ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳအေျခအေနမ်ားအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-4-2017  TO 5-1-2018 ) ( 1-4-2016  TO 5-1-2017 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 2976.224 1267.758 4243.982 2784.861 1252.138 4036.999 191.363 15.620 206.983
2 LWEJEL 143.029 10.732 153.761 124.490 12.861 137.351 18.539 -2.129 16.410
3 CHIN SHWEHAW 366.855 37.406 404.261 412.960 43.997 456.957 -46.105 -6.591 -52.696
4 KANPITETEE 48.489 24.995 73.484 40.546 30.441 70.987 7.943 -5.446 2.497
5 KYAING TONG 0.213 1.316 1.529 1.577 2.186 3.763 -1.364 -0.870 -2.234
6 TARCHILEIK 12.786 44.258 57.044 11.606 53.459 65.065 1.180 -9.201 -8.021
7 MYAWADDY 60.077 624.903 684.980 43.491 648.833 692.324 16.586 -23.930 -7.344
8 KAWTHAUNG 89.447 47.406 136.853 40.474 45.392 85.866 48.973 2.014 50.987
9 MYEIK 139.537 53.147 192.684 118.667 31.949 150.616 20.870 21.198 42.068
10 NABULAE
/HTEE KHEE
3.619 0.407 4.026 10.190 0.469 10.659 -6.571 -0.062 -6.633
11 MAWTAUNG 3.452 1.723 5.175 1.600 0.662 2.262 1.852 1.061 2.913
12 MESE 0.249 0.338 0.587 0.122 0.059 0.181 0.127 0.279 0.406
13 SITTWE 8.926 0.086 9.012 3.335 0.178 3.513 5.591 -0.092 5.499
14 MAUNG DAW 8.506   8.506 4.077 0.026 4.103 4.429 -0.026 4.403
15 TAMU 23.841 2.734 26.575 33.708 9.802 43.510 -9.867 -7.068 -16.935
16 RHI 19.113 10.234 29.347 18.159 8.810 26.969 0.954 1.424 2.378
  TOTAL 3904.363 2127.443 6031.806 3649.863 2141.262 5791.125 254.500 -13.819 240.681

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

 

Pages