ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္ ကုုန္သြယ္မွဳပမာဏအေျခအေနအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2017-2018
(10-11-2017)
2016-2017
(10-11-2016)
INCREASE/
DECREASE
2017-2018
(10-11-2017)
2016-2017
(10-11-2016)
INCREASE/
DECREASE
2017-2018
(10-11-2017)
2016-2017
(10-11-2016)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 5657.872 4291.949 1365.923 9306.828 7382.982 1923.846 14964.700 11674.931 3289.769
2 BORDER 2802.665 2920.249 -117.584 1683.291 1743.796 -60.505 4485.956 4664.045 -178.089
  TOTAL 8460.537 7212.198 1248.339 10990.119 9126.778 1863.341 19450.656 16338.976 3111.680

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

 

Pages