ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳအေျခအေနမ်ားအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ စခန္းအမည္ (၁-၄-၂၀၁၇ မွ ၈-၁၂-၂၀၁၇ ထိ) (၁-၄-၂၀၁၆ မွ ၈-၁၂-၂၀၁၆ ထိ) ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ (တိုး/ေလ်ာ့)
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
မူဆယ္ ၂၅၅၉.၇၆၁ ၁၁၃၁.၈၆၀ ၃၆၉၁.၆၂၁ ၂၄၇၁.၃၀၆ ၁၁၂၃.၁၃၅ ၃၅၉၄.၄၄၁ ၈၈.၄၅၅ ၈.၇၂၅ ၉၇.၁၈၀
လြယ္ဂ်ယ္ ၁၂၀.၅၂၆ ၉.၉၁၄ ၁၃၀.၄၄၀ ၁၀၇.၅၃၃ ၁၁.၈၅၈ ၁၁၉.၃၉၁ ၁၂.၉၉၃ -၁.၉၄၄ ၁၁.၀၄၉
ခ်င္းေရႊေဟာ္ ၃၃၀.၈၈၂ ၃၅.၅၉၅ ၃၆၆.၄၇၇ ၃၆၂.၆၀၇ ၄၁.၃၉၇ ၄၀၄.၀၀၄ -၃၁.၇၂၅ -၅.၈၀၂ -၃၇.၅၂၇
ကန္ပိုက္တီး ၄၁.၀၂၉ ၂၃.၂၉၁ ၆၄.၃၂၀ ၃၇.၄၄၁ ၂၇.၇၅၄ ၆၅.၁၉၅ ၃.၅၈၈ -၄.၄၆၃ -၀.၈၇၅
က်ိဳင္းတံု ၀.၁၇၇ ၁.၁၀၂ ၁.၂၇၉ ၁.၄၈၂ ၂.၀၃၂ ၃.၅၁၄ -၁.၃၀၅ -၀.၉၃၀ -၂.၂၃၅
တာခ်ီလိတ္ ၁၁.၃၉၂ ၄၀.၂၅၆ ၅၁.၆၄၈ ၁၀.၀၃၁ ၄၇.၆၈၃ ၅၇.၇၁၄ ၁.၃၆၁ -၇.၄၂၇ -၆.၀၆၆
ျမ၀တီ ၅၄.၉၆၄ ၅၄၂.၄၅၄ ၅၉၇.၄၁၈ ၃၈.၉၂၅ ၅၈၃.၀၀၁ ၆၂၁.၉၂၆ ၁၆.၀၃၉ -၄၀.၅၄၇ -၂၄.၅၀၈
ေကာ့ေသာင္း ၇၅.၃၀၄ ၄၂.၄၆၄ ၁၁၇.၇၆၈ ၃၄.၃၈၂ ၄၀.၂၂၀ ၇၄.၆၀၂ ၄၀.၉၂၂ ၂.၂၄၄ ၄၃.၁၆၆
ျမိတ္ ၁၀၀.၀၄၆ ၄၇.၇၅၉ ၁၄၇.၈၀၅ ၁၀၅.၆၃၂ ၂၇.၄၂၁ ၁၃၃.၀၅၃ -၅.၅၈၆ ၂၀.၃၃၈ ၁၄.၇၅၂
၁၀ နဘုလယ္/
ထီးခီး
၃.၁၆၄ ၀.၃၆၃ ၃.၅၂၇ ၉.၈၀၅ ၀.၃၆၉ ၁၀.၁၇၄ -၆.၆၄၁ -၀.၀၀၆ -၆.၆၄၇
၁၁ ေမာေတာင္ ၃.၀၀၁ ၁.၆၃၇ ၄.၆၃၈ ၁.၃၆၃ ၀.၅၆၉ ၁.၉၃၂ ၁.၆၃၈ ၁.၀၆၈ ၂.၇၀၆
၁၂ မယ္စဲ့ ၀.၁၅၆ ၀.၂၉၁ ၀.၄၄၇ ၀.၀၆၅ ၀.၀၂၅ ၀.၀၉၀ ၀.၀၉၁ ၀.၂၆၆ ၀.၃၅၇
၁၃ စစ္ေတြ ၇.၃၉၈ ၀.၀၅၅ ၇.၄၅၃ ၂.၈၄၅ ၀.၁၇၈ ၃.၀၂၃ ၄.၅၅၃ -၀.၁၂၃ ၄.၄၃၀
၁၄ ေမာင္ေတာ ၇.၃၆၂   ၇.၃၆၂ ၃.၆၁၉ ၀.၀၂၆ ၃.၆၄၅ ၃.၇၄၃ -၀.၀၂၆ ၃.၇၁၇
၁၅ တမူး ၂၁.၂၀၁ ၂.၆၅၂ ၂၃.၈၅၃ ၃၂.၉၆၄ ၉.၇၀၂ ၄၂.၆၆၆ -၁၁.၇၆၃ -၇.၀၅၀ -၁၈.၈၁၃
၁၆ ရိဒ္ ၁၆.၇၂၇ ၈.၂၉၀ ၂၅.၀၁၇ ၁၆.၁၄၅ ၇.၅၆၄ ၂၃.၇၀၉ ၀.၅၈၂ ၀.၇၂၆ ၁.၃၀၈
  စုစုေပါင္း ၃၃၅၃.၀၉၀ ၁၈၈၇.၉၈၃ ၅၂၄၁.၀၇၃ ၃၂၃၆.၁၄၅ ၁၉၂၂.၉၃၄ ၅၁၅၉.၀၇၉ ၁၁၆.၉၄၅ -၃၄.၉၅၁ ၈၁.၉၉၄

ဇစ္ျမစ္ - Customs

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုုန္သြယ္မွဳပမာဏ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

ပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

 

Pages