အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာကုုန္သြယ္မွုဳ

    အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ အေကာက္ခြန္ ေပးေဆာင္ရေသာ   ေရႊတင္သြင္းမႈ သည္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ တန္ ခ်ိန္ ၆၅၀ ရွိၿပီး ပ်မ္းမွ်ေစ်းႏႈန္းမွာ တစ္  ေအာင္စလွ်င္  အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂၈၀ မွ ၁၃၀၀ ႏႈန္းအထိ ရွိမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ဟိႏၵဴဘိဇနက္လိုင္းသတင္း တြင္ ေဖာ္ျပသည္။၂၀၁၃-၂၀၁၄   ဘ႑ာႏွစ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ကမၻာ့ေရႊေစ်းႏႈန္း သည...

၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံ၏ ပင္လယ္စာ စားေသာက္ကုန္တင္ပို႔မႈ သည္ တန္ခ်ိန္ ၂ ဒသမ ၆ သိန္း၊ တန္ဖိုး အားျဖင့္ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံသုံး  ေငြေၾကး ၉၄ ဒသမ ၅ သန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၁ ဒသမ ၇) ထိရွိခဲ့ၿပီး တင္ပို႔မႈ ပမာဏ တန္ခ်ိန္ေရာ တန္ဖိုးပါ စံခ်ိန္ တင္  ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ကထက္ တန္ဖိုး သံုးရာခိုင...

   အိႏၵိယႏုိင္ငံတြင္   ယခင္ႏွစ္ ကာလတူႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက  ယခုႏွစ္တြင္ ပဲစိုက္ဧက  ျမင့္တက္လာတာေၾကာင့္ ၂၀၁၇-၁၈ သီးႏွံရာသီတြင္  ပဲထုတ္လုပ္ မႈပမာဏ  ေကာင္းမြန္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္း ေၾကာင္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္ တြင္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏  ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား အရ  သိရသည္။ ေဆာင္းရာသီ ပဲစိုက္ဧကအေန ျဖင့္ ယခင္ႏွစ္က...

အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ ေဆာင္းသီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးၿပီးစီးမႈမွာ ဟက္တာဧက ၅၆၅ ဒသမ ၇၉ သိန္းေက်ာ္ရွိၿပီး စိုက္ပ်ိဳးႏုိင္သည့္ ေျမ ဧရိယာ၏ ၉၁  ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခင္ႏွစ္ အလားတူကာလတြင္ ေဆာင္းသီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးၿပီးစီးသည့္ ဧကမွာ ၅၇၁ ဒသမ ၄၇ သိန္းခန္႔ရွိခဲ့သည့္အတြက္  ယခုႏွစ္ စိုက္ပ်ိဳးၿပီးစီးမႈမွာ ယခင္ႏွစ္ေအာက...

စားသုံးသူဦးေရ သန္း ၅၀၀ ခန္႔ရွိ ဥေရာပေစ်းကြက္သို႔ ကုန္စည္တင္ပို႔လွ်င္ ေစ်းကြက္၊ ကုန္စည္အရည္အေသြး ႏွင့္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းဆိုင္ရာ  လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျမင့္မားေသာ္လည္း အျခားေဒသဆိုင္ရာ ေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ျမင့္မား ေသာေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်း ရရွိေသာေၾကာင့္  ကမၻာတစ္၀န္းမွ ကုန္စည္  ထုတ္လုပ္တင္သြင္းသူမ်ား...

   ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အားလိုအပ္ခ်က္သည္ ျမင့္တက္လ်က္ ရွိၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ၅ႏွစ္ စီမံကိန္းကိုလည္းခ်မွတ္၍  ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသည္။ မဟာဓာတ္အားလိုင္းမရ ရွိသည့္ေက်း လက္ေဒသမ်ား တြင္ လွ်ပ္စစ္ မီးအတြက္ဆိုလာႏွင့္ ေလစြမ္းအင္မ်ားကို အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး မဟာဓာတ္ အားလိုင္းႏွင့္မခ်ိတ္ဆက္...

     ကမၻာ့လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးေစ်းကြက္တြင္ စူပါပါ၀ါ (အင္အားႀကီးႏုိင္ငံ)   ျဖစ္လာေစရန္ ႏုိင္ငံ၏ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈစြမ္းရည္ဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသား မဟာဗ်ဴဟာ ေကာ္မတီက ထိုင္းႏုိင္ငံအားတြန္း အားေပးသြားရန္ ရည္မွန္းေဆာင္ရြက္ လ်က္ ရွိသည္။ေကာ္မတီသည္ ၎င္း၏ ပထမဆံုးစီမံကိန္း  မူၾကမ္းကုိ အၿပီးသတ္ျပဳစုၿပီး အမ်ိဳးသားစီးပ...

    ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းႏွင့္လုပ္ခႏႈန္းထားရရွိမႈ စသည္တို႔၏ ေနာက္ ကြယ္မွ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ပတ္ သက္၍ အယူအဆကြဲလြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ လာမည့္ႏွစ္တြင္ အတိုးႏႈန္းျမႇင့္တင္မႈ မ်ား ေဆာင္ရြက္ေရးကိစၥမ်ားအတြက္ အေမရိကန္ ဗဟုိဘဏ္အဖြဲ႕၀င္မ်ား အတြင္း သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ားရွိေန ေၾကာင္း ဇန္န၀ါရီ ၃ ရက္က ထုတ္ျပန္ ေသာ...

    ႏိုင္ငံတကာဆိပ္ကမ္းအဆင့္သတ္မွတ္ျခင္းတြင္ ကမၻာ့ပÍၥမေျမာက္ အလုပ္အမ်ားဆံုးကုန္ေသတၱာ ဆိပ္ကမ္းျဖစ္ေသာ ေဟာင္ေကာင္သည္ လက္ရွိေနရာ အားဆံုး႐ႈံးဖြယ္ရွိၿပီး ဆ႒မေျမာက္အဆင့္ရွိ ေတာင္ ကုိရီးယားႏုိင္ငံ၏ ဘူဆန္ဆိပ္ကမ္းမွ ေက်ာ္တက္ ဖြယ္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးသည္လည္း ကမၻာ့အႀကီးဆံုးပုိ႔ကုန္တင္ပုိ႔သည့္ ႏုိင္...

     အိႏၵိယႏုိင္ငံတြင္ လာမည့္သီးႏွံ ေပၚခ်ိန္၌ ကုလားပဲလံုး ျဖဴ (Chana)  ႏွင့္ ပဲနီကေလး (Masoor) အထြက္ႏႈန္း ျမင့္ မားမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည့္အတြက္ ေတာင္သူလယ္သမား မ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကုိကာကြယ္ရန္ အဆိုပါ ပဲမ်ား တင္သြင္း မႈအေပၚ သြင္းကုန္ခြန္ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းစည္းၾကပ္ ရန္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ရက္တြင္ အိႏ...

Pages