ေနာက္ဆံုုးရသတင္းမ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၃ ရက္ေန႔ ၁၄:၃၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးတိုးေအာင္ျမင့္သည္ Marubeni Corporation ၏ Managing Executive Officer ျဖစ္သူ Mr. Shoji Kuwayama ဦးေဆာင္သည့္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၃ ရက္ေန႔၊ နံနက္ ၁၁:၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ထိုင္းနိုင္ငံသံအမတ္ၾကီး H.E. Mr. Jukr Boon-Long ဦးေဆာင္သည့္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ (၁) ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

...
(  ၁၂ - ၅ - ၂၀၁၇  ) ရက္ေန႔အထိ ITC ကတ္ ထုတ္ေပးမွဳႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွဳအေျခအေန

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၂ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၁:၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊  ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံအေျခစိုက္၊ United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) မွ Regional Director and Representative ျဖစ္သူ Mr. Stein Hansen...

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ေငြေၾကးေပးသြင္းမႈမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဘဏ္ (MCB) ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ e-Payment စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာမွ ယခုအခါ "MPU (Myanmar Payment Union) စနစ္" ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ဘဏ္အားလံုးမွ ေပးေခ်ႏိုင္သည့္စနစ္ျဖင့္ ရံုးခ်ဳ...

    ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ ပို့ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပံုတင္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပုထားသည့္ အစိုးရဌာနမ်ား၊ အသင္းအဖြဲ့မ်ားနွင့္ လူပုဂၢိုလ္ တစ္ဦးခ်င္းတို့အား ပို့ကုန္သြင္းကုန္လိုင္စင္/ပါမစ္မ်ား ေလွ်ာက္ထားနိုင္ရန္ အတြက္  IE Code မ်ားကို သတ္မွတ္ထုတ္ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။
    ...

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၇ ရက္ေန႔ ၁၆: ၃၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊  အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးတိုးေအာင္ျမင့္သည္ World Bank Group မွ Trade & Competitiveness ၏ Private Sector Specialist ျဖစ္သူ Mr. Jose Ricardo Silva အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ (၂) ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၇ ရက္ေန႔ ၁၅:၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ စင္ကာပူျမိဳ႕၊ ျပင္သစ္သံရံုး၏ အာဆီယံနိုင္ငံမ်ားဆိုင္ရာ Financial Counsellor Mr. Jerome DESTOMBES ဦးေဆာင္သည့္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ (၁) ၌...

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၇ ရက္ေန႔ ၁၃:၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ World Bank Group မွ Trade & Competitiveness ၏ Senior Economist ျဖစ္သူ Mr. Sjamsu Rahardja ဦးေဆာင္သည့္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ (၁) ၌ လက္ခံေတ...

Pages