ငွေစာရင်းဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်သတ်မှတ်ချက်များ

Fri, 10/30/2015 - 15:42 -- ictuser

ရုံးချုပ်ငွေစာရင်းဌာနခွဲ၏ တာဝန်သတ်မှတ်ချက်များ

၁။        ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်း ရေးဆွဲခြင်း။

၂။        ခွင့်ပြုချက်ရပြီးရန်ပုံငွေများအား စာရင်းယူနစ်အလိုက်၊ ခေါင်းစဉ်အလိုက်၊ သုံးလပတ်အလိုက် ခွဲဝေချထားပေးခြင်း၊ သုံးစွဲမှုနှင့်လက်ကျန်အခြေအနေကို ကြီးကြပ်ခြင်း။

၃။        ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် စာရင်းယူနစ်အလိုက် ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ငွေထုတ်သူအရာရှိများ သတ်မှတ် တာဝန်ပေးခြင်း၊ ဘဏ်သို့ အကြောင်းကြားခြင်း။

၄။        တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များသို့ ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေများအတွက် ငွေထုတ်ကန့်သတ်ချက်ဖြည့်တင်း ပေးခြင်း။

၅။        ရုံးချုပ် ဌာနကြီးများမှ တင်ပြ တောင်းခံလာသော အသုံးစရိတ်များအား စိစစ် ပေးချေ ခြင်း။

၆။        အသုံးစရိတ်ခေါင်းစဉ်များအလိုက် ငွေသားလိုအပ်ချက်စာရင်း ဌစ-၂ ရေးဆွဲခြင်း။

၇။        ရန်ပုံငွေလွှဲအပ်စာရင်း ဌစ-၃ ရေးဆွဲ၍ ဘဏ်သို့ ပေးပို့ခြင်း။

၈။        ချက်လက်မှတ်စာအုပ်များ၊ သိုလှောင်မှတ်ပုံတင်စာအုပ် ဌစ-၄ ရေးသွင်းခြင်း။

၉။        ငွေစာရင်းစာအုပ် ဌစ-၅ ရေးသွင်းခြင်း။

၁၀။       ငွေစာရင်းစာအုပ်လက်ကျန်ရှင်းတမ်း ဌစ-၆ ရေးသွင်းခြင်း။

၁၁။       ပေးသွင်းထားသော ပေးသွင်းငွေများအတွက် ရငွေပြေစာရေးသွင်းခြင်း၊ မှတ်တမ်းရေးသွင်း ခြင်း၊ ဘဏ်ရငွေ ဌစ-၇ ရေးသွင်းခြင်း။

၁၂။       သက်ဆိုင်ရာ ဌာနခွဲများမှ တောင်းခံလာသော အသုံးစရိတ်များ စိစစ်၍ ပေးငွေပြေစာ TF-131 ရေးဆွဲခြင်း၊ မှတ်တမ်းရေးသွင်းခြင်း၊ စိစစ်ပေးချေခြင်း၊ ဘဏ်ပေးငွေ ဌစ-၈ ရေးသွင်းခြင်း၊ ဝင်ငွေနှင့်အသုံးစရိတ်များအတွက် ငွေစာရင်းခေါင်းစဉ်အခြေပြ ဌစ-၉ ရေးဆွဲခြင်း။

၁၃။       လစဉ် ငွေစာရင်းရှင်းတမ်း ဌစ-၁၀ ရေးသွင်းခြင်း။

၁၄။       လစဉ် ဘဏ်နှင့်ဘဏ်ကိုက်ညှိချက်စာရင်း ဌစ-၁၁ ရေးသွင်းခြင်း။

၁၅။       ကြွေးမြီနှင့်အပ်ငွေအတွက် အပေါင်းအနှုတ်စာရင်း ဌစ-၁၂ ရေးသွင်းခြင်း။

၁၆။       အသေးသုံးငွေစာရင်းစာအုပ် ဌစ-၁၃ ရေးသွင်းခြင်း။

၁၇။       ကြိုတင်ထုတ်ပေးငွေမှတ်တမ်းစာအုပ် ဌစ-၁၄ ရေးသွင်းခြင်း။

၁၈။       အပ်ငွေမှတ်ပုံတင်စာအုပ် ဌစ-၁၅ ရေးသွင်းခြင်း။

၁၉။       ယာယီစာရင်းများအတွက် မှတ်ပုံတင်စာအုပ် ဌစ-၁၆ ရေးသွင်းခြင်း။

၂၀။       ရုံးချုပ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များ၏စာရင်းယူနစ်များအားလုံးမှ ပေးပို့သော လချုပ် စာရင်းများအား စုစည်း၍ ပြည်ထောင်စုချုပ်စာရင်း ရေးဆွဲခြင်း။

၂၁။       နေ့စဉ်၊ အပတ်စဉ်၊ လစဉ် သုံးလပတ်၊ လေးလပတ် နှစ်ချုပ်စာရင်းပြန်တမ်းများ ရေးဆွဲ တင်ပြခြင်း။

၂၂။       ရုံးချုပ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ လုပ်ငန်းဌာနများနှင့် စာရင်းယူနစ်များ၏ ငွေစာရင်းများအား ကြီးကြပ်ခြင်း။

၂၃။       ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများ ပေးရန်/ရရန်စာရင်းများ၊ ယခင်မြန်မာ့လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းရောင်း ဝယ်ရေး၏ ၃၁-၃-၂၀၁၃ နေ့ရှိ လက်ကျန်ရင်းတမ်းပါ စာရင်းဖွင့်လက်ကျန်များနှင့် ဆက် လက်ဆောင်ရွက်သွားမည့် လုပ်ဆောင်ချက်များအား ဦးစီးဌာနအနေဖြင့် စာရင်းရေးသွင်း ရမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း နည်းစနစ်များအား ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အခွန်ဝန်ကြီးဌာန၏ ၁၀-၉-၂၀၁၃ ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ ဘခ-၃/၂၀(၁၄၃၈/၂၀၁၃)နှင့်အညီ  လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

၂၄။       ရုံးချုပ် ဌာနကြီးများမှ တင်ပြ တောင်းခံလာ လစာ Bill များအား စိစစ် ပေးချေခြင်း။

၂၅။       စာရင်းပေါင်းချုပ်စာရင်းအား ဦးစ ပုံစံများဖြင့် စာရင်း ရေးသွင်းခြင်း။

၂၆။       လစဉ် လချုပ်စာရင်းများအား စရအပိုင်း(၅)ပိုင်းဖြင့် ရေးဆွဲ၍ ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်း ဦးစီးဌာန သို့ ပေးပို့ရခြင်း။

၂၇။       (၆)လ တစ်ကြိမ် ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးမှ စာရင်းစစ်ဆေးမှု ခံယူခြင်း။

 

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်၊ ခရိုင်ဦးစီးမှူးရုံးများ၏ ငွေစာရင်းဌာနခွဲလုပ်ငန်းတာဝန်သတ်မှတ်ချက်များ

၁။        သုံးလပတ်အလိုက် ငွေသားလိုအပ်ချက်များအား စာရင်းခေါင်းစဉ်များအလိုက် ရုံးချုပ်သို့ တင်ပြတောင်းခံခြင်း။

၂။        စာရင်းခေါင်းစဉ်အလိုက်၊ သုံးလပတ်ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေနှင့် ငွေထုတ်ကန့်သတ်ချက်အား ရုံးချုပ်မှ ခွင့်ပြုပေးပါက ဌစ-၂ ငွေသားလိုအပ်ချက်စာရင်း ရေးဆွဲပြီး ဌစ-၃ ရန်ပုံငွေ လွှဲအပ်စာရင်း (L/C)ဘဏ်သို့ ပေးပို့ စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း။

၃။        ဝင်ငွေများအား စိစစ် လက်ခံခြင်း၊ အသုံးစရိတ်များအား စိစစ်ပေးချေခြင်း။

၄။        ချက်လက်မှတ်စာအုပ်များ၊ သိုလှောင်ရုံမှတ်ပုံတင်စာအုပ် ဌစ-၄ ရေးသွင်းခြင်း။

၅။        ငွေစာရင်းစာအုပ် ဌစ-၅ ရေးသွင်းခြင်း။

၆။        ငွေစာရင်းစာအုပ်လက်ကျန်ရှင်းတမ်း ဌစ-၆ ရေးသွင်းခြင်း။

၇။        ပေးသွင်းထားသော ဝင်ငွေများအတွက် ရငွေပြေစာ ရေးသွင်းခြင်း၊ မှတ်တမ်းရေးသွင်းခြင်း၊ ဘဏ်ရငွေ ဌစ-၇ ရေးသွင်းခြင်း။

၈။        သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းဌာနခွဲများမှ တင်ပြ တောင်းခံလာသော အသုံးစရိတ်များ စိစစ်၍ ပေးငွေပြေစာ  TF131 ရေးဆွဲခြင်း၊ မှတ်တမ်းရေးသွင်းခြင်း၊ စိစစ်ပေးချေခြင်း၊ ဘဏ်ပေး ငွေ ဌစ-၈ ရေးသွင်းခြင်း။

၉။        ဝင်ငွေနှင့်အသုံးစရိတ်များအတွက် ငွေစာရင်းခေါင်းစဉ်အခြေပြစာရင်း ဌစ-၉ ရေးဆွဲခြင်း။

၁၀။       လစဉ် ငွေစာရင်းရှင်းတမ်း ဌစ-၁၀ ရေးသွင်းခြင်း။

၁၁။       လစဉ် ဘဏ်နှင့်ကိုက်ညှိချက်စာရင်း ဌစ-၁၁ ရေးသွင်းခြင်း။

၁၂။       ကြွေးမြီနှင့်အပ်ငွေအတွက် အပေါင်းအနှုတ်စာရင်း ဌစ-၁၂ ရေးသွင်းခြင်း။

၁၃။       အသေးသုံးငွေစာရင်းစာအုပ် ဌစ-၁၃ ရေးသွင်းခြင်း။

၁၄။       ကြိုတင်ထုတ်ပေးငွေမှတ်တမ်းစာအုပ် ဌစ-၁၄ ရေးသွင်းခြင်း။

၁၅။       အပ်ငွေမှတ်ပုံတင်စာအုပ် ဌစ-၁၅ ရေးသွင်းခြင်း။

၁၆။       ယာယီစာရင်းများအတွက် မှတ်ပုံတင်စာအုပ် ဌစ-၁၆ ရေးသွင်းခြင်း။

၁၇။       လစဉ် လချုပ်စာရင်းများ ရေးဆွဲ၍  ရုံးချုပ်သို့ ပေးပို့ရခြင်း။

၁၈။       (၆)လ တစ်ကြိမ် စာရင်းအစစ်ဆေးခံရခြင်း။