ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳအေျခအေနမ်ားအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-4-2017  TO 10-11-2017 ) ( 1-4-2016  TO 10-11-2016 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 2128.908 1007.391 3136.299 2240.750 1031.154 3271.904 -111.842 -23.763 -135.605
2 LWEJEL 102.573 9.134 111.707 86.076 10.801 96.877 16.497 -1.667 14.830
3 CHIN SHWEHAW 279.398 34.104 313.502 332.280 39.285 371.565 -52.882 -5.181 -58.063
4 KANPITETEE 39.088 21.223 60.311 32.789 25.509 58.298 6.299 -4.286 2.013
5 KYAING TONG 0.135 0.993 1.128 1.463 1.948 3.411 -1.328 -0.955 -2.283
6 TARCHILEIK 8.859 37.088 45.947 8.465 41.833 50.298 0.394 -4.745 -4.351
7 MYAWADDY 42.653 481.964 524.617 35.059 518.141 553.200 7.594 -36.177 -28.583
8 KAWTHAUNG 61.059 39.630 100.689 27.986 34.252 62.238 33.073 5.378 38.451
9 MYEIK 89.789 41.036 130.825 93.410 24.334 117.744 -3.621 16.702 13.081
10 NABULAE
/HTEE KHEE
2.821 0.301 3.122 9.151 0.313 9.464 -6.330 -0.012 -6.342
11 MAWTAUNG 2.384 1.456 3.840 1.184 0.389 1.573 1.200 1.067 2.267
12 MESE 0.123 0.250 0.373       0.123 0.250 0.373
13 SITTWE 6.662 0.051 6.713 2.336 0.176 2.512 4.326 -0.125 4.201
14 MAUNG DAW 5.966   5.966 3.619 0.026 3.645 2.347 -0.026 2.321
15 TAMU 17.571 2.528 20.099 32.179 9.409 41.588 -14.608 -6.881 -21.489
16 RHI 14.676 6.142 20.818 13.502 6.226 19.728 1.174 -0.084 1.090
  TOTAL 2802.665 1683.291 4485.956 2920.249 1743.796 4664.045 -117.584 -60.505 -178.089

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

 

Pages