ကံပိုင်တည်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ မေလကုန်သွယ်မှုလျာထားချက်မှာ ပို့ကုန် (၃၅.၀၀၀) ဒေါ်လာသန်းနှင့် သွင်းကုန် (၂.၀၀၀) ဒေါ်လာသန်းဖြင့် စုစုပေါင်း (၃၇.၀၀၀) ဒေါ်လာသန်းဖြစ်ပါသည်။

၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ မေလ(၁၈) ရက်နေ့ထိ အမှန်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုမှာ ပို့ကုန်(၂၀.၀၀၂) ဒေါ်လာ သန်း၊ သွင်းကုန်(၆.၆၆၃)ဒေါ်လာသန်း၊ စုစုပေါင်း(၂၆.၆၆၅)ဒေါ်လာသန်းဖြစ်သဖြင့် ကုန်သွယ်မှုလျာထား ချက်အပေါ် (၇၂.၀၆၈%) ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

          ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာနှစ်၊မေလ(၁၈)ရက်အတွင်း ပို့ကုန်အမယ်များအနေဖြင့် တစ်သျှူးငှက်ပျော၊ နှမ်း၊ ပဲယင်း၊ပဲကြီး၊ ပဲနီကြား၊ ထောပတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း၊မြေထောက်ပဲ၊ နိုင်လွန်ပဲ၊ ပဲတောင့်ရှည်၊ စွန်တာနီ၊ ဖရဲသီး၊ ငရုတ်သီး၊ ငရုတ်ခြောက်၊ သရက်ပြားချောက်၊ မကျည်းသီး(အစေ့ပါ)၊ ကွမ်းသီးအစို၊ ချဉ်ပေါင်ဖာလာ၊ ကော်ဖီစေ့၊ ကြက်သွန်နီ၊ အင်ကြင်းကျောက်၊ ALUMINIUM SCRAP နှင့် ကွမ်းသီးအစိုတို့ိိတင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါသည်။ သွင်းကုန်အမယ်များအနေဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပစ္စည်းများ၊လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း သုံးပစ္စည်းများ၊ လူသုံးကုန်အဝတ်အထည်များ၊ သစ်သီးများနှင့် CMP ပစ္စည်းများတင်သွင်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။

          ကံပိုင်တည်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း၏ ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ မေလ (၁၄) ရက်မှ မေလ (၁၈) ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်ပိုင်းတွင် အဓိကပို့ကုန်ဖြစ်သည့် တစ်သျှူးငှက်ပျောတင်ပို့မှုအနေဖြင့် ဈေးနှုန်းတစ်တန်လျှင် (၂၅၃၀) ယွမ်/ (၃၄၇)ဒေါ်လာတို့ဖြင့် တန်ချိန် (၆၄၂၅) တန်၊ တန်ဖိုး (၂.၂၃၃) ဒေါ်လာသန်း၊ ဆန် တန်ချိန် (၁၆၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၆၉) ဒေါ်လာသန်း၊ပဲမျိုးစုံတင်ပို့မှု အနေဖြင့် ပဲယင်းတန်ချိန် (၇၁၁)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၄၇၃) ဒေါ်လာသန်း၊ပဲကြီးတန်ချိန် (၁၂၇)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၁၀၃) ဒေါ်လာသန်း၊ ပဲနီကြားတန်ချိန် (၇၀)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၅၂) ဒေါ်လာသန်း၊ နိုင်လွန်ပဲတန်ချိန် (၆၂)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၃၉) ဒေါ်လာသန်း၊ ထောပတ်ပဲတန်ချိန် (၈၄၀.၅)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၈၄၂) ဒေါ်လာသန်း၊မြေထောက်ပဲတန်ချိန် (၆၂)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၄၁) ဒေါ်လာ သန်း၊ ငရုတ်သီး တန်ချိန် (၁၀၄) တန်၊ တန်ဖိုး(၀.၀၅၉)ဒေါ်လာသန်း၊ ငရုတ်ခြောက် တန်ချိန် (၇၄၁.၅၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၁.၀၈၇) ဒေါ်လာသန်း၊ ကြက်သွန်နီ တန်ချိန် (၆၄၇.၅) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၂၅၆) ဒေါ်လာသန်း၊ မကျည်းသီး(အစေ့ပါ) တန်ချိန် (၁၀၂) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၂၃) ဒေါ်လာသန်း၊ ခဲစက္ကူ တန်ချိန် (၁၃)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၃) ဒေါ်လာသန်းနှင့် ချဉ်ပေါင်ဖာလာ တန်ချိန် (၁၂၁.၁) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၂၄၂) ဒေါ်လာသန်း တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပြီး အမယ်သစ်ပို့ကုန်အနေဖြင့်သရက်ပြားချောက် တန်ချိန် (၃၄) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၅) ဒေါ်လာ သန်း တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါသည်။

              မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းအနေဖြင့် ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ မေလ(၈) ရက်နေ့မှ (၁၁)ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၇၅၁၂) သန်း၊ သွင်းကုန်တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၈၉၀) သန်း၊ စုစုပေါင်း ကုန်သွယ်မှုပမာဏ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၈၄၀၂) သန်း ကုန်သွယ်မှုဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါ သည်။

              မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ မေလ (၈) ရက်နေ့မှ (၁၁) ရက်နေ့အထိ လယ်ယာထွက် ကုန်ပစ္စည်းအနေဖြင့် ကြက်သွန်နီ (၃၈၆.၂)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၁၇၀၉)ဒေါ်လာသန်း၊ ငရုတ်သီး (၂၂၇.၉၈၃) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၁၅၃၁) ဒေါ်လာသန်း၊ ငှက်ပျောသီး (၃၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၈၉) ဒေါ်လာသန်း၊ စက်မှုကုန်ချောပစ္စည်းအနေဖြင့် တံမြက်စည်း (၃၉၆၀၀) U၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၇၇) ဒေါ်လာသန်း၊ ရေထွက် ကုန်ပစ္စည်းအနေဖြင့် ငါးမျိုးစုံ၊ ပုစွန်၊ ကဏန်း၊ ကင်းမွန်နှင့် အခြားရေထွက်ပစ္စည်းများ (၂၉၆.၅၈၀) တန်၊ တန်ဖိုး(၀.၄၁၀၆)ဒေါ်လာသန်း တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါသည်။ သွင်းကုန်တင်သွင်းမှုအနေဖြင့် သစ်သီးမျိုးစုံ(၉၀) တန် တန်ဖိုး (၀.၀၃၁၇) ဒေါ်လာသန်း၊  ကြွေပြား (၁၅၇၃၅) M2၊ တန်ဖိုး (၀.၀၃၆၂) ဒေါ်လာသန်း၊ ကျောက်ပြား (၇၁)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၁၃၅)ဒေါ်လာသန်း၊ ကော်စေ့(၆)တန်၊ တန်ဖိုး(၀.၀၀၄၀) ဒေါ်လာ သန်း၊ A4 Paper (၄) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၃၆) ဒေါ်လာသန်း တင်သွင်းခဲ့ပါသည်။

              မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း အဓိကတင်ပို့လျက်ရှိသည့်        ပို့ကုန်ပစ္စည်းများ၏ (၁) တန် ဈေးနှုန်းများမှာ ငါးမျိုးစုံ (၈၄၉.၀၃၁)ဒေါ်လာနှုန်း၊ ပုစွန် (၂၂၈၅၅.၄၃၃)ဒေါ်လာနှုန်း၊ ကဏန်း (၁၇၅၂.၄၃၇) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ကင်းမွန် (၁၆၃၁.၄၈၀) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ကြက်သွန်နီ (၄၄၂.၅၁၇) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ငရုတ်သီး (၆၇၁.၅၄၁) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ငှက်ပျောသီး (၂၉၆.၆၆) ဒေါ်လာနှုန်း၊ တံမြက်စည်း (၀.၂)  ဒေါ်လာနှုန်း ဖြစ်ပါ သည်။

              မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းအဓိကတင်သွင်းလျက်ရှိသည့် သွင်းကုန်ပစ္စည်းများ၏ (၁)တန် ဈေးနှုန်းမှာ - သစ်သီး (၃၅၂)ဒေါ်လာနှုန်း၊ ကြွေပြား (၂.၃)ဒေါ်လာနှုန်း၊ ကျောက်ပြား(၁၉၀)ဒေါ်လာနှုန်း၊ ကော်စေ့ (၆၈၀) ဒေါ်လာနှုန်း ၊ A4 Paper (၉၀၀) ဒေါ်လာနှုန်း ဖြစ်ပါသည်။

              မြိတ်မှ မောတောင်သို့ ကုန်စည်သယ်ယူစရိတ်အနေဖြင့် ယာဉ် (၁) စီးလျှင် ကုန်ကျစ် (၇၀၀,၀၀၀) ကျပ်နှင့် ကုန်ပွ (၇၀၀,၀၀၀) ကျပ် ဝန်းကျင်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။ လက်ရှိတွင် မြိတ် - တနင်္သာရီ - မောတောင် ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်း ကောင်းမွန်လျက်ရှိပါသည်။

            ကော့သောင်းကုန်သွယ်ရေးစခန်းသည် တစ်ဖက်ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ရေထွက်ပစ္စည်းများကို FOB စနစ်ဖြင့် အဓိကတင်ပို့နေသော ပို့ကုန်အသာစီးရသည့် စခန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဓိကတင်ပို့နေသော ပစ္စည်းများမှာ ငါးမျိုးစုံ၊ ပုစွန်၊ ရေဘဝဲ၊ ကဏန်း၊ ကင်းမွန်(စို/ခြောက်)၊ ငါးပါကင်၊ ဆီအုန်းတို့ဖြစ်သည်။

           ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ မေလ ကုန်သွယ်မှုလျာထားချက်မှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၇.၀၀၀) သန်းဖြစ်ပြီး (၁၁-၅-၂၀၂၄)ရက်နေ့ထိ အမှန်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ(၇.၀၇၀)သန်း ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ သဖြင့် လျာထားချက်အပေါ် (၄၁.၅၈၈%) ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

          ပို့ကုန်ပိုင်းအနေဖြင့် ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ မေလ ၇ ရက်နေ့မှ ၁၁ ရက်နေ့အထိ ရေထွက်ကုန် ပစ္စည်းအုပ်စုတွင် (၁၄၄၀.၄၀၈) တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁.၀၈၄) သန်း၊ လယ်ယာထွက်ကုန် ပစ္စည်းအုပ်စုတွင် (၆၅၅၃.၂၈၃) တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ(၁.၄၄၅)သန်းနှင့် အခြားပစ္စည်းအုပ်စု တွင် (၅၇၀.၅၀၀) တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၅၀) သန်း၊ စုစုပေါင်းတန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂.၅၇၉) သန်းနှင့် သွင်းကုန် (၂၀၈၄.၀၇၀) တန်၊ (၅၁၀၈) U၊ (၅၂၈၀၀) 2U၊ (၃၆၄၁၈.၃၂၀) M2၊ (၇၅၀) BBL၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၉၃၀) သန်းဖြစ်ပြီး ကုန်သွယ်မှုပမာဏမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၃.၅၀၉) သန်း ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ပို့ကုန်တိုးမြှင့်ရေးအဓိက ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ပြောင်းသီးနှံ အား တစ်ဘက်ထိုင်းနိုင်ငံမှ Quotaကာလအနေဖြင့် နှစ်စဉ် ဖေဖော်ဝါရီလ (၁) ရက်မှ ဩဂုတ်လ (၃၁) ရက်နေ့အထိ ခွင့်ပြုထားသဖြင့် မိမိနိုင်ငံထွက်ပြောင်းများကို ပင်လယ်ရေကြောင်း ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်း မှတစ်ဆင့် တင်ပို့မှုများလည်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ မေလ (၁၁) ရက်နေ့အထိ နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုအနေဖြင့် ကော့သောင်းမှ ရနောင်းသို့ ပြောင်း တန်ချိန် (၃၁၃၆၂.၄၁၆) တန်၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၇.၀၆၆) သန်းအား တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါသည်။ယခုတစ်ပတ်အတွင်း ငါးဈေးနှုန်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

          မြိတ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ မေ (၇)ရက်နေ့မှ (၁၁)ရက်နေ့အတွင်း ပို့ကုန် ငါးမှုန့် (၁) တန်လျှင် (၈၉၃) ဒေါ်လာနှုန်းဖြင့် (၁၃၁၀) တန် ၊ တန်ဖိုး (၁.၁၇) ဒေါ်လာသန်း၊ ပြောင်း (၁) တန်လျှင် (၂၂၀) ဒေါ်လာနှုန်းဖြင့် (၃၉၀၀) တန် ၊ တန်ဖိုး (၀.၈၅၈) ဒေါ်လာသန်း၊ ကြက်သွန်နီ (၁) တန်လျှင် (၄၂၇) ဒေါ်လာနှုန်းဖြင့် (၁၅၀) တန် ၊ တန်ဖိုး (၀.၀၆၄) ဒေါ်လာသန်းအား ရေလမ်းကြောင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ ငါးကြိတ်သား (၁) တန် လျှင် (၁၈၂၁) ဒေါ်လာနှုန်းဖြင့် (၇.၂) တန် ၊ တန်ဖိုး (၀.၀၁၃) ဒေါ်လာသန်းအား  ကားလမ်းကြောင်းဖြင့်လည်း ကောင်း ထိုင်းနိုင်ငံသို့တင်ပို့ခဲ့ခြင်း ၊ ရော်ဘာ (၁) တန်လျှင် (၁၃၅၀) ဒေါ်လာနှုန်းဖြင့် (၁၆၁၂) တန် ၊ တန်ဖိုး (၂.၁၇၆) ဒေါ်လာသန်းအား ရေလမ်းကြောင်းဖြင့် မလေးရှားနိုင်ငံသို့ တင်ပို့ခဲ့ခြင်း စုစုပေါင်းပို့ကုန်တန်ဖိုး (၄.၂၈၁) ဒေါ်လာသန်းအား တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါသည်။ မြိတ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းအထိကုန် (၁) တန်လျှင် ကားခ (ကုန်ကျစ်) ၁၀၀၀၀ဝိ/-(ကျပ်တစ်သိန်းခန့်) ရှိကြောင်း သိရှိရပြီး ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်း အနေ ဖြင့် မြိတ် - ထားဝယ် - ရန်ကုန် လမ်းကြောင်းကောင်းမွန်လျက်ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။

          မြိတ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ မေ (၇) ရက်နေ့မှ (၁၁) ရက်နေ့အတွင်း သွင်းကုန် ဓာတ်ဆီ (၁) တန်လျှင် (၁၀၂၂) ဒေါ်လာနှုန်းဖြင့်(၁၅၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၁၅၃) ဒေါ်လာသန်း ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပစ္စည်း (၄၁၆.၇၅၁) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၄၁၉) ဒေါ်လာသန်း၊ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်း (၁၇၉.၅)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၁၁၉) ဒေါ်လာသန်း၊ လူသုံးကုန်ပစ္စည်း (၆၃၀၀၀) 2U၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၇) ဒေါ်လာသန်း စုစုပေါင်း သွင်းကုန်တန်ဖိုး (၀.၆၉၈) ဒေါ်လာသန်းအား တင်သွင်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။

             တာချီလိတ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ ယခုအပတ် (၄-၅-၂၀၂၄ မှ ၁၀-၅-၂၀၂၄) ရက်နေ့ထိ ပို့ကုန် တင်ပို့မှုအနေဖြင့် ပြောင်း (၁၄,၉၉၀.၃၄၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၃.၃၅၀) ဒေါ်လာသန်း၊ ချဉ်ပေါင်ဖာလာ (၃၄.၀၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၆၈) ဒေါ်လာသန်း၊ ကြက်သွန်နီ (၅၉၄.၆၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၃၂၇) ဒေါ်လာသန်း၊ လက်ဖက်ခြောက် (၃၄.၀၀၀)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၁၈) ဒေါ်လာသန်း၊ သစ်ခေါက် (၈.၀၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၂) ဒေါ်လာသန်း၊ COPPER-6.45% (၁၅၆.၀၀၀)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၃၈) ဒေါ်လာသန်း၊ စက္ကူဖြတ်စ (၁၆၆.၀၀၀)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၁၉) ဒေါ်လာသန်းနှင့် ပလပ်စတစ်ဖြတ်စ (၇၀.၀၀၀)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၃၂) ဒေါ်လာသန်း အပါအဝင် ပို့ကုန်တန်ဖိုး (၃.၈၅၄) ဒေါ်လာသန်း တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါသည်။ တစ်ပတ်အတွင်း ပျမ်းမျှငွေလဲနှုန်း အနေဖြင့် ကျပ် (၁) သိန်းလျှင် (၉၂၇.၈၃၀) ဘတ် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။

           တာချီလိတ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းအနေဖြင့် စက်သုံးဆီ၊ ဘိလပ်မြေနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးသုံး ပစ္စည်းများ အဓိကတင်သွင်းလျက်ရှိရာ ယခုအပတ်(၄-၅-၂၀၂၄ မှ ၁၀-၅-၂၀၂၄) တွင် ဓာတ်ဆီ (၁,၇၉၄) BBL၊ တန်ဖိုး (၀.၁၇၂) ဒေါ်လာသန်း၊ ဒီဇယ် (၃,၉၃၀) BBL ၊ တန်ဖိုး (၀.၄၁၇) ဒေါ်လာသန်း၊ ဘိလပ်မြေ (၀.၄၅၈) ဒေါ်လာသန်း၊ မော်တော်ယာဉ်နှင့် မော်တော်ယာဉ်ပစ္စည်းများ (၀.၄၈၈) ဒေါ်လာသန်း၊ ဆောက် လုပ်ရေးပစ္စည်းများ (၀.၂၂၃)ဒေါ်လာသန်း၊ စက်ဆီချောဆီ (၀.၀၀၂) ဒေါ်လာသန်း၊ သုတ်ဆေးနှင့်ပေါလစ် များ (၀.၀၃၀) ဒေါ်လာသန်း၊ ပလပ်စတစ်ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ (၀.၀၄၀) ဒေါ်လာသန်း၊ အခြားစက္ကူများ (၀.၀၀၄) ဒေါ်လာသန်း၊ သတ္တုကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ (၀.၀၀၃) ဒေါ်လာသန်း၊ တာယာနှင့် ကျွတ်များ (၀.၀၃၂) ဒေါ်လာသန်း၊ ဆပ်ပြာ (၀.၀၀၂) ဒေါ်လာသန်း၊ အားကစားပစ္စည်းများ (၀.၀၅၁) ဒေါ်လာသန်း၊ မီးဖို ချောင်သုံးပစ္စည်းများ (၀.၀၀၈)ဒေါ်လာသန်းနှင့် အခြားပစ္စည်း (၀.၁၇၇) ဒေါ်လာသန်း အပါအဝင် သွင်းကုန် တန်ဖိုး (၂.၁၀၇) ဒေါ်လာသန်း တင်သွင်းခဲ့ပါသည်။

Pages