃ ၃၇.၄၈၀ ၈၆.၅၃၃ ၂၂.၈၉၂ ၂၉.၂၅၄ ၅၂.၁၄၆ ၂၆.၁၆၁ ၈.၂၂၆ ၃၄.၃၈၇
ျမိတ္ ၅၇.၅၇၄ ၃၆.၈၄၂ ၉၄.၄၁၆ ၈၀.၇၁၆ ၁၉.၆၂၁ ၁၀၀.၃၃၇ -၂၃.၁၄၂ ၁၇.၂၂၁ -၅.၉၂၁
၁၀ နဘုလယ္/
ထီးခီး
၂.၆၈၁ ၀.၂၆၃ ၂.၉၄၄ ၈.၉၇၆ ၀.၂၈၂ ၉.၂၅၈ -၆.၂၉၅ -၀.၀၁၉ -၆.၃၁၄
၁၁ ေမာေတာင္ ၁.၉၃၄ ၁.၀၇၃ ၃.၀၀၇ ၀.၉၇၉ ၀.၂၇၀ ၁.၂၄၉ ၀.၉၅၅ ၀.၈၀၃ ၁.၇၅၈
၁၂ မယ္စဲ့ ၀.၀၈၉ ၀.၂၂၃ ၀.၃၁၂       ၀.၀၈၉ ၀.၂၂၃ ၀.၃၁၂
၁၃ စစ္ေတြ ၅.၁၈၄ ၀.၀၄၅ ၅.၂၂၉ ၁.၉၉၄ ၀.၁၇၂ ၂.၁၆၆ ၃.၁၉၀ -၀.၁၂၇ ၃.၀၆၃
၁၄ ေမာင္ေတာ ၅.၁၄၇   ၅.၁၄၇ ၃.၀၇၀ ၀.၀၂၆ ၃.၀၉၆ ၂.၀၇၇ -၀.၀၂၆ ၂.၀၅၁
၁၅ တမူး ၁၄.၆၅၈ ၂.၃၅၅ ၁၇.၀၁၃ ၂၉.၆၄၃ ၉.၀၈၅ ၃၈.၇၂၈ -၁၄.၉၈၅ -၆.၇၃၀ -၂၁.၇၁၅
၁၆ ရိဒ္ ၁၃.၅၉၁ ၅.၁၂၉ ၁၈.၇၂၀ ၁၁.၈၃၄ ၅.၄၉၂ ၁၇.၃၂၆ ၁.၇၅၇ -၀.၃၆၃ ၁.၃၉၄
  စုစုေပါင္း ၂၃၂၈.၅၁၁ ၁၅၀၈.၀၅၀ ၃၈၃၆.၅၆၁ ၂၄၆၄.၀၁၉ ၁၅၂၃.၇၂၀ ၃၉၈၇.၇၃၉ -၁၃၅.၅၀၈ -၁၅.၆၇၀ -၁၅၁.၁၇၈

ဇစ္ျမစ္ - Customs

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုုန္သြယ္မွဳပမာဏ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

ပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

 

Pages