ေနာက္ဆံုုးရသတင္းမ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဧျပီလ ၂၆ ရက္ေန႔ ၁၅: ၃၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တရုတ္သံအမတ္ၾကီးျဖစ္သူ H.E. Mr. Hong Liang ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ (၂) ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဧျပီလ ၂၆ ရက္ေန႔ ၁၁: ၃၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္သံအမတ္ၾကီးျဖစ္သူ H.E. Mr. Tateshi HIGUCHI ဦးေဆာင္သည့္ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ (၂) ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဧျပီလ ၂၆ ရက္ေန႔ ၁၀: ၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္ သည္ ဂ်ပန္-ျမန္မာအသင္း၏ ဥကၠဌႏွင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေဟာင္း Mr. Hideo WATANABE ဦးေဆာင္ေသာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ အစည္းအေဝး ခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဧျပီလ ၂၅ ရက္ေန႔ ၀၉: ၃၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအပါအဝင္ ေရွ႕ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးႏွင့္ ဒုတိယဝန္ၾကီးတို႔မွ အရာထမ္းမ်ားအား ေတြ႔ဆံုရွင္းလင္းမွာၾ...

Pages