ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်တွင် လက်လီ/လက်ကားမှတ်ပုံတင်နှင့် လုပ်ငန်းရည်ရွယ်ချက်များ မှတ်ပုံတင်မှုအခြေအနေ

Tue, 09/13/2022 - 09:50 -- eiprdep
ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်တွင် လက်လီ/လက်ကားမှတ်ပုံတင်နှင့် လုပ်ငန်းရည်ရွယ်ချက်များ မှတ်ပုံတင်မှုအခြေအနေ
                                                                                                                                                                    ရက်စွဲ (၁၃.၉.၂၀၂၂)
စဉ် အကြောင်းအရာ လက်လီ/လက်ကား
မှတ်ပုံတင်ပြီး ကုမ္ပဏီ
ပသကတွင် မှတ်ချက်
လုပ်ငန်းရည်ရွယ် ချက်မှတ်ပုံတင်ပြီး လုပ်ငန်းရည်ရွယ် ချက်မှတ်ပုံတင်ရန် ကျန် ပသက မှတ်ပုံတင် မပြုလုပ်ရသေး
နိုင်ငံခြားသားအပြည့်အဝဆောင်ရွက်သည့်ကုမ္ပဏီ ၄၈ ၂၄ ၂၄    
မြန်မာနိုင်ငံသားနှင့် နိုင်ငံခြားသားပေါင်းစည်း ဆောင်ရွက်သည့်ကုမ္ပဏီ ၄၄ ၁၅ ၂၉    
မြန်မာနိုင်ငံသားအပြည့်အဝဆောင်ရွက်သည့်ကုမ္ပဏီ ၂၁ ၂၀    
  စုစုပေါင်း ၁၁၃ ၄၀ ၇၃