ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္ ကုုန္သြယ္မွဳပမာဏအေျခအေနအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2018
(11-5-2018)
2017-2018
(11-5-2017)
INCREASE/
DECREASE
2018
(11-5-2018)
2017-2018
(11-5-2017)
INCREASE/
DECREASE
2018
(11-5-2018)
2017-2018
(11-5-2017)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 850.6631 766.30291 84.36019 1930.564 1492.609 437.955 2781.227 2258.91191 522.31519
2 BORDER 573.525 358.492 215.033 302.125 286.913 15.212 875.65 645.405 230.245
  TOTAL 1424.1881 1124.79491 299.39319 2232.689 1779.522 453.167 3656.8771 2904.31691 752.560

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

Pages