ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳအေျခအေနမ်ားအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

USD In Mill:

 
NO STATION ( 1-4-2018  TO 11-5-2018 ) ( 1-4-2017  TO 11-5-2017 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 396.756 181.064 577.820 229.163 184.707 413.870 167.593 -3.643 163.950
2 LWEJEL 26.988 1.822 28.810 27.280 1.805 29.085 -0.292 0.017 -0.275
3 CHIN SHWEHAW 26.810 6.130 32.940 42.037 4.818 46.855 -15.227 1.312 -13.915
4 KANPITETEE 42.807 3.731 46.538 18.353 4.397 22.750 24.454 -0.666 23.788
5 KYAING TONG   0.247 0.247 0.004 0.193 0.197 -0.004 0.054 0.050
6 TARCHILEIK 1.004 7.624 8.628 1.653 5.814 7.467 -0.649 1.810 1.161
7 MYAWADDY 7.659 84.279 91.938 6.204 67.958 74.162 1.455 16.321 17.776
8 KAWTHAUNG 22.901 6.760 29.661 11.153 6.537 17.690 11.748 0.223 11.971
9 MYEIK 31.270 8.137 39.407 15.218 7.646 22.864 16.052 0.491 16.543
10 NABULAE
/HTEE KHEE
0.549 0.112 0.661 0.832 0.021 0.853 -0.283 0.091 -0.192
11 MAWTAUNG 0.839 0.175 1.014 0.263 0.228 0.491 0.576 -0.053 0.523
12 MESE   0.087 0.087 0.032 0.077 0.109 -0.032 0.010 -0.022
13 SITTWE 1.361 0.009 1.370 0.314 0.010 0.324 1.047 -0.001 1.046
14 MAUNG DAW 1.368   1.368 1.026   1.026 0.342   0.342
15 TAMU 10.463 0.213 10.676 2.203 0.514 2.717 8.260 -0.301 7.959
16 RHI 2.750 1.735 4.485 2.757 2.188 4.945 -0.007 -0.453 -0.460
17 HTAN TA LAN                  
  TOTAL 573.525 302.125 875.650 358.492 286.913 645.405 215.033 15.212 230.245

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

Pages