ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္ ကုုန္သြယ္မွဳပမာဏအေျခအေနအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2017-2018
(15-9-2017)
2016-2017
(15-9-2016)
INCREASE/
DECREASE
2017-2018
(15-9-2017)
2016-2017
(15-9-2016)
INCREASE/
DECREASE
2017-2018
(15-9-2017)
2016-2017
(15-9-2016)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 3983.592 3221.684 761.908 7070.426 5653.129 1417.297 11054.018 8874.813 2179.205
2 BORDER 2008.598 2005.139 3.459 1271.615 1266.739 4.876 3280.213 3271.878 8.335
  TOTAL 5992.19 5226.823 765.367 8342.041 6919.868 1422.173 14334.231 12146.691 2187.540

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

 

Pages