အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာကုုန္သြယ္မွုဳ

        ကမၻာ့ေစ်းကြက္အတြင္းသို႔ ဗီယက္နမ္ အေသး စားႏွင့္အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္း (အက္စ္အမ္အီး) မ်ားကိုေပါင္းစည္းႏိုင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ ဒစ္ဂ်စ္ တယ္ေျဖရွင္းမႈမ်ား (Digital Solutions) အေၾကာင္းကို ဇြန္ ၁၅ ရက္က ဟိုခ်ီမင္းစီးတီးတြင္ က်င္းပေသာ ကြန္ ဖရင့္တြင္ စီးပြားေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ကြၽမ္းက်...

           ျပည္တြင္း ဘ႑ာေရး ေစ်းကြက္ကို တင္းက်ပ္စြာ ႀကီးၾကပ္ရန္ႏွင့္  အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ဗဟိုဘဏ္က ေနာက္ဆံုးအတိုးႏႈန္း ျမႇင့္တင္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အက်ိဳးဆက္မွန္သမွ်ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ဇြန္၁၅ ရက္တြင္ ေတာင္ကိုရီးယား အစိုးရကေျပာေၾကာင္း ယြန္းဟပ္သတင္းတြင္ ေဖာ္...

           အေမရိကန္ဗဟိုဘဏ္၏ ႏွစ္ရက္ ၾကာ အစည္းအေ၀းသည္ ဇြန္ ၁၄ ရက္က ၿပီးဆံုးခဲ့ၿပီး အစည္းအေ၀းတြင္ အေမရိကန္ဗဟုိဘဏ္၏ အေျခခံစံထား အတိုး ႏႈန္းကို ယခုႏွစ္အတြင္း ဒုတိယအႀကိမ္ အျဖစ္ ျမႇင့္တင္ေပးခဲ့ သည္။ ဗဟိုဘဏ္က အတိုးႏႈန္းျမႇင့္တင္လိုက္ျခင္းႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ထုတ္ျပန္ ေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ...

       အိႏၵိယ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာ၀န္ေဆာင္မႈ အိုင္တီ (IT) ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၎င္းတို႔၏ မူလေစ်းကြက္တည္ရွိရာျဖစ္ သည့္ အေမရိကန္ေစ်း ကြက္အျပင္ ဂ်ာမနီ၊ ဂ်ပန္ႏွင့္တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔၌ လုပ္ငန္းမ်ားတိုးခ်ဲ႕ရန္ ေလ့လာ စူးစမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အိႏၵိယႏုိင္ငံအတြက္ အိုင္တီက႑မွ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၀င္ေငြ...

        အေနာက္ဘင္ေဂါ ျပည္နယ္အစုိးရသည္ ေအာ္ဂဲနစ္စုိက္ပ်ိဳးေရးမူ၀ါဒတစ္ခု ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ကာ ေအာ္ဂဲနစ္ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ျပည္္နယ္တစ္၀န္းလံုး၌ စတင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊  အထူးသျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပ ေဒသမ်ား၌ ေအာ္ဂဲနစ္ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ၀ယ္လုိအား တိုးတက္လာျခင္းသည္ ျပည္နယ္အစုိးရအား ေအာ္ဂဲနစ္စုိက္...

       တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ တစ္ခုတည္းေသာ ရပ္၀န္းႏွင့္တစ္ခုတည္းေသာ လမ္းမႀကီး (OBOR) စီမံကိန္းသုိ႔ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိသည့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံသည္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္/ဓာတ္ ေငြ႕ကြန္ရက္ ခ်ိတ္ဆက္မႈကို သိမ္ေ မြ႕စြာ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး၊ စြမ္းအင္က႑အား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာ၌ ႐ုပ္ပုိင္းခ်ိတ္ဆက္မႈကို ေက...

        ထုတ္လုပ္မႈကုိ ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းျဖင့္ ေရနံတင္ပို႔ေသာႏုိင္ငံ မ်ားအဖြဲ႕(အိုပက္) က ေစ်းကြက္ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းလ်က္ ရွိေသာ္လည္း ေရနံစိမ္းေရာင္းလိုအား ဆက္လက္ျမင့္တက္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ ရသည့္အတြက္ ဇြန္ ၉ ရက္တြင္ ေရနံစိမ္းေစ်းႏႈန္းမ်ား ဆက္လက္က်ဆင္းလ်က္ ရွိေၾကာင္း ႐...

       ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ၏ ၿခံေမြးတိရစၦာန္ လုပ္ငန္းမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လ်က္ရွိေန ေသာ္လည္း ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔မႈကုိ ေကာင္းစြာ  ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းမရွိ ေသးေၾကာင္း ဗီယက္နမ္နယူးစ္သတင္း တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဗီယက္နမ္ႏို င္ငံမွ ထြက္ရွိေသာ ၿခံေမြးတိရစၦာန္  ထြက္ကုန္အမ်ားစုမွာ ျပည္တြင္း ေစ်းကြက္မ်ားတြင္သာ...

        ဆန္အဓိကတင္သြင္းေသာ ႏုိင္ငံမ်ား၏ ၀ယ္လိုအား ျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္ ထိုင္းဆန္ ေစ်းႏႈန္းသည္ ေလးႏွစ္အတြင္း အျမင့္ဆုံးႏႈန္းသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ဗီယက္နမ္ဆန္ေစ်းမွာလည္း ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း အျမင့္ဆံုးႏႈန္းသို႔ေရာက္ရွိ ခဲ့ေၾကာင္း ဇြန္ ၈ ရက္ တြင္ ကုန္သည္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္ကုိ ႐ိုက္တာသတင္းတြင္ေဖာ္ျပသည္။...

        အိႏၵိယဗဟုိဘဏ္က ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈႏႈန္းကုိ  ေလွ်ာ့ခ်ခန္႔မွန္းၿပီး ဗဟုိဘဏ္၏ ရည္ၫႊန္း အတိုးႏႈန္းကုိ  ၆ ဒသမ ၂၅ ႏႈန္းအတိုင္း မေျပာင္းလဲဘဲ ဆက္လက္ထားရွိခဲ့ေၾကာင္း စတားအြန္လိုင္းသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပသည္။ ဗဟုိ ဘဏ္မွ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဘဏ္မ်ားသုိ႔  ထုတ္ေခ်းေသာ အတိုးႏႈန္းကုိလည္း ေျခာက္ႏွစ္ခြဲ အတြင္း...

Pages