ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္ ကုုန္သြယ္မွဳပမာဏအေျခအေနအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2017-2018
(9-3-2018)
2016-2017
(9-3-2017)
INCREASE/
DECREASE
2017-2018
(9-3-2018)
2016-2017
(9-3-2017)
INCREASE/
DECREASE
2017-2018
(9-3-2018)
2016-2017
(9-3-2017)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 8582.836 6505.276 2077.56 14753.442 13091.541 1661.901 23336.278 19596.817 3739.461
2 BORDER 5057.751 4565.226 492.525 2722.03 2629.209 92.821 7779.781 7194.435 585.346
  TOTAL 13640.587 11070.502 2570.085 17475.472 15720.75 1754.722 31116.059 26791.252 4324.807

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

 

Pages