ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳအေျခအေနမ်ားအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-4-2017  TO 9-3-2018 ) ( 1-4-2016  TO 9-3-2017 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 3797.860 1581.245 5379.105 3481.014 1512.862 4993.876 316.846 68.383 385.229
2 LWEJEL 198.131 12.548 210.679 169.839 14.936 184.775 28.292 -2.388 25.904
3 CHIN SHWEHAW 500.133 43.551 543.684 495.190 54.070 549.260 4.943 -10.519 -5.576
4 KANPITETEE 70.509 29.204 99.713 56.845 36.795 93.640 13.664 -7.591 6.073
5 KYAING TONG 0.214 1.572 1.786 2.057 2.333 4.390 -1.843 -0.761 -2.604
6 TARCHILEIK 14.154 65.621 79.775 13.537 67.860 81.397 0.617 -2.239 -1.622
7 MYAWADDY 74.092 759.750 833.842 55.797 809.779 865.576 18.295 -50.029 -31.734
8 KAWTHAUNG 127.560 56.869 184.429 62.011 59.001 121.012 65.549 -2.132 63.417
9 MYEIK 176.614 70.295 246.909 146.229 46.572 192.801 30.385 23.723 54.108
10 NABULAE
/HTEE KHEE
4.542 79.223 83.765 10.873 0.661 11.534 -6.331 78.562 72.231
11 MAWTAUNG 4.370 2.235 6.605 2.145 0.831 2.976 2.225 1.404 3.629
12 MESE 0.375 0.440 0.815 0.218 0.136 0.354 0.157 0.304 0.461
13 SITTWE 12.514 0.654 13.168 4.038 0.184 4.222 8.476 0.470 8.946
14 MAUNG DAW 12.919   12.919 5.639 0.026 5.665 7.280 -0.026 7.254
15 TAMU 39.246 3.191 42.437 36.625 9.997 46.622 2.621 -6.806 -4.185
16 RHI 24.518 15.632 40.150 23.169 13.166 36.335 1.349 2.466 3.815
  TOTAL 5057.751 2722.030 7779.781 4565.226 2629.209 7194.435 492.525 92.821 585.346

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

 

Pages