ကံပိုင်တည်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ဇွန်လကုန်သွယ်မှုလျာထားချက်မှာ ပို့ကုန်(၄.၀၀၀) ဒေါ်လာသန်းနှင့် သွင်းကုန် (၁.၀၀၀) ဒေါ်လာသန်းဖြင့် စုစုပေါင်း (၅.၀၀၀) ဒေါ်လာသန်း ဖြစ်ပြီး ဇွန်လ(၁၀) ရက်နေ့ထိအမှန်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုမှာ ပို့ကုန်(၇.၂၅၅) ဒေါ်လာသန်း၊ သွင်းကုန် (၄.၆၀၁) ဒေါ်လာသန်း၊ စုစုပေါင်း(၁၁.၈၅၆ )ဒေါ်လာသန်းဖြစ်သဖြင့် ကုန်သွယ်မှုလျာထားချက်အပေါ် (၂၃၇.၁၂၇%) ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

                     ဇွန်လ (10) ရက်နေ့ထိ ပို့ကုန်အမယ်များအနေဖြင့် တစ်သျှူးငှက်ပျော၊ ငရုတ်ခြောက်၊ ကြက်သွန်နီ၊ ချဉ်ပေါင်ဖာလာ၊ သရက်ပြားချောက်၊ ပဲမျိုးစုံ၊ ကော်ဖီစေ့၊ ကွမ်းသီးအစို၊ အလူမီနီယံဖြတ်စ၊ ခဲစက္ကူနှင့် မကျည်းသီး(အစေ့ပါ) တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါသည်။ သွင်းကုန်အမယ်များအနေဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပစ္စည်း များ၊ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ၊ လူသုံးကုန်အဝတ်အထည်များ၊ သစ်သီး များနှင့် စက်သုံးဆီများတင်သွင်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။

                     ကံပိုင်တည်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း၏ ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၉) ရက်မှ (၁၀) ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန် ပိုင်းတွင် အဓိကပို့ကုန်ဖြစ်သည့် တစ်သျှူးငှက်ပျောတင်ပို့မှုအနေဖြင့် ဈေးနှုန်းတစ်တန်လျှင် (၂၅၃၀) ယွမ်/ (၃၄၇)ဒေါ်လာတို့ဖြင့် တန်ချိန် (၃၂၅) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၁၁၃) ဒေါ်လာသန်း၊ ငရုတ်ခြောက် တန်ချိန် (၂၄.၂) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၃၆) ဒေါ်လာသန်း၊ ကြက်သွန်နီ တန်ချိန် (၅၃၄.၇) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၂၁၂) ဒေါ်လာသန်း၊ ချဉ်ပေါင်ဖာလာ တန်ချိန် (၉၀.၃)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၁၈၀) ဒေါ်လာသန်း၊  ကွမ်းသီးအစို တန်ချိန် (၅) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၈) ဒေါ်လာသန်းနှင့် ပဲမျိုးစုံ တန်ချိန် (၁၀၈၈)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၈၄၂) တို့တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါသည်။ အများဆုံးသွင်းကုန်ပစ္စည်းများမှာ သံကြိုးခွေ၊ Hollow Pipe ၊ Iron Pipe၊ ကြွေးပြား၊ ကားတာယာ၊ လိမ္မော်သီး၊ ပန်းသီး၊ သစ်တော်သီး၊ လူသုံးအဝတ်အထည်များနှင့် စက်သုံးဆီပစ္စည်းများဖြစ်ပြီး ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုပစ္စည်းတန်ချိန် (၆၈.၈၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၁၆၈)ဒေါ်လာသန်း၊ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်း တန်ချိန် (၂၄၀.၁၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၈၁၀) ဒေါ်လာသန်းနှင့် လူသုံးကုန်ပစ္စည်း တန်ချိန် (၂၁၆.၄၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၁၈၃) ဒေါ်လာသန်းတို့ တင်သွင်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။

               မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းအနေဖြင့် ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၅) ရက်နေ့ မှ (၈) ရက်နေ့ အထိ ပို့ကုန်တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၈၂၂၀)သန်း၊ သွင်းကုန်တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၁၅၇) သန်း၊ စုစုပေါင်းကုန်သွယ်မှုပမာဏ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၈၃၇၇) သန်း ကုန်သွယ်မှုဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါ သည်။

              မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ မှ ဇွန်လ (၅) ရက်နေ့မှ (၈) ရက်နေ့အထိ လယ်ယာထွက် ကုန်ပစ္စည်းအနေဖြင့်  ငရုတ်သီး (၃၀.၂) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၂၃၃) ဒေါ်လာသန်း၊ ငှက်ပျောသီး (၂၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၆၁) ဒေါ်လာသန်း၊ ကြက်သွန်နီ (၁၉၅.၄) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၁၀၆၅) ဒေါ်လာသန်း ရေထွက် ကုန်ပစ္စည်းအနေဖြင့် ငါးမျိုးစုံ၊ ပုစွန်၊ ကဏန်း၊ ကင်းမွန်နှင့် အခြားရေထွက်ပစ္စည်းများ (၄၁၅.၄၃၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၆၈၆၁) ဒေါ်လာသန်း တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါသည်။ သွင်းကုန် တင်သွင်းမှုအနေဖြင့် သစ်သီး (၁၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၂၄) ဒေါ်လာသန်း၊ ကျောက်ပြား (၂၉.၅)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၅၇)ဒေါ်လာသန်း၊ ငါးသေတ္တာ ဘူးခွံ (၅) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၁၆)  ဒေါ်လာသန်း၊ ဖိနပ် (၃၁၂၀၀) ရံ၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၃၆) ဒေါ်လာသန်း၊ ကော်စေ့ (၆.၅) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၂၄) ဒေါ်လာသန်း တင်သွင်းခဲ့ပါသည်။

              မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း အဓိကတင်ပို့လျက်ရှိသည့်        ပို့ကုန်ပစ္စည်းများ၏ (၁) တန် ဈေးနှုန်းများမှာ ငါးမျိုးစုံ (၁၀၅၅.၉၇၀)ဒေါ်လာနှုန်း၊ ပုစွန် (၁၄၉၄၉.၄၉၁) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ကဏန်း (၂၄၅၇.၈၉၄) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ကင်းမွန်(၁၆၃၂.၉၅၀) ဒေါ်လာနှုန်း၊  ငရုတ်သီး (၇၇၁.၅) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ငှက်ပျောသီး (၃၀၅) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ကြက်သွန်နီ (၅၄၅) ဒေါ်လာနှုန်း ဖြစ်ပါသည်။

              မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းအဓိကတင်သွင်းလျက်ရှိသည့် သွင်းကုန်ပစ္စည်းများ၏ (၁) တန် ဈေးနှုန်းမှာ - သစ်သီး (၂၄၀) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ကျောက်ပြား (၁၉၃.၂၂) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ငါးသေတ္တာဘူးခွံ (၃၂၀) ဒေါ်လာနှင်း၊ ဖိနပ် (၀.၁၂) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ကော်စေ့ (၃၆၉) ဒေါ်လာနှုန်း ဖြစ်ပါသည်။

              မြိတ်မှ မောတောင်သို့ ကုန်စည်သယ်ယူစရိတ်အနေဖြင့် ယာဉ် (၁) စီးလျှင် ကုန်ကျစ် (၇၀၀,၀၀၀) ကျပ်နှင့် ကုန်ပွ (၇၀၀,၀၀၀) ကျပ် ဝန်းကျင်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။ လက်ရှိတွင် မြိတ် - တနင်္သာရီ - မောတောင် ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်း ကောင်းမွန်လျက်ရှိပါသည်။

                ကော့သောင်းကုန်သွယ်ရေးစခန်းသည် တစ်ဖက်ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ရေထွက်ပစ္စည်းများကို FOB စနစ်ဖြင့် အဓိကတင်ပို့နေသော ပို့ကုန်အသာစီးရသည့် စခန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဓိကဖြစ်သည်။

              ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ကုန်သွယ်မှုလျာထားချက်မှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၈.၀၀၀) သန်းဖြစ်ပြီး (၈-၆-၂၀၂၄) ရက်နေ့ထိ အမှန်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၆.၂၉၀) သန်း ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ သဖြင့် လျာထားချက်အပေါ် (၃၄.၉၄၄ %) ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

            ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၄ ရက်နေ့မှ၈ ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်တန်ချိန် (၃၇၂၉.၈၃၄) တန်၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ(၂.၈၂၄)သန်းနှင့် သွင်းကုန် (၃၇၇၁.၄၉၄) တန်၊(၂၇၀၀၂၃.၇၀၀)2U၊ (၃၇၅) BBL၊ (၂၁၁၉၃၆) 2U၊ (၈၆၀၇) U၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂.၄၁၈) သန်းဖြစ်ပြီး ကုန်သွယ်မှုပမာဏမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၅.၂၄၂) သန်း ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

            ပို့ကုန်ပိုင်းအနေဖြင့်၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၄ ရက်နေ့မှ ၈ ရက်နေ့အထိ ရေထွက်ကုန်ပစ္စည်း အုပ်စုတွင် (၃၃၆.၆၃၄) တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၃၉၁) သန်း၊ လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်း အုပ်စုတွင် (၁၄၆၀.၅၀၀) တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၃၉၀) သန်းနှင့် အခြားပစ္စည်းအုပ်စုတွင် (၁၉၃၂.၇၀၀)တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂.၀၄၃) သန်း၊ စုစုပေါင်းတန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂.၈၂၄) သန်း တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ပို့ကုန်တိုးမြှင့်ရေးအဓိက ဆောင်ရွက် လျက်ရှိရာ ပြောင်းသီးနှံအား တစ်ဘက်ထိုင်းနိုင်ငံမှ Quota  ကာလအနေဖြင့် နှစ်စဉ် ဖေဖော်ဝါရီလ (၁) ရက်မှ ဩဂုတ်လ (၃၁) ရက်နေ့ အထိ ခွင့်ပြုထားသဖြင့် မိမိနိုင်ငံထွက်ပြောင်းများကို ပင်လယ်ရေကြောင်း ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းများမှတစ်ဆင့် ရနောင်းဆိပ်ကမ်းသို့ တိုက်ရိုက်တင်ပို့လျက်ရှိသကဲ့သို့ နယ်စပ်လမ်းကြောင်း ကော့သောင်းမှတစ်ဆင့် တင်ပို့မှုများလည်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၈) ရက်နေ့အထိ နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှု အနေဖြင့် ကော့သောင်းမှ ရနောင်းသို့ ပြောင်းတန်ချိန် (၃၉၅၉၇.၈၂၉) တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန် ဒေါ်လာ (၈.၉၄၁) သန်းအား တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါသည်။

                  မြိတ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဇွန် (၄) ရက်နေ့မှ (၈) ရက်နေ့အတွင်း ပို့ကုန်  ပြောင်း (၁) တန်လျှင် (၂၂၅)ဒေါ်လာနှုန်းဖြင့် (၂၇၀၀) တန် ၊ တန်ဖိုး (၀.၆၀၈) ဒေါ်လာသန်းအား ရေလမ်းကြောင်းဖြင့်လည်းကောင်း ငါးကြိတ်သား (၁) တန်လျှင် (၁၈၄၆) ဒေါ်လာနှုန်းဖြင့် (၇.၂) တန် ၊ တန်ဖိုး (၀.၀၁၃) ဒေါ်လာသန်း၊ ငါးမှုန့် (၁) တန်လျှင် (၉၀၇)ဒေါ်လာနှုန်းဖြင့် (၇၅၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၆၈၀)ဒေါ်လာသန်းအား ကားလမ်းကြောင်းဖြင့်လည်းကောင်း စုစုပေါင်း ပို့ကုန်တန်ဖိုး (၁.၃၀၁) ဒေါ်လာသန်းအား ထိုင်းနိုင်ငံသို့ တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါသည်။  မြိတ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ မောတောင် ကုန်သွယ်ရေးစခန်း အထိကုန် (၁)တန်လျှင် ကားခ (ကုန်ကျစ်) ၁၀၀၀၀ဝိ/- (ကျပ်တစ်သိန်းခန့်) ရှိကြောင်း သိရှိရပြီး ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းအနေဖြင့် မြိတ် - ထားဝယ် - ရန်ကုန် လမ်းကြောင်းကောင်းမွန်လျက်ရှိကြောင်း သိရှိရပါ သည်။

                 မြိတ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဇွန် (၄) ရက်နေ့မှ (၈) ရက်နေ့အတွင်း သွင်းကုန် ဒီဇယ်ဆီ (၁) တန်လျှင် (၈၅၀) ဒေါ်လာနှုန်းဖြင့် (၁၅၀) တန် ၊ တန်ဖိုး (၀.၁၂၈) ဒေါ်လာသန်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပစ္စည်း (၆၄၂.၅၂၈) တန်၊ (၆၈၄၇၂) M2၊ တန်ဖိုး (၀.၃၉၉) ဒေါ်လာသန်း၊ လူသုံးကုန်ပစ္စည်း (၁၀၂၇၀) U၊ တန်ဖိုး (၀.၀၇၈) ဒေါ်လာ သန်း စုစုပေါင်းသွင်းကုန်တန်ဖိုး (၀၀.၆၀၅) ဒေါ်လာသန်း အားတင်သွင်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။

                    တာချီလိတ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ ယခုအပတ် (၁-၆-၂၀၂၄ မှ ၇-၆-၂၀၂၄) ရက်နေ့ထိ ပို့ကုန် တင်ပို့မှုအနေဖြင့် ပြောင်း (၁၆,၇၅၄.၈၄၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၃.၉၂၃) ဒေါ်လာသန်း၊ ကြက်သွန်နီ (၁၂၇.၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၇၀) ဒေါ်လာသန်း၊ ကြက်သွန်ဖြူ (၃၀၁.၀၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၅၇၃) ဒေါ်လာသန်း၊ လိမ္မော်သီး (၇၉.၂၀၀)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၁၁) ဒေါ်လာသန်း၊ ကော်ဖီစေ့ (၃၄.၀၀၀)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၈၇) ဒေါ်လာသန်း၊ လက်ဖက်ခြောက် (၃၃.၆၀၀)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၁၈) ဒေါ်လာသန်း၊ ဝဥခြောက် (၁၅.၀၀၀)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၂၅) ဒေါ်လာသန်း၊ MANGANESE DIOXIDE (၂၄၀.၀၀၀)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၂၂) ဒေါ်လာသန်း၊ ပလပ်စတစ်ဖြတ်စ (၅၀.၀၀၀)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၂၃) ဒေါ်လာသန်းနှင့် စက္ကူဖြတ်စ (၁၈၄.၀၀၀)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၂၁) ဒေါ်လာသန်း အပါအဝင် ပို့ကုန်တန်ဖိုး (၄.၇၇၃) ဒေါ်လာသန်း တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါသည်။ တစ်ပတ်အတွင်း ပျမ်းမျှငွေလဲနှုန်း အနေဖြင့် ကျပ် (၁) သိန်းလျှင် (၈၅၇.၁၄၀) ဘတ် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။

                 တာချီလိတ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းအနေဖြင့် စက်သုံးဆီ၊ ဘိလပ်မြေနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးသုံး ပစ္စည်းများ အဓိကတင်သွင်းလျက်ရှိရာ ယခုအပတ်(၁-၆-၂၀၂၄ မှ ၇-၆-၂၀၂၄) တွင် ဓာတ်ဆီ (၂,၀၉၃) BBL၊ တန်ဖိုး (၀.၂၁၀) ဒေါ်လာသန်း၊ ဒီဇယ် (၂,၆၂၀) BBL ၊ တန်ဖိုး (၀.၂၈၅) ဒေါ်လာသန်း၊ ဘိလပ်မြေ (၀.၂၀၇) ဒေါ်လာသန်း၊ မော်တော်ယာဉ်နှင့် မော်တော်ယာဉ်ပစ္စည်းများ (၀.၀၃၅) ဒေါ်လာသန်း၊ လယ်ယာသုံး နောက်တွဲယာဉ်နှင့် အခြားယာဉ်များ (၀.၅၄၆) ဒေါ်လာသန်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ (၀.၁၉၉) ဒေါ်လာသန်း၊ စက်ဆီချောဆီ (၀.၀၁၃) ဒေါ်လာသန်း၊ ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများ (၀.၀၁၀) ဒေါ်လာသန်း၊ သုတ်ဆေးနှင့် ပေါလစ်များ (၀.၀၁၆) ဒေါ်လာသန်း၊ ပလပ်စတစ်ကုန်ကြမ်း ပစ္စည်းများ (၀.၀၄၉) ဒေါ်လာသန်း၊ တာယာနှင့် ကျွတ်များ (၀.၀၀၃) ဒေါ်လာသန်း၊ အလှကုန်ပစ္စည်းမျိုးစုံ (၀.၀၀၄) ဒေါ်လာသန်း၊ မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ (၀.၀၁၃) ဒေါ်လာသန်းနှင့် အခြားပစ္စည်း (၀.၂၃၄) ဒေါ်လာသန်း အပါအဝင် သွင်းကုန် တန်ဖိုး (၁.၈၂၄) ဒေါ်လာသန်း တင်သွင်းခဲ့ပါသည်။

Pages