ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳအေျခအေနမ်ားအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ စခန္းအမည္ (၁-၄-၂၀၁၇ မွ ၁၁-၈-၂၀၁၇ ထိ) (၁-၄-၂၀၁၆ မွ ၁၁-၈-၂၀၁၆ထိ) ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ (တိုး/ေလ်ာ့)
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
မူဆယ္ ၁၁၆၉.၄၂၂ ၆၁၀.၁၆၇ ၁၇၇၉.၅၈၉ ၁၁၉၇.၀၆၈ ၅၈၆.၄၅၄ ၁၇၈၃.၅၂၂ -၂၇.၆၄၆ ၂၃.၇၁၃ -၃.၉၃၃
လြယ္ဂ်ယ္ ၇၄.၅၁၀ ၆.၁၆၉ ၈၀.၆၇၉ ၅၅.၇၄၆ ၆.၉၃၇ ၆၂.၆၈၃ ၁၈.၇၆၄ -၀.၇၆၈ ၁၇.၉၉၆
ခ်င္းေရႊေဟာ္ ၁၈၀.၉၁၄ ၂၂.၄၅၉ ၂၀၃.၃၇၃ ၂၀၃.၃၁၆ ၂၄.၇၁၁ ၂၂၈.၀၂၇ -၂၂.၄၀၂ -၂.၂၅၂ -၂၄.၆၅၄
ကန္ပိုက္တီး ၃၅.၇၅၀ ၁၅.၄၄၀ ၅၁.၁၉၀ ၁၆.၆၅၆ ၁၄.၁၄၆ ၃၀.၈၀၂ ၁၉.၀၉၄ ၁.၂၉၄ ၂၀.၃၈၈
က်ိဳင္းတံု ၀.၀၅၇ ၀.၄၃၇ ၀.၄၉၄ ၀.၉၃၆ ၁.၃၆၄ ၂.၃၀၀ -၀.၈၇၉ -၀.၉၂၇ -၁.၈၀၆
တာခ်ီလိတ္ ၅.၉၄၄ ၃၃.၉၉၉ ၃၉.၉၄၃ ၅.၃၅၈ ၂၄.၂၂၂ ၂၉.၅၈၀ ၀.၅၈၆ ၉.၇၇၇ ၁၀.၃၆၃
ျမ၀တီ ၁၉.၀၉၇ ၂၆၄.၂၅၅ ၂၈၃.၃၅၂ ၁၉.၇၀၃ ၂၈၈.၆၄၄ ၃၀၈.၃၄၇ -၀.၆၀၆ -၂၄.၃၈၉ -၂၄.၉၉၅
ေကာ့ေသာင္း ၂၄.၁၈၉ ၂၈.၄၉၅ ၅၂.၆၈၄ ၁၆.၃၁၄ ၂၁.၂၈၅ ၃၇.၅၉၉ ၇.၈၇၅ ၇.၂၁၀ ၁၅.၀၈၅
ျမိတ္ ၃၆.၆၀၄ ၁၉.၉၆၃ ၅၆.၅၆၇ ၅၆.၅၇၁ ၁၁.၉၈၁ ၆၈.၅၅၂ -၁၉.၉၆၇ ၇.၉၈၂ -၁၁.၉၈၅
၁၀ နဘုလယ္/
ထီးခီး
၂.၁၅၉ ၀.၁၈၃ ၂.၃၄၂ ၈.၂၅၅ ၀.၁၀၈ ၈.၃၆၃ -၆.၀၉၆ ၀.၀၇၅ -၆.၀၂၁
၁၁ ေမာေတာင္ ၁.၀၉၃ ၀.၆၆၇ ၁.၇၆၀ ၀.၆၁၂ ၀.၁၁၉ ၀.၇၃၁ ၀.၄၈၁ ၀.၅၄၈ ၁.၀၂၉
၁၂ မယ္စဲ့ ၀.၀၆၉ ၀.၁၅၂ ၀.၂၂၁       ၀.၀၆၉ ၀.၁၅၂ ၀.၂၂၁
၁၃ စစ္ေတြ ၁.၉၃၆ ၀.၀၁၅ ၁.၉၅၁ ၁.၂၄၂ ၀.၁၆၈ ၁.၄၁၀ ၀.၆၉၄ -၀.၁၅၃ ၀.၅၄၁
၁၄ ေမာင္ေတာ ၄.၄၀၀   ၄.၄၀၀ ၂.၀၈၂ ၀.၀၂၀ ၂.၁၀၂ ၂.၃၁၈ -၀.၀၂၀ ၂.၂၉၈
၁၅ တမူး ၈.၁၁၅ ၁.၈၀၅ ၉.၉၂၀ ၁၈.၉၁၁ ၇.၉၈၀ ၂၆.၈၉၁ -၁၀.၇၉၆ -၆.၁၇၅ -၁၆.၉၇၁
၁၆ ရိဒ္ ၁၀.၉၈၇ ၃.၉၀၀ ၁၄.၈၈၇ ၇.၀၃၃ ၃.၂၄၁ ၁၀.၂၇၄ ၃.၉၅၄ ၀.၆၅၉ ၄.၆၁၃
  စုစုေပါင္း ၁၅၇၅.၂၄၆ ၁၀၀၈.၁၀၆ ၂၅၈၃.၃၅၂ ၁၆၀၉.၈၀၃ ၉၉၁.၃၈၀ ၂၆၀၁.၁၈၃ -၃၄.၅၅၇ ၁၆.၇၂၆ -၁၇.၈၃၁

ဇစ္ျမစ္ - Customs

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုုန္သြယ္မွဳပမာဏ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

ပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

 

Pages