ပြည်ကုလားပဲဈေး ဆက်လက်ကျဆင်း

Tue, 11/29/2011 - 07:18 -- Anonymous (not verified)

ပြည်ကုလားပဲဈေးမှာ ယခင်တစ်ပတ်က တစ်တင်း ၁၉၂၀၀ ကျပ်ဖြင့် အရောင်းအဝယ်ရှိပြီး ယခု တစ်ပတ်တွင် တစ်တင်း ၁၈၅၀၀ ကျပ်ဖြင့် တစ်တင်း ၁၀၀၀ နီးပါးခန့် ဈေးအေးသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒေသတွင်း ခွဲစက်သမားများမှ ပုံမှန်အဝယ်ရှိပြီး ကုလားပဲမှာ ယခုနှစ်အတွင်း တစ်တင်း ၂၀၀၀၀ ကျပ်ဝန်းကျင်ဖြင့်