အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာကုုန္သြယ္မွုဳ

ယခုရက္သတၱပတ္ ေစာေစာပိုင္းက  က်င္းပခဲ့ေသာ စက္မႈလုပ္ငန္းကြန္ဖရင့္တစ္ခုတြင္  ေလ့လာဆန္းစစ္သူတို႔က မေလးရွားႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးအေျခအေနကို အမ်ိဳးမ်ိဳးခန္႔မွန္း ခဲ့ၾကသကဲ့သို႔ ပဲပုပ္ဆီေစ်းႏႈန္းကလည္း က်ဆင္းခဲ့သည့္အတြက္ မေလးရွား စားအုန္းဆီ ႀကိဳေရာင္းႀကိဳ၀ယ္ေစ်းက မတ္ ၈ ရက္မွာ က်ဆင္းခဲ့သည္ကိုေတြ႕ရေၾကာင္း...

အိႏၵိယ ပဲေစ်းကြက္၏ ရက္သတၱပတ္ အေျခ အေနကို မတ္ ၁၃ ရက္က ထုတ္ျပန္ေသာ အဂရီ ၀ပ္ခ်္၏ Pulses Weekly Report  အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အစီရင္ခံစာတြင္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ ၏ ပဲမ်ိဳးစံု ထုတ္လုပ္မႈ ခန္႔မွန္းေျ ခ၊ ျပည္ပမွ ပဲမ်ိဳး စံုကို အိႏၵိယႏုိင္ငံ အတြင္းသို႔ ကုန္ေသတၱာမ်ားျဖင့္ တင္သြင္းမႈ အေျခအေနႏွင့္ ပဲမ်ိဳ...

ထိုင္းအစုိးရသည္ အေရွ႕ပုိင္း စီး ပြားေရးရပ္၀န္း (Eastern Economic Corridor-EEC) ) ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကုိ    တြန္းအားေပး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ နည္းလမ္းအမ်ိဳး မ်ိဳးျဖင့္ ဆြဲေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ EEC  တြင္ အစိုးရ၏ ဦးစားေပးစက္မႈလုပ္ငန္း မ်ား အလ်င္အျမန္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကုိ အေထာက္ အကူျပ...

အိႏၵိယႏုိင္ငံ၊ မဟာရသွ်တၱရာျပည္နယ္တြင္ ငါးႏွစ္အတြင္း ၾကက္သြန္နီေစ်းႏႈန္း အနိမ့္ဆံုးသုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး၊ ၾကက္သြန္စုိက္ ေတာင္သူမ်ားအေန ျဖင့္ တစ္ကြင္တယ္ ၁၀၀ ကီလုိဂရမ္လွ်င္ ႐ူပီး ၄၅၀ ခန္႔ သာရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
အိႏၵိယႏုိင္ငံတြင္ ၾကက္သြန္နီအေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္သည့္ အႀကီးဆံုးေစ်းႀကီးျ...

အေမရိကန္ႏွင့္ အီးယူတို႔က ဖြံ႕ၿဖိဳး ဆဲႏုိင္ငံမ်ားမွ ပို႔ကုန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အတြက္ ခြင့္ျပဳထားေသာ သက္သာခြင့္ မ်ားအား အိႏၵိယလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ရရွိ ခံစားႏုိင္ရန္အတြက္  အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏုိင္ငံမ်ားမွ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနည္းဆံုး ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္CLMV  ေလးႏုိင္ငံ ႏွင့္ value chain   မ်ား ဖန္တီးရယူရန္ အိႏၵ...

မတ္ ၆ ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အဂရီ၀ပ္ခ်္ ၏ ပဲမ်ိဳးစံုရက္သတၱပတ္ အစီရင္ခံစာတြင္ ပဲမ်ိဳးစံု ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ သတင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားရာ ပဲမ်ိဳးစံု ကုန္ေသတၱာတင္သြင္းမႈ အေျခအေနႏွင့္ ပဲမ်ိဳးစံု ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရ၏ ႀကိဳ တင္ခန္႔မွန္းခ်က္ စသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို  ေဖာ္ျပရာတြင္ ယခင္ရက္သတၱပတ္က   ေဖာ္ျပခဲ့...

ထိုင္းႏုိင္ငံ၏ ေအာ္ဂဲနစ္ ထြက္ ကုန္ ျပည္ပတင္ပုိ႔မႈတန္ဖိုးသည္ ဘတ္ ေလးဘီလီယံရွိရာမွ ေနာင္ႏွစ္အနည္း ငယ္အတြင္း ဘတ္ ငါးဘီလီယံသုိ႔ တုိး တက္ရရွိရန္ တြန္းအားေပးေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါသည္။ဆန္စပါး စုိက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္း တြင္ လူဦးေရ စုစုေပါင္း ၁၆ သန္း သုိ႔ မဟုတ္ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၃ ဒသမ ၇ သန္းပါ ၀င္လုပ္ကုိင္လ်...

ထိုင္းႏုိင္ငံသည္ ျပည္တြင္းႀကံႏွင့္သၾကားထုတ္လုပ္မႈက႑ကုိ ျမႇင့္တင္ရန္ အတြက္ ႏွစ္ေပါင္းသံုးဆယ္ၾကာ က်င့္သံုးလာခဲ့သည့္Quota Subsidies System  ႏွင့္ ျပည္တြင္းသၾကား ေစ်းႏႈန္းထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားကုိ ယခုႏွစ္ အကုန္ တြင္ ဖယ္ရွား မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ျပဳလုပ္ရျခင္းမွာ ကမၻာ့ေစ်းကြက္အတြင္း သၾကားေစ်း ႏႈန္းက်ဆင္းမ...

ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံ၏ သြင္းကုန္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ ငါးလဆက္တုိက္ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ကာလအတြင္း အျမင့္ဆံုးအေနအထား သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ သြင္းကုန္ ေစ်းႏႈန္း ၫႊန္းကိန္းသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္န၀ါ ရီႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၂ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္ တက္ခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရွိရသည္။ သြင္း ကုန္ေစ်းႏႈန္းၫႊ...

လူစားသံုးႏုိင္သည့္ အရည္အေသြး မီဂ်ဳံတန္ ခ်ိန္ ၁၁၃၁၆၇ တန္ကို အေမရိ ကန္ျပည္ေထာင္ စုႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံမွ တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ၀ယ္ယူ ရန္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ကမ္းလွမ္းထားေၾကာင္း ႐ိုက္တာ သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပသည္။ ဂ်ဳံမ်ားကို အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုမွ ဂ်ဳံျဖဴ၊ ေဆာင္းရာသီ စိုက္ဂ်ဳံႏွင့္ ေႏြဦးရာသီစိုက္ဂ်ံဳဟူ၍ အမ်ိဳးအစား...

Pages