၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၅ ရက်နေ့

              မူဆယ် (၁၀၅) မိုင်ကုန်သွယ်ရေးဇုန်အနေဖြင့် (24-9-၂၀၂၃) ရက်နေ့တွင် ပို့ကုန်တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (0.940)သန်း၊ သွင်းကုန်တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (2.803) သန်း၊ ကုန်သွယ်မှုပမာဏ ကန်ဒေါ်လာ(3.743) သန်း ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်။

              အများဆုံးအမှန်တင်ပို့ခဲ့သည့် ပို့ကုန်ပစ္စည်းများမှာ ငါးရှဉ့် (56.32၀) တန်၊ တန်ဖိုးကန် ဒေါ်လာ(0.169)သန်း၊ကြက်သွန်နီ(၁၆၉.၀၀၀) တန်၊ တန်ဖိုးကန်ဒေါ်လာ (၀.၁၀၂) သန်း၊ ကြေးနီ (၃၄.၀၀၀)တန်၊တန်ဖိုးကန်ဒေါ်လာ(၀.၀၉၆) သန်း၊ ရော်ဘာ(၆၈.၀၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၈၁)သန်း၊မိကျောင်းကွမ်းဖတ်စေ့(၇၂.၈၀၀)တန်၊တန်ဖိုးကန်ဒေါ်လာ(၀.၀၆၉)သန်း၊ကဏန်း (၁၈.၀၅၀) တန်၊ တန်ဖိုး(၀.၀၆၉)ဒေါ်လာသန်း၊ လျှော်ဖြူ(၃၄.၀၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၆၄)သန်း၊ကွမ်းသီးလုံး(၄၁.၆၀၀)တန်၊တန်ဖိုးကန်ဒေါ်လာ(၀.၀၆၂)သန်း၊ ဆန်ကွဲ(၁၃၆.၀၀၀) တန် ၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၅၆) သန်းနှင့် မြေထောက်ပဲ (၃၄.၀၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၅၀) ဒေါ်လာသန်းတို့ဖြစ်သည်။

အများဆုံး အမှန်တင်သွင်းခဲ့သည့် သွင်းကုန်ပစ္စည်းများမှာ ယာဉ်နှင့် ယာဉ်ယန္တရားများ တန်ဖိုးကန်ဒေါ်လာ (၁.၇၅၉) သန်း၊ SKD စနစ်ဖြင့် တင်သွင်းသည့် မော်တော်ဆိုင်ကယ်အပို ပစ္စည်း တန်ဖိုးကန်ဒေါ်လာ (၀.၂၂၀)သန်း၊ ပဲမှုန့်တန်ဖိုးကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၉၅)သန်း၊ သံချောင်း တန်ဖိုးကန်ဒေါ်လာ(၀.၀၄၅)သန်း၊ကာဗွန်မှုန့်တန်ဖိုးကန်ဒေါ်လာ(၀.၀၃၉) သန်း၊ ပန်းသီးတန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၃၉) သန်း၊ ကော်စေ့ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၃၁) သန်း၊ ဆေးသကြားတန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ(၀.၀၃၀)သန်း၊အလူမီနီယံတံခါးဘောင်တန်ဖိုးကန်ဒေါ်လာ(၀.၀၂၆) သန်းနှင့်ဘိလပ် မြေအိတ်ခွံ တန်ဖိုးကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၂၁) သန်းတို့ဖြစ်သည်။

၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ(၁) ရက်နေ့မှ (၂၄) ရက်နေ့ထိ ပို့ကုန်တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၂၉.၈၈၂)သန်း၊ သွင်းကုန်တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၅၀.၅၆၆) သန်း၊ ကုန်သွယ်မှုတန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၈၀.၄၄၈)သန်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ လက်ရှိတွင်ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းကောင်းမွန် လျက်ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။

အတက်ကုန်မန္တလေးမှ ကျိန်စမ်းကျော့သို့ ကားခတစ်ပိဿာလျှင်ကျပ် ၂၀၀/- နှုန်းဖြစ်ပါ သည်။ အဆင်းကုန် ကျိန်စမ်းကျော့မှ မန္တလေးသို့ ကားခကုန်ကျစ်တစ်ပိဿာလျှင် ၂၀၀/- ကျပ် နှုန်း၊ ကုန်ပွ တစ်ပိဿာလျှင် ကျပ် ၂၅၀/- မှ ကျပ် ၃၀၀/- နှုန်းခန့် ရှိသည်။

(၂၄-၉-၂၀၂၃) ရက်နေ့အတွင်း အများဆုံးတင်ပို့ခဲ့သည့် ပို့ကုန်ပစ္စည်းများအား  ငါးရှဉ့် (၁) တန်လျှင် ကန်ဒေါ်လာ(၃၀၀၁.၃၂၂) နှုန်း ၊ ကြက်သွန်နီ (၁) တန်လျှင် ကန်ဒေါ်လာ (၆၀၄.၈၂၁) နှုန်း၊ ကြေးနီ (၁) တန်လျှင် ကန်ဒေါ်လာ (၂၈၂၆.၀၅၉) နှုန်း၊ ရော်ဘာ (၁) တန်လျှင်ကန်ဒေါ်လာ (၁၁၉၇.၁၆၉)နှုန်း၊မိကျောင်းကွမ်းဖတ်စေ့ (၁)တန်လျှင်ကန်ဒေါ်လာ(၉၄၉.၀၆၂)နှုန်း၊ကဏန်း(၁) တန်လျှင်ကန်ဒေါ်လာ(၃၇၉၉.၉၆၇)နှုန်း၊လျှော်ဖြူ (၁) တန်လျှင် ကန်ဒေါ်လာ (၁၈၇၄.၉၀၃) နှုန်း၊ ကွမ်းသီးလုံး (၁) တန်လျှင် ကန်ဒေါ်လာ (၁၄၉၆.၃၅၉)နှုန်း ၊ ဆန်ကွဲ(၁) တန်လျှင် ကန်ဒေါ်လာ (၄၁၁.၁၆၃)နှုန်း၊မြေထောက်ပဲ (၁)တန်လျှင် ကန်ဒေါ်လာ(၁၄၆၉.၃၅၉) နှုန်း တင်ပို့နိုင်ခဲ့သည်။

(၁၈-၉-၂၀၂၃) ရက်နေ့ မှ (၂၄-၉-၂၀၂၃) ရက်နေ့အတွင်း အများဆုံး အမှန်တင်ပို့ခဲ့သည့် ပို့ကုန်ပစ္စည်းများမှာ ငါးရှဉ့် (၃၈၁.၁၆၀) တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၁.၁၄၆) သန်း၊ ခဲသွပ်အ ရောသတ္တု(၁၄၅၃.၅၀၀)တန်၊ တန်ဖိုးကန်ဒေါ်လာ(၀.၈၅၁)သန်း၊ကဏန်း(၁၅၄.၇၇၅)တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၅၉၁)သန်း၊ ကြက်သွန်နီ (၉၉၃.၅၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ(၀.၅၈၂)သန်း၊ ကြေးနီ (၁၇၁.၅၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၄၈၅) သန်း ၊  မြေထောက်ပဲ(၃၀၃.၅၀၀) တန်၊တန်ဖိုးကန် ဒေါ်လာ (၀.၄၄၆)သန်း၊ ရော်ဘာ (၂၄၂.၅၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၂၉၀) သန်း၊ မိကျောင်းကွမ်းဖတ်စေ့ (၃၀၅.၅၂၀) တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၂၉၀) သန်း ၊ သကာရည် (၈၂၉.၀၀၀)တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ(၀.၂၅၉) သန်းနှင့် လျှော်ဖြူ (၁၃၇.၀၀၀) တန်၊ တန်ဖိုးကန် ဒေါ်လာ(၀.၂၅၃) သန်းတို့ဖြစ်သည်။

(၁၈-၉-၂၀၂၃)ရက်နေ့မှ (၂၄-၉-၂၀၂၃) ရက်နေ့အတွင်း အများဆုံးအမှန်တင်သွင်းခဲ့သည့် သွင်းကုန်ပစ္စည်းများမှာယာဉ်နှင့် ယာဉ်ယန္တရားများတန်ဖိုးကန်ဒေါ်လာ(၄.၅၈၇)သန်း၊ SKDစနစ် ဖြင့် တင်သွင်းသည့် မော်တော်ဆိုင်ကယ်အပိုပစ္စည်း တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၇၄၁) သန်း၊ ဒီဇယ် ဆီတန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၃၀၂) သန်း၊ ဓာတ်ဆီ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၂၈၅) သန်း၊ သံဘောင် တန်ဖိုးကန်ဒေါ်လာ(၀.၁၉၉)သန်း၊ပန်းသီး တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ(၀.၁၈၄) သန်း၊ သံချောင်း တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ(၀.၁၃၃) သန်း၊  ပဲမှုန့် တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၉၅) သန်း ၊ ပိုးသတ်ဆေးတန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၈၇) သန်းနှင့် စတီးပြား တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၈၃) သန်းတို့ဖြစ်သည်။

(၁၈-၉-၂၀၂၃) ရက်နေ့ မှ (၂၄-၉-၂၀၂၃) ရက်နေ့အတွင်း အများဆုံးတင်ပို့ခဲ့သည့် ပို့ကုန် ပစ္စည်းများအားငါးရှဉ့်(၁) တန်လျှင် ကန်ဒေါ်လာ(၃၀၀၅.၅၃၁) နှုန်း၊ ခဲသွပ်အရောသတ္တု (၁) တန် လျှင်ကန်ဒေါ်လာ (၅၈၅.၅၇၁) နှုန်း၊ ကဏန်း (၁)တန်လျှင် ကန်ဒေါ်လာ (၃၈၁၉.၉၆၄) နှုန်း၊ ကြက်သွန်နီ (၁) တန်လျှင် ကန်ဒေါ်လာ (၅၈၅.၆၇၅) နှုန်း၊ ကြေးနီ (၁) တန်လျှင် ကန်ဒေါ်လာ (၂၈၂၆.၉၇၆)နှုန်း၊မြေထောက်ပဲ(၁) တန်လျှင် ကန်ဒေါ်လာ (၁၄၆၉.၈၈၂) နှုန်း၊ ရော်ဘာ (၁) တန် လျှင်ကန်ဒေါ်လာ(၁၁၉၇.၅၂၂)နှုန်း၊မိကျောင်းကွမ်းဖတ်စေ့(၁)တန်လျှင် ကန်ဒေါ်လာ (၉၅၀.၄၅၆) နှုန်း၊သကာရည်(၁)တန်လျှင် ကန်ဒေါ်လာ (၃၁၂.၃၅၅) နှုန်း၊ လျှော်ဖြူ (၁) တန်လျှင် ကန်ဒေါ်လာ (၁၈၄၃.၉၉၇) နှုန်းဖြင့် တင်ပို့နိုင်ခဲ့သည်။

လက်ရှိကာလအနေဖြင့် မန္တလေး-လားရှိုး-မူဆယ် ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်း ကောင်းမွန် လျက်ရှိသည်။

၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့

               ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ လျာထားချက်မှာ ပို့ကုန် (၁.၅၀၀) ဒေါ်လာသန်း၊ သွင်းကုန် (၀.၀၄၀) ဒေါ်လာသန်း၊ ကုန်သွယ်မှုပမာဏ (၁.၅၄၀) ဒေါ်လာသန်းဖြစ်ပြီး စက်တင်ဘာလ (၁-၉-၂၀၂၃မှ၁၉-၉-၂၀၂၃ထိ) အမှန်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုမှာပို့ကုန် (၁.၀၂၂)ဒေါ်လာသန်း၊ သွင်းကုန် (၀.၀၀၄) ဒေါ်လာသန်း၊ ကုန်သွယ်မှုပမာဏ (၁.၀၂၆) ဒေါ်လာသန်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီး လျာထားချက်အပေါ် (၆၆.၆၂%) ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။

              မောင်တောကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ တစ်ဖက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသို့ လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်း များ၊ ရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် စက်မှုကုန်ချောပစ္စည်းများကို အဓိကတင်ပို့လျက်ရှိပါတယ်။ စက်တင်ဘာလ (၁-၉-၂၀၂၃ မှ၁၉-၉-၂၀၂၃ထိ) တင်ပို့ခဲ့သည့်ကုန်ပစ္စည်းများမှာ လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းမှာချင်း(အစို) (၁၃၂) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၂၆) ဒေါ်လာသန်း၊ ကွမ်းသီး(၄၁၂.၅၀)တန်၊ တန်ဖိုး(၀.၁၉၃)ဒေါ်လာသန်း၊ ဒညင်းသီး (၃၄) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၁၀)ဒေါ်လာသန်း၊ အုန်းသီးခြောက် (၁၉) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၆) ဒေါ်လာသန်း၊ ထန်းလျက် (၅.၅)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၅) ဒေါ်လာသန်း၊ နနွင်းတက် (၂)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၁) ဒေါ်လာသန်း၊ ရေထွက်ပစ္စည်းမှာ ငါးမြစ်ချင်း (၄၈၆.၇၃၈)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၆၁၇)ဒေါ်လာသန်း၊ ငါးနီတူခြောက်(၂.၅) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၈) ဒေါ်လာသန်း၊ ငါးစုံလေးခြောက် (၄၈)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၃၀) ဒေါ်လာသန်း၊ ငါးခေါင်းပွ (၆၇.၅၀၈)တန်၊ တန်ဖိုး(၀.၀၉၀)ဒေါ်လာသန်း၊ ငါးကုန်းညိုခြောက် (၂)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၄)ဒေါ်လာသန်း၊ စက်မှုကုန်ချောပစ္စည်းများမှာ ဆီးယိုထုပ်(၁၇)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၆) ဒေါ်လာသန်း၊ ထွန်းရွှေဝါလိမ်းဆေး (၂.၅)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၁) ဒေါ်လာသန်း၊ သနပ်ခါးခဲ (၈.၅)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၄) ဒေါ်လာသန်း၊ မုန့်ဖတ်ခြောက်(၁)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၁) ဒေါ်လာသန်း၊ ဆန်ကြာဆံ (၁.၅)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၂) ဒေါ်လာသန်းတင်ပို့ခဲ့ပါတယ်။ သွင်းကုန်အပိုင်းတွင် စက်တင်ဘာလ (၁-၉-၂၀၂၃ မှ ၁၉-၉-၂၀၂၃)ထိ တင်သွင်းခဲ့သည့်ကုန်ပစ္စည်းများမှာ Plastic Pipe (၁၇၀၀)Kg ၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၃) ဒေါ်လာသန်း၊  Aluminium Water Pot (၃၀၀)Kg ၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၁) ဒေါ်လာသန်း၊ Men's T-Shirt (၅၀၀)U ၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၁)ဒေါ်လာသန်း တင်သွင်းခဲ့တယ်။

              မောင်တောကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ အများဆုံးတင်ပို့သည့် ပို့ကုန်ပစ္စည်းများ၏ ဈေးနှုန်းများမှာ ချင်း(အစို) (၁)တန်လျှင်(၂၀၀)ဒေါ်လာ၊ ဒညင်းသီး(၁)တန်လျှင်(၃၀၀)ဒေါ်လာ၊ ငါးမြစ်ချင်း (၁)တန်လျှင် (၁၂၆၆)ဒေါ်လာ၊ ငါးခေါင်းပွ (၁)တန်လျှင် (၁၃၀၆)ဒေါ်လာ၊ ငါးစုံလေးခြောက်(၁)တန်လျှင် (၆၃၀) ဒေါ်လာ၊ ဆီးယိုထုတ် (၁)တန်လျှင်  (၃၃၀)ဒေါ်လာ၊ ငါးနီတူခြောက် (၁)တန်လျှင် (၃၁၅၀)ဒေါ်လာ၊ ငါးကုန်းညိုခြောက် (၁)တန်လျှင် (၁၈၃၀)ဒေါ်လာ၊ ကွမ်းသီး (၁)တန်လျှင် (၁၀၀၀)ဒေါ်လာ၊ ထွန်းရွှေဝါ လိမ်းဆေး (၁)တန်လျှင် (၅၀၀)ဒေါ်လာ၊ သနပ်ခါးခဲ(၁)တန်လျှင် (၅၀၀)ဒေါ်လာ၊ မုန့်ဖတ်ခြောက် (၁)တန်လျှင် (၁၁၀၀)ဒေါ်လာ၊ ထန်းလျက် (၁)တန်လျှင် (၈၈၀)ဒေါ်လာ၊ အုန်းသီးခြောက် (၁)တန်လျှင် (၃၁၇၀)ဒေါ်လာ၊ နနွင်းတက် (၁)တန်လျှင် (၅၆၂)ဒေါ်လာ၊ Plasitc Pipe (၁)တန်လျှင် (၁၅၀၀)ဒေါ်လာ၊ Aluminium Water Pot (၁)တန်လျှင် (၃၀၇၇)ဒေါ်လာ၊ Men's T-Shirt (၁)U (၂၁၀၀)ကျပ် ဈေးနှုန်း ရှိတယ်။

              မောင်တောကုန်သွယ်ရေးစခန်းသို့ ကုန်ပစ္စည်းများဝင်ရောက်သည့် ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်း အနေဖြင့် စစ်တွေ-ဘူးသီးတောင်-မောင်တောလမ်းကြောင်းနှင့် စစ်တွေ-အငူမော်-မောင်တော လမ်း ကြောင်းတို့ဖြစ်ပြီး ယခုအခါ စစ်တွေ-အငူမော်-မောင်တော လမ်းကြောင်းမှ ကုန်ပစ္စည်းများ အဓိကဝင် ရောက်လျက်ရှိပြီး ကညင်ချောင်း စီးပွားရေးဇုန်မှတစ်ဆင့် တစ်ဖက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ၊ တက္ကနပ်သို့ တင်ပို့လျက်ရှိသည်။

          စစ်တွေမှ မောင်တောသို့ အတက်ကုန်ကားခ တစ်ပိဿာ ကုန်ကျစရိတ်အနေဖြင့် ကုန်ကျစ် တစ်ပိဿာကျပ် (၇၀) ကျပ်၊ ကုန်ပွတစ်ပိဿာ ကျပ် (၁၁၀) ကျပ်ဈေးရှိပြီး၊ အဆင်းကုန်ကားခ ကုန်ကျစ် တစ်ပိဿာ ကျပ် (၅၀) ကျပ်နှင့် ကုန်ပွတစ်ပိဿာ ကျပ် (၈၀) ကျပ်ဈေးရှိကြောင်း သိရှိရတယ်။

မောင်တောမြို့အတွင်းအခြေခံစားကုန်ဈေးနှုန်းနှင့်

တစ်ဖက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကုန်ဈေးနှုန်း၊ ငွေလဲနှုန်း

          မောင်တောမြို့တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော အခြေခံစားကုန် ဈေးနှုန်းများမှာ ပေါ်ဆန်းမွေး (၁) အိတ် (၁၁၅၀၀၀) ကျပ်၊ ဧည့်မထ (၁) အိတ် (၇၅၀၀၀) ကျပ်၊ ကြက်သွန်နီ (၁) ပိဿာ (၄၀၀၀) ကျပ်၊ ကြက်သွန်ဖြူ (၁) ပိဿာ (၉၀၀၀) ကျပ်၊ ငရုတ်သီးခြောက် (၁) ပိဿာ (၁၈၀၀၀) ကျပ်၊ ကြက်ဥ (၃) လုံး (၁၀၀၀) ကျပ်၊ စားအုန်းဆီ (၁) ပိဿာ (၁၀၅၀၀) ကျပ်၊ တစ်ဖက် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ အခြေခံ စားကုန်ဈေးနှုန်းများမှာဆန် (အဖြူ) (၁)ကီလို (၇၅.၀၀)တာကာ၊ ကြက်သွန်နီ (၁) ကီလို (၇၅.၀၀) တာကာ၊ အာလူး (၁) ကီလို (၄၅.၀၀) တာကာ၊ခရမ်းချဉ်သီး (၁) ကီလို (၁၅၀.၀၀)တာကာ ၊ကြက်သား (၁) ကီလို (၂၉၀.၀၀)တာကာ ၊ကြက်ဥ (၁) ဒါဇင်(၁၅၅.၀၀)တာကာ ဈေးရှိကြောင်းသိရှိရပြီး (၂၀-၀၉-၂၀၂၃) ရက်နေ့ (၁၁:၀၀) အချိန် ပြင်ပ ငွေလဲနှုန်းမှာ (၁) ဒေါ်လာလျှင်(၂၈၅၀) ကျပ်၊ (၁၁၆.၈၀) တာကာ၊ ၁၀၀ ကျပ်လျှင်(၄) တာကာ၊ (၁) တာကာလျှင် (၂၈.၅၀)ကျပ် ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပါသည်။         

၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့

               မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နှစ်နိုင်ငံတို့အကြား ကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်နိုင်ရေးအတွက် မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်စပ်ရှိ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေကုန်သွယ်ရေးစခန်းနှင့် မောင်တောကုန်သွယ်ရေးစခန်းတို့ ဖွင့်လှစ် ၍ နယ်စပ်မှတစ်ဆင့် ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းများ  ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည်။

              စစ်တွေကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသို့ ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ(၁၆) ရက် နေ့မှ (၁၉)ရက်နေ့အထိ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ အမှန်တင်ပို့/တင်သွင်းစာရင်းများအရ ပို့ကုန် အမေရိကန် ဒေါ်လာ (၀.၀၈၀၇)သန်းနှင့် သွင်းကုန် အမေရိကန်ဒေါ်လာ(-)သန်း စုစုပေါင်းကုန်သွယ်မှု ပမာဏအမေရိကန် ဒေါ်လာ (၀.၀၈၀၇)သန်း ဆောင်ရွက်နိုင်မှုရှိကြောင်း သိရှိရသည်။

              တင်ပို့ခဲ့သည့်ပို့ကုန်ပစ္စည်းများအနေဖြင့် မန်ကျည်းစေ့(၁)တန်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ(၁၀၀) နှုန်းဖြင့် (၈၈)တန်၊ တန်ဖိုး(၀.၀၀၈၈) ဒေါ်လာသန်း၊ ဆီးဖတ် (၁)တန်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၁၅) နှုန်းဖြင့် (၆၅)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၇၅) ဒေါ်လာသန်း၊ ချင်းအစို (၁)တန်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၄၅၀) နှုန်းဖြင့်(၂၇)တန်၊ တန်ဖိုး(၀.၀၁၂၂) ဒေါ်လာသန်း၊ အုန်းသီးခြောက် (၁) တန်လျှင် အမေရိကန် ဒေါ်လာ (၃၀၀) နှုန်းဖြင့် (၂၄)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၇၂) ဒေါ်လာသန်း၊ ငါးမြစ်ချင်း(၁-၂) (၁) တန်လျှင် အမေရိကန် ဒေါ်လာ (၁၂၅၀)နှုန်းဖြင့် (၈.၀၁၆)တန်၊တန်ဖိုး (၀.၀၁၀၀) ဒေါ်လာသန်း၊ ငါးမြစ်ချင်း(၂-၃) (၁) တန်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၂၈၀)နှုန်းဖြင့် (၁၈.၂၄)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၂၃၃) ဒေါ်လာသန်း ငါးမြစ်ချင်း (၃-၅)(၁) တန်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ(၁၃၂၀) နှုန်းဖြင့် (၅.၃၇၆)တန်၊ တန်ဖိုး(၀.၀၀၇၁)ဒေါ်လာသန်း၊ ငါးသိုင်းခေါင်းပွ (၁) တန်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၄၀၀)နှုန်းဖြင့် (၁.၉၆၈)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၂၈) ဒေါ်လာသန်းနှင့် ဆီးယိုထုပ် (၁)တန်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂၅၀)နှုန်းဖြင့် (၇)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၁၈) ဒေါ်လာသန်းတို့ကို တင်ပို့ နိုင်ခဲ့ပြီး သွင်းကုန်ပိုင်းတွင် တင်သွင်းနိုင်မှုမရှိကြောင်း သိရှိရသည်။

              ပြင်ပငွေလဲနှုန်းအနေဖြင့် (၁)ဒေါ်လာလျှင် (၁၁၆.၅)တာကာနှင့်(၁) တာကာလျှင် (၂၈.၅၀)ကျပ် ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ ကုန်ပစ္စည်းသယ်ယူစရိတ်သည် ရန်ကုန်-စစ်တွေကားခမှာ ကုန်ကျစ် (၁)ပိဿာ (၃၅၀)ကျပ်နှင့် ကုန်ပွ(၁)ပိဿာလျှင် (၄၀၀-၄၅၀)ကျပ်ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။ စစ်တွေ-တက္ကနပ်ဖ် သင်္ဘော တင်ခမှာ (၁)ပိဿာလျှင် ကုန်ကျစ် (၁၁၀)ကျပ်ခန့်နှင့် ကုန်ပွ (၁၂၀)ကျပ်ခန့်ရှိ ကြောင်းသိရှိရသည်။

              ရန်ကုန်-စစ်တွေ ကားလမ်းမှာ မိုးရာသီ လမ်းတံတားခံနိုင်ဝန်အရ (၂၂) ဘီးကုန်ကားကြီးများ သွားလာနိုင်မှုမရှိဘဲ(၁၂)ဘီးနှင့် (၆)ဘီးယာဉ်များသာ သွားလာနိုင်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နှစ်နိုင်ငံအကြား ရေမိုင်(၇၀)ခန့် ကွာဝေးသော်လည်း ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းအခြေအနေ မှာ မိုးရာသီကာလအတွင်း ပင်လယ်ပြင် ရာသီဥတုအခြေအနေပေါ် မူတည်၍ကုန်တင်လှေများ သွားလာ လျက်ရှိသည်။

 

ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ၏ ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁၆) ရက်နေ့မှ(၁၉)ရက်နေ့အတွင်း ကုန်စည်ပေါက်ဈေး

              ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁၆) ရက်နေ့မှ (၁၉)ရက်နေ့အတွင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ၏ ဓါတ်မြေဩဇာ ပေါက်စျေးမှာ (၁)တန်လျှင် (၈၇၇၁၉.၃၀) တာကာ၊ ဘိလပ်မြေ(၁)တန်လျှင် (၁၀၅၂၆.၃၂) တာကာ၊ ဓာတ်ဆီ-၉၅ (၁)ဂါလံလျှင် (၄၂၆.၈၄)တာကာ၊ ဓာတ်ဆီ-၉၂ (၁)ဂါလံလျှင် (၃၉၈.၇၇) တာကာ၊ ဒီဇယ် (ရိုးရိုး) (၁)ဂါလံလျှင် (၄၁၄.၇၄)တာကာ၊ ဒီဇယ်(ပရီမီယမ်) (၁)ဂါလံလျှင် (၄၂၁.၇၅) တာကာနှင့် သံချောင်း(၁) တန်လျှင် (၆၁၄၀၃.၅၁)တာကာစျေးရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။ အဆိုပါနေ့ရက် အတွင်း ငွေလဲ နှုန်း မှာ (၁)တာကာလျှင် (၂၈.၅၀)ကျပ်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။

              ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသည် ၎င်းတို့နိုင်ငံ၏ လယ်ယာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများအတွက် အဓိကထား ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည့် ဓါတ်မြေသြဇာတင်ပို့မှုကို တင်းကြပ်စွာတားဆီးပိတ်ပင်လျက်ရှိကြောင်း ကုန်သည် လုပ်ငန်းရှင်များထံမှသိရှိရပါသည်။

 

၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့

              မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းအနေဖြင့် ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ( ၁၈ ) ရက်နေ့မှ ( ၁၉ ) ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၉၆၅) ဒေါ်လာသန်း၊ သွင်းကုန်တန်ဖိုး အမေရိကန် ဒေါ်လာ (၀.၀၁၂၉) ဒေါ်လာသန်း၊ စုစုပေါင်း ကုန်သွယ်မှုပမာဏ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၁၀၉၄) ဒေါ်လာ သန်း ကုန်သွယ်မှု ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်။

              မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ စက်တင်ဘာလ ( ၁၈ ) ရက်နေ့မှ ( ၁၉ ) ရက်နေ့အထိ အဓိက တင်ပို့ခဲ့သော ကုန်ပစ္စည်းများမှာ ငါးမျိုးစုံ (၄၁.၂) တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၄၇၄)သန်း၊ ရွှံ့ဂဏန်း (အရှင်) (၄.၅) တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၁၇၁)သန်း၊ ဂျင်းခရု (အရှင်) (၂.၈) တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၀၄၂)သန်း၊ ဂဏန်း(အသေ) (၀.၈)တန်၊ တန်ဖိုးကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၀၀၉)သန်း၊ ရေခူဆားနယ်  (၅.၆)တန်၊ တန်ဖိုးကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၁၀၆)သန်း၊ ကျောက်ပုဇွန် (အရှင်) (၀.၁)တန်၊ တန်ဖိုးကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၀၂)သန်း၊ ငှက်ပျောသီး (၃၀)တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၀၈၉)သန်း၊ ငရုတ်သီးစိမ်း (၀.၇)တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၀၀၆)သန်း၊ တံမြက်စည်း (၂၄၀၀၀) U၊ တန်ဖိုး ကန် ဒေါ်လာ (၀.၀၀၄၈)သန်း တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပြီး အဓိကတင်သွင်းခဲ့သော ကုန်ပစ္စည်းများမှာ ကြွေပြား (၃၂၀၀)M2 ၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၁၀၆)သန်း၊ ငါးသေတ္တာဘူးခွံ (၁၀)တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၀၂၃)သန်း ဖြစ်သည်။

              မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း အဓိကတင်ပို့လျက်ရှိသည့် ပို့ကုန်ပစ္စည်းများ၏ (၁) တန် ဈေးနှုန်း မှာ - ငါးမျိုးစုံ (၁၁၅၀.၄၉) ဒေါ်လာနှုန်း၊ (၄၁.၂) တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၄၇၄)သန်း၊ ရွှံ့ဂဏန်း (အရှင်) (၃၈၀၀) ဒေါ်လာနှုန်း၊ (၄.၅) တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၁၇၁) သန်း၊ ဂျင်းခရု (အရှင်) (၁၅၀၀) ဒေါ်လာနှုန်း၊ (၂.၈) တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၀၄၂) သန်း၊ ဂဏန်း (အသေ) (၁၁၂၅) ဒေါ်လာနှုန်း၊ (၀.၈) တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၀၀၉) သန်း၊ ရေခူဆားနယ် (၁၈၉၂.၈၆) ဒေါ်လာနှုန်း၊ (၅.၆) တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၁၀၆) သန်း၊ ကျောက်ပုစွန် (အရှင်) (၂၀၀၀၀) ဒေါ်လာနှုန်း၊ (၀.၁) တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၀၂) သန်း၊ ငှက်ပျောသီး (၂၉၆.၆၇) ဒေါ်လာနှုန်း၊ (၃၀) တန်၊ ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၀၈၉) ဒေါ်လာသန်း၊ ငရုတ်သီးစိမ်း (၈၅၇.၁၄) ဒေါ်လာနှုန်း၊(၀.၇) တန်၊ ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၀၀၆) ဒေါ်လာသန်း၊ တံမြက်စည်း (၁) ချောင်းလျှင် (၀.၂) ဒေါ်လာနှုန်း၊(၂၄၀၀၀) U၊ ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၀၄၈) ဒေါ်လာသန်း ဖြစ်သည်။

             မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း အဓိကတင်သွင်းလျက်ရှိသည့်    သွင်းကုန်ပစ္စည်းများ၏(၁)တန် ဈေးနှုန်းမှာ - ငါးသေတ္တာဘူးခွံ (၂၃၀) ဒေါ်လာနှုန်း၊ (၁၀) တန်၊ တန်ဖိုးကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၀၂၃) သန်း၊ ကြွေပြား (1 M2 ) လျှင် (၃.၃၁၂၅) ဒေါ်လာနှုန်း၊ (၃၂၀၀) M2၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၁၀၆) သန်း၊ ဖြစ်သည်။

              မြိတ်မှ မောတောင်သို့ ကုန်စည်သယ်ယူစရိတ်အနေဖြင့် ယာဉ် (၁) စီးလျှင် ကုန်ကျစ် (၇၀၀,၀၀၀) ကျပ်နှင့် ကုန်ပွ (၇၀၀,၀၀၀) ကျပ် ဝန်းကျင်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။ လက်ရှိတွင် မြိတ် - တနင်္သာရီ - မောတောင် ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်း ကောင်းမွန်လျက်ရှိပါသည်။

မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း၏ ကျပ်၊ ဘတ် ငွေလဲနှုန်း

          မောတောင်နယ်စပ်ဒေသ၌ ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်ဆိုင်ရာ နှစ်နိုင်ငံငွေပေးချေမှုအနေဖြင့် ဘဏ်စနစ် အသုံးပြု၍ ကုန်သွယ်မှု ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး (၁၉-၉-၂၀၂၃) ရက်နေ့ ပြင်ပငွေလဲနှုန်းမှာ မြန်မာငွေကျပ် (၁) သိန်းလျှင် ဘတ် (၁၀၅၀) ၊ (၁) ဘတ်လျှင် မြန်မာငွေကျပ် (၉၅.၂၄) ကျပ်ခန့်ရှိပါ ကြောင်းနှင့် ယခင်အပတ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ဘတ်ဈေးအနည်းငယ်ကျခဲ့ပါကြောင်း သုံးသပ်တင်ပြ အပ်သည်။

၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့

            ကော့သောင်းကုန်သွယ်ရေးစခန်းသည် တစ်ဖက်ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ရေထွက်ပစ္စည်းများကို FOB စနစ်ဖြင့် အဓိကတင်ပို့နေသော ပို့ကုန်အသာစီးရသည့် စခန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဓိက တင်ပို့နေသော ပစ္စည်းများမှာ ငါးမျိုးစုံ၊ပုစွန်၊ ရေဘဝဲ၊ ကဏန်း၊ ကင်းမွန်(စို/ခြောက်)၊ ငါးပါကင်၊ ဆီအုန်း၊ သီဟိုဠ်စေ့ တို့ ဖြစ်သည်။

          ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၁၈ရက်နေ့မှ၁၉ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်တန်ချိန် (၁၁၇၆)၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁.၂၇၀)သန်းဖြစ်ပြီး သွင်းကုန်ဆောင်ရွက်မှုမရှိသောကြောင့် ကုန်သွယ်မှုပမာဏ တန်ချိန် (၁၅.၉၂၀)၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၉၇၄၀.၈၀) ၊ (၁) တန် ဈေးနှုန်း (၁၂၄၀) အမေရိ ကန်ဒေါ်လာ၊ ပလာလန်းငါး တန်ချိန်(၁၈.၀၈၀)၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂၃၅၀၄.၀၀)၊ (၁) တန် ဈေးနှုန်း (၁၃၀၀) အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ ငါးဆင်နင်းတန်ချိန် (၁.၄၄၀)၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၇၈၅.၆၀)၊ (၁)တန်စျေးနှုန်း (၁၂၄၀) အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ ငါးနီငယ်တန်ချိန် (၁၂၆.၀၉၀)၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၃၂၃၉၄.၅၀)၊ (၁)တန်စျေးနှုန်း (၁၀၅၀)အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ ဘေးဝါငါးတန်ချိန် (၄၄.၇၅၅)၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၃၅၃၅၆.၄၅၀)၊ (၁)တန် စျေးနှုန်း(၇၉၀) အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ ငါးလူးစီ တန်ချိန် (၆.၈၈)၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၂၅၂၁.၆၀)၊ (၁)တန်စျေးနှုန်း (၁၈၂၀)အမေရိ ကန်ဒေါ်လာ၊ တာဝမ်ငါးတန်ချိန် (၄၅.၄၆၀)၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ(၃၅၉၁၃.၄၀)၊ (၁)တန်စျေးနှုန်း (၇၉၀) အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ ပလာတူးငါးတန်ချိန် (၃၃.၅၅)၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၃၂၈၇၉.၀၀)၊ (၁)တန်စျေးနှုန်း (၅၅၀၀)အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ကဏန်းတန်ချိန် (၄.၁၀) ၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၅၉၄၉.၀၀)၊ (၁)တန်စျေးနှုန်း (၃၈၉၀) အမေရိကန်ဒေါ်လာတို့ဖြစ်သည်။

Pages