ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမူဝါဒ (Competition)

Commerce Journal / Vol. 17, No. 15 / Apr 24, 2017ပါ (၁၉)ၾကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအဖြဲ႔ အစည္းအေဝး ႏွင့္ဆက္စပ္အစည္းအေဝးမ်ားက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း သတင္းေဆာင္းပါး

Mon, 06/05/2017 - 08:06 -- competition
Undefined
Latest News: 

Commerce Journal / Vol. 17, No. 15 / Apr 24, 2017ပါ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ား

Mon, 06/05/2017 - 08:05 -- competition
Undefined
Latest News: 

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕တြင္ “ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒ၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲ” က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

Mon, 06/05/2017 - 08:03 -- competition
Undefined

ပုသိမ္ၿမိဳ႕မွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ယွဥ္ျပိဳင္မႈဥပေဒ၊ မူဝါဒႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာ ဗဟုသုတမ်ား အသိပညာေပးရန္ ရည္ရြယ္သည့္ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲအား ၃၀-၅-၂၀၁၇ ရက္ေန႔(အဂၤါေန႔)တြင္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕၊ ပုသိမ္ဟိုတယ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ၊ စီမံကိန္းႏွင့္ဘဏၭာေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာနမွ တိုင္းဦးစီးမႉးတို႔မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကား၍ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၾကပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမူဝါဒဌာနခြဲမွ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာစံပယ္ၾကည္ေမာင္ႏွင့္ ဦးစီးအရာရွိ ေဒၚေမၿငိမ္းခိုင္တို႔မွ ျမန္မာႏိုင္ငံယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ဥပေဒႏွင့္မူဝါဒ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအဆင့္ဆင့္ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒျပဌာန္းျခင္းေၾကာင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားႏွင့္ ဥပေဒပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကို အေသးစိတ္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကကာ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွလည္း သိရွိလိုသည္မ်ားကို ေမးျမန္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲအား ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမူဝါဒ၊ ဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမူၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အေျခအေနမ်ားကို ပုဂၢလိကက႑မွ ပိုမိုသိရွိနားလည္ေစရန္၊ ပုဂၢလိကက႑အတြင္း ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒအေပၚ ၄င္းတို႔၏နားလည္ႏိုင္မႈႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္မႈကို ျမႇင့္တင္ ရန္ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားနွင့္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားကို ျပန္လည္ေဆြးေႏြးႏိုင္ေစရန္ စသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Latest News: 

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမူဝါဒႏွင့္ဥပေဒဆိုင္ရာ အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

Mon, 06/05/2017 - 07:39 -- competition
Undefined

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမူဝါဒဌာနခြဲႏွင့္ GIZ၏ ကုန္သြယ္မႈဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအစီအစဥ္ (Trade Development Program-TDP) တို႔ပူးေပါင္း၍ ႏိုင္ငံမ်က္ႏွာစာအလိုက္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေနမ်ား၊ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒ၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို အသိပညာျဖန္႔ေဝေပးလ်က္ရွိရာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ ကုန္သြယ္ေရးၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ မူဆယ္ၿမိဳ႕၊ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕၊ က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕၊ ျမဝတီၿမိဳ႕၊ မံုရြာၿမိဳ႕၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕တို႔၌ အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

 

၇-၆-၂၀၁၆ ရက္ေန႔မွ ၈-၆-၂၀၁၆ ရက္ေန႔အထိ မႏၱေလးၿမိဳ႕ Hotel Hazel တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္တြင္းအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ

 

၆-၇-၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ မူဆယ္ၿမိဳ႕၊ စိန္ရတနာဟိုတယ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒ၏ အေရးပါမႈႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ

 

၂၄-၈-၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕၊ Platinum Star ဟိုတယ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒ၏ အေရးပါမႈႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ

 

၂၅-၈-၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕၊ တိုင္းလိခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒ၏ အေရးပါမႈႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ

၂၃-၉-၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ျမဝတီၿမိဳ႕၊ ေငြစႀကၤာဟိုတယ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒ၏ အေရးပါမႈႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ

 

၂၇-၁၀-၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ မံုရြာၿမိဳ႕၊ King and Queen ဟိုတယ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒ၏ အေရးပါမႈႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ

  ၂၇-၁၂-၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕၊ Grand Jade ဟိုတယ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒ၏ အေရးပါမႈႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ

 

Latest News: 

(၁၉)ၾကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအဖြဲ႔ အစည္းအေဝး ႏွင့္ ဆက္စပ္အစည္းအေဝးမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း (19th ASEAN Experts Group on Competition(AEGC)Meeting and related Meetings)

Mon, 06/05/2017 - 06:56 -- competition
Undefined

အာဆီယံအဖြဲ႔ဝင္ႏို္င္ငံအသီးသီး၏ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အတည္ျပဳလက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ၾက သည့္ အာဆီယံစီးပြားေရးအသိုက္အဝန္းပံုစံ [ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint] တြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၌ အာဆီယံအဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား အားလံုး၌ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ မူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒကို ျပဌာန္းႏိုင္ေရးၾကိဳးပမ္းအားထုတ္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာ တူညီခဲ့ၾကပါသည္။ ယင္းအခ်က္ကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အာဆီယံစီးပြားေရး ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ေဒသဆိုင္ရာဖိုရမ္တစ္ခုအျဖစ္ အာဆီယံယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ဆိုင္ရာကၽြမ္း က်င္သူမ်ားအဖြဲ႔ (ASEAN Experts Group on Competition-AEGC) ကို ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ထူေထာင္ခဲ့ၾက ပါသည္။

AEGC အစည္းအေဝးမ်ားကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ (၂)ၾကိမ္က်င္းပေလ့ရွိၿပီး၊ အာဆီယံအဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံ မ်ားမွ အလွည့္က်ဥကၠဌအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္၍ အစည္းအေဝးမ်ားကို အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ လက္ခံက်င္းပၾကပါသည္။ အဆိုပါ အစည္းအေဝးမ်ားက်င္းပရာတြင္ အာဆီယံႏိုင္ငံ ၁၀ ႏိုင္ငံသာပါဝင္သည့္ AEGC အစည္းအေဝးသာမက အာဆီယံ၏ မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ GIZ(ဂ်ာမနီ)၊ AANZFTA(အာဆီယံ-ၾသစေၾတးလ်-နယူးဇီလန္)၊ EU တို႔ႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား ေဆြးေႏြးသည့္ ဆက္စပ္အစည္းအေဝးမ်ားကိုလည္း က်င္းပျပဳလုပ္ၾကပါသည္။ အစည္းအေဝး မ်ားတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ား၊ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနမ်ား၊ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားကို အဓိကထား ေဆြးေႏြးၾကၿပီး အဆိုပါကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ နည္းလမ္း၊ လိုအပ္ေသာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားအတြက္ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးၾကကာ မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ၄င္းတို႔ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည့္ အစီအစဥ္မ်ား၊ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ား စသည့္ကိစၥရပ္တို႔ကို ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း က်င္းပမည့္ ၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ႏွင့္ ၂၀ ၾကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအဖြဲ႔ အစည္းအေဝးႏွင့္ ဆက္စပ္အစည္းအေဝးမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံက အလွည့္က်ဥကၠဌႏွင့္ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ယခုအခါတြင္ ၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအဖြဲ႔ အစည္းအေဝးႏွင့္ ဆက္စပ္အစည္းအေဝးမ်ားကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၃ ရက္မွ ၆ ရက္ေန႔အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ခ်က္ထရီယံ ဟိုတယ္တြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

ဆက္လက္၍ ၂၀ ၾကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအဖြဲ႔ အစည္းအေဝးႏွင့္ ဆက္စပ္အစည္းအေဝးမ်ားကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္တို႔၏ ဦးေဆာင္လမ္းညႊန္မႈမ်ားႏွင့္အညီ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တာဝန္ခံဌာန ျဖစ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမူဝါဒဌာနခြဲမွ အာဆီယံ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

17759948_1200158916748883_8685119860108898132_n.jpg

AEGC အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ အာဆီယံအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရံုးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စုေပါင္းဓာတ္ပံုရိုက္ကူးျခင္း

 

17634644_1200158780082230_6442555415746030046_n.jpg 

AEGC အလွည့္က်ဥကၠဌတာဝန္အား လာအိုႏိုင္ငံထံမွ လႊဲေျပာင္းလက္ခံျခင္း

 17796486_1200158776748897_5230788378204316696_n.jpg

၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ AEGC အစည္းအေဝးစတင္က်င္းပျခင္း

17796084_1200158783415563_9008014578010254758_n.jpg 

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

Latest News: 

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာ သိေကာင္းစရာမ်ား

Wed, 06/22/2016 - 06:52 -- dotadmin
Undefined

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကိုခ််ိဳးေဖာက္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား

Latest News: 

Pages

Subscribe to RSS - ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမူဝါဒ (Competition)

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE