အမိန့်ကြော်ငြာစာများ

ပြည်ပမှ တင်သွင်းခွင့် မပြုသော ကုန်ပစ္စည်းများအနက်မှ ကုန်ပစ္စည်း (၅) မျိုးအား ပြည်ပမှ တင်သွင်းခွင့်ပြုသော ကုန်ပစ္စည်းများ အဖြစ် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ကြောင်း  သတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာချက်

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁/၂၀၁၁ ဖြင့် ထုတ်ပြန်လိုက်သော ပြည်ပသို့တင်ပို့ခွင့်မပြုသော ပစ္စည်းများအား ပြင်ဆင်သတ်မှတ်သည့် အမိန့်

Pages

သတင်းအချက်အလက်များ