ပြည်တွင်းပြည်ပရွှေဈေးကွက် အခြေအနေများ

Thu, 05/09/2013 - 05:32 -- admin

၁၂-၁-၂၀၁၃ မ၁၈-၁-၂၀၁၃ ‌နေ့ထိ ပြည်တွင်းပြည်ပရွှေဈေးကွက် အခြေအနေ

မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါ သည်-
 

စဉ် အကြောင်းအရာ ငွေကြေး ၁၂-၁-၁၃ ၁၃-၁-၁၃ ၁၄-၁-၁၃ ၁၅-၁-၁၃ ၁၆-၁-၁၃ ၁၇-၁-၁၃ ၁၈-၁-၁၃
ရန်ကုန် ကျပ်/ ၇၆၆၂၀၀ ၇၆၆၂၀၀ ၇၆၃၄၀၀ ၇၆၅၄၀၀ ၇၆၇၈၀၀ ၇၆၆၀၀၀ ၇၆၉၀၀၀
လန်ဒန် USD/ ၁၆၇၃.၃၉ ၁၆၇၃.၃၉ ၁၆၆၅.၅၀ ၁၆၇၂.၅၄ ၁၆၈၂.၃၈ ၁၆၇၉.၅၇ ၁၆၉၀.၆၁

အောင်စ